Presentació

 

L'Associació de Mares i Pares del CEIP Joan XXIII (AMPA) és una entitat sense afany de lucre que agrupa tots els pares i mares d'alumnes d'aquesta escola que hi vulguin pertànyer. Està reconeguda legalment en el registre d'associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nois i les noies de l'escola Joan XXIII. El funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. Els òrgans de l'AMPA són l'assemblea general i la junta directiva.

L'assemblea general és l'òrgan sobirà de l'AMPA i es reuneix en sessió ordinària un cop l'any, durant el primer trimestre de cada curs acadèmic, per tal d'examinar i aprovar la memòria anual, el balanç econòmic i el pressupost del nou exercici. L'assemblea general es reuneix en sessió extraordinària sempre que ho acordi la junta directiva o ho demani per escrit un 20% dels associats.

La junta directiva és l'òrgan de gestió, representació i administració de l'AMPA. Es cobreixen els càrrecs de president, vice-president, secretari i tresorer, els quals juntament amb els vocals  constitueixen la comissió permanent de la junta.

L'AMPA de l'escola Joan XXIII, com activitat principal, organitza i gestiona les activitats extra-escolars.

Amb la fi de guanyar operativitat en l'assoliment dels objectius que l'AMPA defineix per a cada curs, el treball de la junta s'organitza mitjançant comissions integrades per tots els membres de l'associació que vulguin participar-hi. Segons les necessitats se'n poden crear de noves. Durant el cursos, normalment estan operatives les següents comissions: activitats extra-escolars, informàtica, llibres, supervisió del menjador,...

A més, la junta directiva nomena representants a d'altres institucions, com ara al consell escolar, a la coordinadora d'AMPAs i a la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC).

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ DE L'AMPA

Les principals línies d'actuació de l'AMPA són les següents:

1. Millorar el coneixement del funcionament pedagògic de l'escola

Les decisions sobre el treball acadèmic i l'orientació pedagògica de l'escola pertoquen a l'equip directiu, al claustre de professors i a l'equip docent del centre. Tanmateix, l'AMPA, mitjançant el consell escolar, té accés als documents pedagògics i de treball del centre.

2. Consolidar les activitats generals i col·lectives

L'AMPA ha promogut i promou cada curs un nombre d'activitats de caràcter general amb un fil conductor comú: crear un sentiment de pertinença a l'escola, i generar un ambient que faci que pares i mares, personal no docent, mestres i alumnes se sentin part de la comunitat escolar.

L'èxit d'aquestes activitats ha estat apreciable, tant quantitativament com en la satisfacció dels assistents. És voluntat de l'AMPA que aquestes activitats es consolidin, fent que hi participi cada vegada més gent i procurant llur continuïtat i assentament al llarg dels anys.

3. Millorar el funcionament de l'esplai

L'esplai constitueix la principal oferta de l'AMPA i, alhora, la seva principal responsabilitat concreta. La junta determina els criteris d'organització i de funcionament i en supervisa els resultats.

4. Confecció de la memòria

Al final de cada curs, la junta confecciona una memòria. Aquesta memòria es presenta per a la seva aprovació, a l'assemblea general ordinària de l'AMPA que se celebra durant el primer trimestre del curs següent.

5. Afavorir la participació dels pares i mares

És imprescindible i necessària la col·laboració i participació dels pares i mares en les diferents tasques que fem des de l'AMPA, normalment a través de les comissions de treball.

6. Fomentar la participació de les famílies en les eleccions al consell escolar

El foment de la participació de les famílies en les eleccions al consell escolar, mitjançant la distribució d'informació adient cada vegada que se celebren aquestes, constitueix una altra de les preocupacions permanents de l'AMPA.

7. Millorar l'organització de la junta directiva

La quantitat i diversitat d'actuacions que realitza l'AMPA requereixen una organització acurada que, d'una banda, sigui efectiva i ràpida en la presa de decisions i, d'altra banda, sigui propera i estigui connectada a l'assemblea general, el seu òrgan sobirà, i a tot el col·lectiu de pares i mares d'alumnes. És per això que les tasques de la junta directiva es distribueixen entre els diferents membres de la comissió permanent i les diverses comissions de treball, i que la junta designa representants en altres instàncies adients.

 

 

MEMBRES DE L'AMPA

 

Composició de la junta directiva de l’AMPA del CEIP Joan XXIII, per al curs 2010/2011:

President Josep Balcells
Sots-president Francesc Millà Activitats Extraescolars. Activitats Pares i Consell Escolar
Secretari Xavier Oró
Tresorera Judit Torres
Vocals Gemma Masip Llibres
  Marc Martí Llibres i Carrossa.
  Gemma Bessó Menjador Escolar.
  Anna Clivillé Festes
  Tere Viscasillas Activitats Extraescolars. Activitats Pares
  Mª José Fandos Festes
  Josep Sánchez Carrossa
  Imma Purroy Carrossa
  Joan Farran Carrossa i Festes

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2010/11

 

Espai acollida (menjador) Futbol sala
Anglès  
Pla català de l´esport
Català adults Escacs
Multijocs Teatre
Esplai tarda Psicomotricitat
Mecanografia Sardanes

 

Contactar amb L'AMPA 

 Enllaços d'interès

Ajuntament de les Borges Blanques

FaPaC
Federació d'associacions de 
Mares i Pares d'alumnes de Catalunya

 

Ensenyament

Xarxa Telemàtica d'Ensenyament de Catalunya


Edu365


Educaweb

Educació
 

Solohijos


Compta fins a tres i...

Assessorament lingüístic

Departamewnt de Cultura. Generalitat de Catalunya


Recursos en català

Consorci per a la Normalització Lingüística

Softcatalà


Llengcat.com
 

Enlloc

Ajuts a les famílies

 

Guia de Prestacions Familiars 2002


Escut
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

 

Enllaç a Inici

 

Agencia Tributaria