IESI la Bisbal
98-99    

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

En Xavier Codolà i Vilahur, Director d'aquest centre docent públic, d'acord amb l'article 2.2 de la Resolució de 16 d'octubre de 1.998 de convocatòria del procés electoral per a l’elecció dels membres dels consells escolars dels centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya,

RESOLC: La CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR d'aquest centre docent públic als sectors de la Comunitat Educativa d'acord amb les següents precisions:

Primera.- Els CENSOS ELECTORALS de cada sector s'exposaran als taulers d'anuncis del centre, com a data límit el dia 17 de novembre, amb un termini de tres (3) dies per a possibles reclamacions, del 17 al 27 de novembre.

Segona.- Les CANDIDATURES caldrà que siguin presentades a la secretaria del centre (de 9 a 1)per escrit amb els IMPRESSOS adients i sempre com a data límit el dia 26 de novembre.

Tercera.- El procés electoral s’efectua per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors que formen el Consell Escolar. Segons la disposició transitoria 4 de Renovació parcial dels membres del Consell Escolar del centre del decret 199/1996 (ROGC) i, atesa la composició actual, els membres que caldria renovar, sense perjudici del que es decideixi en el proper Consell Escolar, són :

- 3 pel sector de professors.

- 1 pel sector de pares i mares d'alumnes.

- 1 pel sector d'alumnes.

- 0 pel sector d’administració i serveis.

Quarta.- Les CANDIDATURES SERAN PROCLAMADES i publicades als taulers d'anuncis del centre una vegada hagin estat analitzades i comprovades per les respectives Meses Electorals, el dia 27 de novembre.

Cinquena.- El SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les Meses Electorals dels sectors de pares d'alumnes i alumnes es farà el dia 16. De novembre a les 11’45 hores a la sala de tutories de l'Institut.

Sisena.- La sol.licitud per actuar com a SUPERVISOR es farà mitjançant escrit, segons model establert, dirigit al/la President/a de les Meses Electorals respectives.

Setena.- Les MESES ELECTORALS de cadascun dels sectors es constituiran el dia 20 de novembre a la sala de tutories de l’Institut.

Vuitena.- Les dates d’eleccions seran les que es detallen:

- Dimecres 2 de desembre, a les 4 de la tarda, a la Biblioteca de l’Institut, pel sector de professors.

- Dimarts 1 de desembre de 18’30 a 20 a l’antic edifici de FP pel sector de pares i mares d'alumnes.

- Dijous dia 3 a partir de les nou del matí pel sector d'alumnes (es passarà classe per classe).

Novena.- El nou Consell Escolar es constituirà el dijous, 17 de desembre

La Bisbal, a 6 de novembre de 1998

El Director del Centre.