batxillerat

El Batxillerat forma part de l'Educació Secundària com a etapa postobligatòria, i consta d'un cicle de dos cursos acadèmics. Per accedir-hi cal tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i té com a finalitat la formació integral dels alumnes, així com l'orientació i preparació per adaptar-se satisfactòriament en un entorn permanentment canviant.

 

La superació de l'etapa suposa l'obtenció del títol de Batxiller i permet l'accés a:
- ensenyaments universitaris (prèvia superació de les proves d'accés),
- cicles formatius de grau superior,
- estudis superiors d'ensenyaments artístics i
- món del treball.

 

horari

Dilluns a divendres, de 8 a 15 hores als matins.

l'equip docent

TUTORS/ES 1r Misericòrdia Raduà
Anna Carbonell
TUTORS/ES 2n Mar Salguero
Eliseu Bàrcena
 
ALTRES
PROFESSORS
Carme Estiarte, Merche Trigo, Josep Maria Guasch,
Mariola Llorens, Isidre Torroja i Ruben Torres.

currículum

El currículum del batxillerat s'organitza en les següents modalitats:
- Ciències i Tecnologia
- Humanitats i Ciències socials
- Arts

 

A la nostra escola s'imparteixen dos modalitats de les tres possibles:
- Ciències i Tecnologia
- Humanitats i Ciències socials

 

Per tant, al centre s'ofereixen tres vies a les proves d'accés a la universitat. L'escola ha optat per una oferta que doni resposta a les necessitats reals i objectives dels alumnes que en acabar l'etapa hauran d'optar entre els estudis universitaris o els cicles formatius de grau superior. S'ha intentat evitar la dispersió sense limitar la polivalència.

 

activitats complementàries

Atenció individualitzada

Tallers: Conferències i habilitats socials

Tallers: Intel·ligències múltiples

Col·legi Sant Josep de Reus © 2011 | Centre concertat per la Generalitat de Catalunya | Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep