Visita el nostre Institut
98-99    

L’AVALUACIÓ A PRIMER CICLE D'ESO

Ens ha semblat interessant recollir l’opinió d’un grup reduït de membres de l’equip docent que han volgut reflexionar sobre l’avaluació. Les idees que aquí s’e xposen podrien servir de base, si escau, per a un debat posterior.

1. Per què avaluem?

*per comprovar el grau d’assoliment dels objectius programats.

*per motivar els alumnes.

*per donar fe de la feina feta durant el crèdit i de l’actitud mostrada.

*per conèixer el progrés de l’alumne/a.Hauríem de fer-ho així, malgrat tot es converteix en una disposició de l’administració i ens serveix com a arma coactiva o amenaçadora.

*per saber on som. Per confirmar contínuament que els alumnes bons en saben i els més fluixos no en tenen ni idea. Perquè la societat exigeix que avaluem. Per classificar els alumnes que ja estan classificats.

*perquè així ho ordenen les disposicions ministerials fetes als despatxos, i perquè treballem en un sistema ideològic que precisa tenir notícies dels resultats que pretén provocar. També indueix els joves en un símil del sistema de premi i càstig que domina en el context que ens ha tocat viure.

*segons com es miri o es practiqui, l’avaluació pot ser una via de comunicació amb l’alumne/a, que es podria dur a terme de maneres molt diferents.

*per valorar l’eficàcia del sistema educatiu i el grau d’adquisició i desenvolupament de les matèries per part dels alumnes.

*una avaluació és un informe que detalla progressos i estancaments.

*per veure si el que hem explicat ha estat assimilat pels alumnes i, en conseqüència, reorientar el nostre enfoc si cal. És també una manera de valorar tot l’esforç que fan, de tenir en compte els alumnes. A vegades pot ser un càstig.

*L’avaluació ens pot donar una àmplia i completa informació de com va el procés d’ensenyament-aprenentatge de cada alumne

*l’avaluació és sempre subjectiva.

2. Què avaluem?

*l’avaluació ha d’incloure tots els aspectes de continguts, procediments, valors i normes.

*ha de servir per orientar els alumnes respecte a com han de superar les limitacions que s’han detectat.

*cada alumne ha de ser avaluat pels progressos que fa respecte a ell mateix (No nivells mínims)

*avaluem allò que haurien de saber els alumnes i la majoria de vegades ignoren. De vegades s’avalua el que no se sap en comptes d’avaluar el grau de coneixement de fets.

*el meu gran objectiu de l’avaluació és L’APRENENTATGE que ha fet l’alumne/a en finalitzar el crèdit. Com arriba i com surt. També com és la relació amb la classe.

*un alumne ha de saber com se l’avaluarà i què ha de demostrar que ha après o fet per aprovar.

*avaluem l’actitud en general vers l’assignatura (actitud, treball, participació i coneixements). Crec que hi ha d’haver una trajectòria cap a millor. De tota manera crec que sempre, o en molts casos, és molt difícil avaluar.

*avaluem el que podem, quan els alumnes ens deixen atorgant-nos el favor de deixar-nos veure alguna cosa d’això que nosaltres preteníem que interioritzessin, des de la millora en mètodes d’aprenentatge personal, la interiorització de conceptes o el fet de mostrar-se com a "bones persones".

 

3. I després de l’avaluació què?

*ens deprimim i poques vegades ens congratulem de percentatges i d’altres atemptats estadístics. La temporalitat, l’estructura administrativa i la ideologia que corre sota el que fem estupiditza bastant l’avaluació.

*ho posem en un paper i ho fem arribar als pares. Cantem les notes i discutim i discutim i ens queixem i ens queixem, quan hauríem de qüestionar-nos els mètodes, prendre decisions d’equips docents i reorientar els alumnes. A més, cada nota hauria d’anar acompanyada d’un comentari per explicar què significa en aquest cas i en aquest alumne la nota que se li ha assignat.

*després de l’avaluació és el moment de reflexionar sobre el que funciona bé, el que no funciona tan bé i el que va malament. Després cal ajustar a cada nen/a el seu procés d’ensenyament-aprenentatge, en base a un curriculum individualitzat i flexible. EDUCAR: FORMAR PERSONES.

*les notes haurien de ser fruit més de la consideració general que dels resultats aritmètics i els càlculs de mitjanes.

*cal demanar l’opinió crítica dels alumnes al procés d’avaluació i donar-hi resposta. Ells també haurien de tenir un paper en el procés d’avaluació (auto-avaluació)

*jo procuro fer més èmfasi en allò que no han assolit o, segons què, deixar-ho de banda, variar la meva actitud, tot i que no sempre ho aconsegueixo. També espero que ells reflexionin. En alguns casos, crec que l’avaluació és un pur tràmit.

*intentar trobar mecanismes per ajudar aquells alumnes amb avaluació negativa i augmentar l’estimulació dels avaluats positivament.

*després de l’avaluació s’acaba el trimestre (o no) i en comencem després de les vacances preceptives un altre de nou.