COM TREBALLEM

Davant d'aquestes premisses la nostra ZER treballa, cada curs escolar, per:

- Planificar i programar cada curs escolar un treball utilitzant la metodologia del "treball per projectes" (projecte interdisciplinari, el nom de la classe, eix transversal…
- Organitzar activitats variades per a aconseguir agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes.
- Realitzar tallers vivencials lligats  a l'entorn més proper i  adequats per cicles (geometria, problemes…)
- Millorar  l'expressió i comprensió orals i escrites realitzant les activitats de:
   · Jo us explico, el conte Belluguet, la notícia, concurs d'oratòria, …
   · Racons de tipologies textuals.
   · Dramatitzar seqüències de la vida en castellà: "El Teatro de la vida".
- Fomentar l'hàbit lector dedicant un temps diari a la lectura:
   · Biblioteca d'aula i d'escola : Gaudim llegint (lectura en català i castellà).
   · Lectures competencials (comprensió i velocitat lectora).
- Potenciar l'aprenentatge de l'anglès amb activitats diverses: Activitats en anglès, projecte PILE, ... 
Totes aquestes activitats de llengües estan contemplades en el Projecte Lingüístic de  ZER.
- Organitzar i programar competencialment les Sortides de Natura.
- Desenvolupar el projecte Experimentem: treball de ciències en grups cooperatius.
- Seqüenciar diferents tècniques d'estudi per a  millorar els resultats dels alumnes.
- Participar en activitats de caire festiu, lúdic, musical o esportiu del poble, comarca, …
- Planificar i organitzar activitats esportives emmarcades en el Pla Català de l'Esport Escolar.
- Atendre la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat  establertes en el Pla d'atenció a la Diversitat  on s'estableixen mecanismes en quan a la programació d'activitats didàctiques, materials de suport, adaptacions individualitzades per atendre tot tipus d'alumnat a l'aula i donar resposta a les necessitats de cadascun.
- Organitzar l'atenció de les famílies i alumnes nouvinguts contemplats en el nostre Pla d'Acollida.