projecte educatiu

El centre té un ideari cristià i realitza la seva tasca educativa amb voluntat de formar persones amb un bon nivell acadèmic que esdevinguin ciutadans i ciutadanes íntegres, implicats en la societat en què viuen.

objectius generals

La finalitat dels centres de les Carmelites Tereses de Sant Josep és la de promoure una educació integral que afavoreixi el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves dimensions: humana, social i transcendent, d'acord amb una concepció cristiana de l'home, la vida i el món, que els prepari per participar en la transformació i millora de la societat. Aquest objectiu el pretenem aconseguir: - Potenciant l'acció tutorial, fomentant l'esperit crític i creatiu en un ambient de corresponsabilitat, col·laboració, respecte i amabilitat. - Descobrint que l'opció cristiana és una alternativa vàlida a la situació personal i a la societat en què viu. - Actualitzant la formació del professorat. - Ajudant els alumnes a desenvolupar la seva capacitat intel·lectual de forma harmònica, gradual i adaptada a la seva edat. - Fent responsables els pares perquè col·laborin i donin suport al tipus d'educació que el centre ofereix.

pla d'acció tutorial

El Pla d'Acció Tutorial al nostre centre s'articula a l'entorn del següents eixos: De la responsabilitat al compromís: L'alumne/a, al llarg de les diferents etapes educatives, ha d'anar assumint que té tot un seguit de responsabilitats envers ell mateix i els que l'envolten, per tal que al final del procés sigui capaç de prendre compromisos. Aquestes responsabilitats poden concretar-se en aspectes tan diversos com la responsabilitat en la feina diària, en la higiene i salut personal, en el comportament a l'aula i a fora, en l'autoexigència, en la participació, en les relacions familiars... Pensem que interioritzant aquestes responsabilitats l'alumne/a pot anar adquirint compromisos adequats a cada edat.

d'alumnes a ciutadans

L'alumne/a s'ha d'anar sentint progressivament part activa de la societat, a través de la ciutat on viu i dels mecanismes que ens ofereix per a la participació (com a espectadors, com a usuaris de serveis), expressant l'opinió, contribuint a la conservació i difusió de la ciutat... L'àrea de tutoria, juntament amb totes les altres, ha de ser l' escenari principal per incidir en aquests aspectes. Les activitats específiques que es desenvolupen són: el coneixement de les institucions municipals, els serveis que ofereixen (començant pels més propers a l'alumne com la biblioteca de barri, el centre cívic...), visita a d'altres institucions i entitats ciutadanes, participació en els actes que s'organitzen a la ciutat (sobretot aquells amb un marcat accent cívic).

ciutadans d'un estat, d'un país, d'una ciutat

Aquest objectiu només matisa l'anterior, però tenint en compte el perfil sociocultural de la nostra comunitat educativa, pensem que cal remarcar-lo. Pretenem que l'alumne/a i les famílies es vagin sentint cada cop més integrades a la ciutat i als seus costums i tradicions, sense que això suposi una renúncia als seus orígens, que creiem que l'alumne/a ha de conèixer, respectar i estimar. Però hem de tenir present que aquest mateix alumne/a es desenvoluparà com a ciutadà/na en aquesta societat i, per tant, li hem de donar tots el recursos necessaris perquè s'hi pugui integrar i desenvolupar amb tota normalitat.

ciutadans en clau cristiana

Així com aquests "ciutadans responsables" que volem col·laborar a formar hem dit que desenvoluparan la seva vida en un marc definit, també els volem donar les claus per interpretar el món des dels valors cristians i evangèlics, fugint del proselitisme i de les actituds excloents, però sense amagar els nostres signes d'identitat cristiana. Els valors evangèlics són plenament vigents i necessaris en un món injust i malmès per múltiples conflictes que l'alumne/a ha de conèixer. El centre té com a objectiu prioritari fer conscient a l'alumne/a d'aquestes situacions, de les respostes que tants homes i dones, començant per Jesús de Natzaret, han donat enfront de les injustícies i de les possibilitats que té, cadascú en el seu nivell, d'incidir i de participar en la construcció d'un món millor.

 

 

pla general del centre

La Congregació de les Germanes Carmelites de Sant Josep és l'entitat titular de l'escola, que a Reus està representada per la Germana Merche Trigo CTSJ, que a la vegada és la Delegada d'Educació de la Congregació per a Catalunya. L'organigrama operatiu de l'escola és inclós a la programació anual del centre.

Col·legi Sant Josep de Reus © 2011 | Centre concertat per la Generalitat de Catalunya | Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep