ANGLÈS A INFANTIL
OBJECTIUS DEL PROJECTE
1- Introduir l'aprenentatge de la llengua anglesa des de P3 per tal de millorar les habilitats bàsiques de comprensió i interacció oral.
2- Tenir una actitud positiva vers l'aprenentatge d'un nou idioma.
3- Reconèixer els sons, l'entonació i el ritme del nou idioma.
4- Comprendre textos orals senzills relacionats amb els seus interessos.
5- Comprendre fórmules bàsiques d'interacció social. Saludar, ordres, rutines….
6- Produir oralment breus textos rítmics i musicals. Poesies, cançons…
7- Introduir la presència de la llengua anglesa en activitats generals del centre en les festes escolars ( cantada de Nadal, festa fi de curs….)
8- Mostrar-se receptiu vers la diversitat lingüística.
9- Valorar el coneixement de llengües estrangeres com un enriquiment personal.
ANGLÈS PRIMÀRIA
GEP - Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme
Aquest curs 16-17 hem entrat en el Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme ( que té una durada d'implantació de tres anys)
OBJECTIUS

Contribuir en el desenvolupament competencial de l'alumnat en l' aprenentatge al llarg de la vida.
Promoure canvis sistèmics (D'INNOVACIÓ EDUCATIVA) Metodològics i de relació educativa alumne - professor
Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament, personals)
Fomentar el treb