Español English
VITICULTOR - ALGERRI
ZER Serra Llarga
723
 
 

Persona que es dedica al conreu de la vinya i el procés d'elaboració del vi.

Embotelladora
Aquesta màquina posa els taps de suro a les botelles de vi.

Eines o màquines que utilitza pel treball 
espallidadora L'espallidadora
És la màquina que neteja i pela el raïm i en surt el most.
706
 

Bidons de poliester
Serveixen per deixar reposar el vi i que es transformi el sucre en alcohol. 

709
 

Mostímetre aerodinàmic
És un aparell que serveix per comprovar si el procés de transformació del vi ha finalitzat i ja l'hem obtingut. Aquest vi és considerat de primera categoria. 

719 Premsa
Màquina que serveix per a premsar els residus del raïm; de cada premsada se'n obté 100 litres. Aquest vi és considerat de segona categoria.
724
Màquina que omple les botelles
Aquesta màquina serveix per omplir les botelles fins a un punt determinat.
710 Termòmetre
Aquest aparell serveix per mirar el grau que té el raïm.
725
Segelladora
És un aparell que serveix per posar el caputxó i així queda ben segellada la botella.
726 Etiquetatge
Aquest procés es fa manual i consisteix en enganxar les dues etiquetes a la botella.