Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament CEIP  Miquel Granell Sebastià Juan Arbó, 121 Telèfon: 977 70 19 49 43870AMPOSTA

Àrea
Coneixement del Medi Natural i Social
Nivell
Cinquè

 

TÍTOL de l'activitat RESUM de l'activitat ENLLAÇ de l'activitat
Els éssers vius

La cèlul·la. Parts de la cèlul·la. Cèlul·la vegetal i animal. Unicelul·lars i pluricelul·lars.

El microscopi

Classificació dels éssers vius

Web: Parts, imatges, cèlul·la animal, vegetal,....

Jclic: La cèl·lula

Els animals

Els animals vertebrats. Mamífers. Aus. Rèptils. Amfibis. Peixos.

Els animals invertebrats. Anèl·lids. Artròpodes. Mol·luscs. Cnidaris. Equinoderms.

Jclic: animals vertebrats

Web: Animals invertebrats

Joc : Invertebrats

Web: Ocells

Jclic: Animals invertebrats

Quadern virtual: Els animals invertebrats

Animals vertebrats i invertebrats

Vertebrats

El mar a fons

 

Les plantes

Les plantes. La fotosíntesi.

Plantes sense flor.

Plantes amb flor.

Web: Les plantes i més coses de plantes

Web: L'ametller

Jclic: La reproducció de les plantes 

Jclic: La vegetació del Montsià

Vídeo: Fruits, granes i rebrots

Els ecosistemes,

el Delta de l’Ebre

Els ecosistemes.

Ecosistemes terrestres i aquàtics.

Cadenes i xarxes tròfiques.

Conservació dels ecosistemes.

Web:Herbari

JClic : Les aus al Delta de l’Ebre

Vídeo: Delta i marjal

Vídeo: El Delta de l'Ebre

Web: http://www.botanical-online.com

La matèria

La matèria i les seves propietats. Massa i volum.

Estats de la matèria. Canvis físics i químics.

Web: Per on començar?

JClic: Estats de la matèria

Les mescles

Les mescles. Mescles homogènies i heterogènies.

Separació de mescles heterogènies.Decantació. Imantació. Tamisatge. Filtració.

Separació de mescles homogènies. Vaporització. Cristal·lització. Destil·lació.

 

Jclic: Mescles

L'Univers

L'Univers.

El Sistema Solar.

La Terra. Moviment de rotació i de translació.

La Lluna.

Els eclipsis.

 

 

 

JClic: Astremania

Vistas des de la tierra

El sistema solar

Web: El sistema solar

Descobrim el sistema solar

Mud: Té problemes la Terra?

Què hi ha a l'univers: Les Galaxies, El Sistema Solar, La Terra i La Lluna

Quadern Virtual: El sistema solar

Jclic: La Terra

L'atmòsfera de la Terra: Informació

La representació de la Terra

 

Lectura de mapes

Web: Mapes

 

Aigua a la Terra

 

El planeta terra i l'aigua.

Aigües oceàniques i continentals.

Rius de Catalunya, d'Espanya i el món.

Web: Els rius de Catalunya

Web: L'aigua al segle XXI

QV: Més d'una volta al món

MUD: Els rius de Catalunya

 

Clima i paisatge

 

Temps atmòsferic i clima.

Climes de Catalunya, d'Espanya i el món.

MUD: Temps i clima

Web: El paisatge de Catalunya

Vídeo: Els Ports

La població

 

Densitat de població.

Taxa de natalitat, mortalitat i creixement natural.

Saldo migratori i representació gràfica de la població.

MUD: Aprenc a fer gràfics de barres

JClic: La població a Catalunya

Jclic: Economia i població

Les activitats econòmiques

 

Sector primari, secundari i terciari.

JClic:El sector primari

JClic:El sector secundari

JClic:El sector terciari

La Prehistòria

 

Etapes de la prehistòria, art i monuments.

la prehistòria a la península ibèrica.

JClic: La prehistòria

JClic: La prehistòria i les primeres civilitzacions

MUD: Endevina d'on venim

MUD: El descobriment del foc

L'edat antiga

 

 

Egipte. Grècia. Roma.

La península ibèrica a l'edat antiga.

Joc: Grans civilitzacions

Joc: Tomb of the Unknown Mummy

JClic: Grècia i Roma