ESCOLA PARC DEL SALADAR

CONTEXTUALITZACIÓ

L'escola Parc del Saladar, és un centre de recent posada en funcionament que va començar la seva activitat el curs 2006-2007. L'escola va obrir les seves portes amb un grup de P3 i un de P4. Fins tenir el nou edifici, l'Ajuntament amb col·laboració amb el Departament d'Educació varen adequar una part de les aules de l'antiga escola que es on ha funcionat l'escola fins al desembre de 2008 que és quan s'ha produït el trasllat a les noves dependències. Des del dia 8 de gener de 2009, l'escola Parc del Saladar està ubicat al carrer Debesa (cantonada amb carrer fraga).

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN I DE LA POBLACIÓ

El col·legi és de titularitat pública (depenent del Departament D'educació de la Generalitat de Catalunya i per tant segueix i respecta les normes, lleis i ordres i orientacions que dóna l'Administració). Està situat en una població d'aproximadament 7000 habitants, molt propera a la ciutat. La localitat té una economia predominantment agrícola i ramadera, combinada amb una economia industrial de petites empreses. El nivell socioeconòmic i cultural dels seus habitants és mitjà. Aquesta localitat té com infraestructures socials i d'equipaments més importants: dues Llars d'Infants, dos Centres d'Educació Infantil i Primària, un Institut d'Educació Secundària, zona esportiva (piscina, camp de futbol i pistes de tennis), Biblioteca Municipal, Llar de Jubilats, diferents associacions de caire lúdic i cultural. La majoria de la població és originària de la zona, encara que cada cop més trobem que hi ha famílies que vénen d'altres indrets com són: Marroc, Nigèria, Romania, Amèrica Latina, etc... . Per tant la llengua majoritària és el català tant pel que fa als pares/famílies i als infants.

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

Es nostre col·legi és de dos línies depenent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, tot i que actualment 1r, 2n i 3r només és d'1 línea. La ràtio és de 22 alumnes per aula.

- Infraestructura de l'escola: L'edifici es farà en dues fases, la primera consta d'un edifici d'una planta on hi trobem: despatx de direcció, despatx de secretaria, despatx de cap d'estudis, consergeria, 6 aules d'Educació Infantil, 1 tutoria, una aula de petit grup i una aula de psicomotricitat, serveis dins les aules, serveis per al personal docent i monitoratge, pati, cuina i menjador. La segona fase que encara no està feta, és on estaran ubicades les aules de primària i gimnàs.

- Recursos humans: EQUIP DOCENT: Equip directiu, mestres d'Educació Infantil (6 tutors/es) i 2 mestres d'Educació Primària,1 de Llengües Estrangeres (Anglès),1 mestre de música, 1 mestre d'educació física, 1 mestre d'educació especial, 1 mestre de religió (només 3 hores a a la setmana i 1 Tècnica d'Educació Infantil (personal de pas). EQUIP NO DOCENT: 1 auxiliar administratiu a mitja jornada, Servei de Menjador Escolar (monitors) i Personal de neteja. L'Associació de Mares i Pares dels Alumnes (AMPA), que participen en la Comunitat Educativa a través del Consell Escolar i organitzen activitats extraescolars, xerrades i que també col·laboren en activitats que es duen a terme en l'escola. SERVEIS EDUCATIUS EXTERNS: Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP),Centre de Recursos Educatius per Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).