COMPANYIA DE MARIA

FUNDACIÓ DEL COL·LEGI DE SOLSONA

Els origens de la Companyia de Maria, a Solsona, cal situar-los a l'any 1.758, sota el pontificat del bisbe Noriega. L'esmentada Institució, fundada a Burdeus (França), l'any 1.606, per Joanna de Lestonnac, havia creat la primera Escola per a l'educació de les nenes a Barcelona, l'any 1.750. Aquest col·legi s'anomenà l'Ensenyança.
El dia 22 de juny de 1.758 arribaren a Solsona , procedents de la casa de Barcelona, després de tres dies de viatge, les Mares Mariana Crusellas, Antònia Vallgornera, Mariana Brichfeus i la Gna. Rosa Gasch. La nova comunitat emprengué tot seguit la seva tasca docent de les nenes solsonines. Després de tres dies de festes, s'entregà l'hàbit a tres postulants, naturals també de Barcelona. Temps endavant la comunitat arribaria a tenir 40 membres, en l'etapa de major esplendordel convent-col·legi de l'Ensenyança.

UBICACIÓ DE L'ESCOLA

L'emplaçament de l'Escola es feu en el mateix lloc on ara es troba encara. El Sr. Pau Alinyà, en el seu testament, llegava els seus béns per a la fundació d'una casa religiosa. Aquests béns eren suficients pers a una comunitat que tingués deu monges. Aquesta s'havia de comprometre a l'educació de les nenes a les aules, sense percebre'n cap emolument. El solar elegit fou un terreny de la Plaça de St. Isidre, a la part de ponent de la mateixa plaça i prop del castell de Sa Exca. A fi de donar-li més amplitud, la ciutat atorgà un solar contigu.

PROCÈS HISTÒRIC

La casa de Solsona, com la majoria de les comunitats religioses, ha soportat diverses vicissituds històriques. En la primera meitat del segle XIX, es veié involucrada de ple en les guerres carlines. En ocupar la ciutat la guarnició de Solsona, les famílies liberals de la ciutat es refugiaren precisament en el convent de l'Ensenyança. La nova desamortització de 1.885 deixà molt mal parada l'economia de la casa, atès que molts dels seus béns van haver d'ésser venuts. Durant la guerra civil del 36, les monges hagueren de deixar el convent i el Col·legi restà tancat fins a l'acabament de la mateixa, moment en què reiniciaren ràpidament les classes.

ADAPTACIÓ ALS NOUS TEMPS

En la segona meitat del segle XX, el Col·legi de l'Ensenyança, ha seguit tot un procès d'actualització. Des del curs 1.971-1.972 l'escola funciona en règim de coeducació. L'any 1.972 es crea l'Escola Llar, que atèn, en règim d'internat, els nens i nenes de la comarca. Durant el curs 1.979-1.980, el Centre és autoritzat per oferir l'ensenyament en català a tots els nivells, formant part de la Xarxa d'Escola Catalana. El Curs 1.985-1.986, l'Escola signa un concert amb la Generalitat i s'adhereix al conjunt d'Escoles Privades Concertades.

En plantejar-se la Reforma Educativa -LOGSE- l'Escola Lestonnac s'uneix a l'Escola del Sagrat Cor i a l'Escola de F.P. Castellvell a fi de crear conjuntament una nova Escola: l'ESCOLA ARRELS. El Parvulari i la Primària s'instal·len a l'antiga Escola Lestonnac.

DADES HISTÒRIQUES

7 d'abril de 1.607- Joana de Lestonnac (1.556-1.640), viuda del baró de Landiràs, funda una congregació religiosa, amb la conjunció de vida contemplativa i vida docent, que marcaria la pauta de les cases de la Companyia de Maria.

30 de novembre de 1.712- L'advocat solsoní Pau Alinyà fa testament i deixa els seus béns per a la fundació d'un convent de monges que es dediquessin a l'ensenyament de les nenes.

22 de gener de 1.740- Es posa la primera pedra per a la construcció de l'edifici en uns terrenys al costat de la muralla del Camp, cedits pels cònsols de la ciutat, que anaven des del castell fins a la torre més popera al portal de Llobera.

25 de juny de 1.758- Quatre monges de la Companyia de Maria prenen possessió del convent per començar la tasca docent de les nenes solsonines. Més endavant la comunitat arribaria a tenir quaranta membres.

20 d'abril de 1.837- Aquest convent es va fer famós amb motiu del setge de les forçes carlines en la guerra dels Set Anys, ja que s'hi van refugiar la guarnició i les famílies liberals de la ciutat.

1.956- Abans, cada casa era autònoma amb el seu noviciat i béns propis, sota l'obediència del bisbe del lloc. El 1920 es modificaren els estatuts de la Companyia, pero la casa de Solsona no s'integrà a la Congregació General fins el 1956.

1.992- Últimament, per adaptar-se a les noves lleis de l'ensenyament, s'ha creat l'Escola Arrels amb la fusió de la Companyia de Maria, l'Escola Parroquial i la de Formació Professional.

Tornar a la història dels tres centres