CEIP Jacint Verdaguer

POJECTE: idiomes

 

*   Projecte d’innovació en llengües estrangeres

*   Objectius del Projecte

*   Tractament de la diversitat

*   Ubicació en el projecte curricular de centre i projecte lingüistic

*   Argumentació a favor de l’aula d’idiomes

*   Fotos activitats projecte

 

 

 

 

 

PROJECTE D’INNOVACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES

 

En l’Àrea de Llengües Estrangeres caldrà realitzar un tractament de la llengua oral més intens, diversificat i adaptat a les necessitats, nivell i ritme d’aprenentatge de cadascú. Una llengua per aprendre-la cal utilitzar-la, fer-la servir en diferents situacions.

Com que les tecnologies de la informació i de la comunicació juguen un paper rellevant a la nostra societat, també ho hauran de fer a l’escola, per la qual cosa creiem doncs que els suports tecnològics han de formar part de la vida quotidiana escolar i les activitats que es realitzin han d’estar especificades en la programació.

En el nostre Projecte d’Innovació en Llengües Estrangeres proposem: que per reforçar el treball oral amb els/les alumnes a nivell de Comprensió i Expressió

Cal fer:

-         Una redistribució del grup classe en algunes sessions.

-         Crear un espai al Centre: L’AULA D’IDIOMES.

 

El treball podria estar organitzat en racons on els alumnes podrien treballar d’una manera autònoma sota la supervisió del/la mestre/a.

Els possibles racons  en petit grup, per parelles, individualment …podrien ser:

-         El laboratori d’idiomes.

-         El vídeo.

-         “L’act out” i la videocàmera.

-         Multimèdia.

-         Jocs.

-         Activitats de reforç dels continguts treballats en gran grup a l’aula.

-         Biblioteca ( préstecs de llibres graduats per nivells , llegir i escoltar a la vegada).

També queda contemplada la possibilitat d’usar-la en gran grup per activitats puntuals.

 

 Tornar a l’inici

 

 

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

 

 Els objectius primordials serien:

 

1-     Afavorir la comprensió i expressió oral dels alumnes.

2-     Perdre la por a parlar en una llengua no habitual.

3-   Tenir més autonomia per a realitzar activitats de tipus oral.

  

 

Tornar a l’inici

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT”

 

  La diversitat organitzativa en petit grup, per parelles i individualment, de nivells i la diversitat procedimental són mitjans per atendre i tractar la diversitat dins l’aula. Dissenyar activitats de comprensió oral i escrita diversificades i graduades amb varietat de textos, altres veus i registres diferents de les del/la mestre/a ajuda a la diversitat d’alumnes.

És important respectar els diferents ritmes de reball.

 

 RECURSOS DE QUE DISPOSA EL CENTRE

  

MATERIALS:

 

-         Una aula.

-         Dos laboratoris d’idiomes.

-         Aula d’informàtica.

-         Una televisió.

 

Tornar a l’inici

 

UBICACIÓ EN EL PROJECTE CURRICULAR DE  CENTRE I PROJECTE LINGÜÍSTIC

  

La referència en el PLC per a l’aprenentatge de la llengua anglesa podem trobar-la a la pàgina 12, punt e d’aquest document.

Pel que fa a la segona llengua estrangera: francès se’n parla en la pàgina 13, punt 6.

  

Un dels marcs referencials per a elaborar aquest projecte ha estat el PCC ( Segon Nivell de Concreció , continguts de procediments, conceptes i actituds, apartat: comprensió i expressió oral).

 

 

Tornar a l’inici

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTACIONS A FAVOR DE L’AULA D’IDIOMES

 

- El fet d’ofertar als/les alumnes el màxim de possibilitats d’escoltar, veure i parlar valorant sempre l’esforç realitzat per part d’u/a alumne/a millora els aprenentatges..

 

- El poder disposar d’una aula específica per a les llengües facilita l’aprenentatge auditiu i visual en moltes ocasions.

 

- L’ambientació de l’aula és propiament d’allò que més interessa: pòsters, frases, expressions d’ús corrent, decoració en relació a les festes i fets culturals del propi país, etc.

 

- Dins de l’aula habitual és dificultós portar-hi  i preparar els laboratoris  així com un ordinador, televisió, etc., si es disposa d’una aula específica tot  és allà a punt i l’estalvi de temps és important i encara ho és més el que els/les nens/estan atents i no es dispersen.

 

- En petit grup els/les alumnes perden la por de parlar.

 

- El gaudi en l’aprenentatge de les Llengües estrangeres és més intens.

  

-  Els/les alumnes poden autocorregir-se.

 

-  S’incrementa el contacte de l’alumnat amb diferent material: audio i multimèdia.

 

- Donada la flexibilitat d’agrupaments i la graduació de les activitats, s’afavoreix el tractament de la diversitat.

 

                   Tornar a l’inici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS D’ALGUNES ACTIVITATS

 

 

 

CEIP  "JACINT VERDAGUER"  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Ramon i Cajal n. 8

25300 Tàrrega (Lleida)

Telèfon i Fax 973310648

E-mail: c5004462@centres.xtec.es

Professora: Isabel Puigarnau March

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a l’inici