PROGRAMA BIBLIOTECA ESCOLAR: puntedu  

Convocatòria 2006

El centre va participar en la convocatòria de concurs públic Biblioteca escolar: puntedu 2006.

El nostre projecte:

Oooh! un llibre per llegir.

Un web per compartir,...

Un món per descobrir!

Va ser seleccionat i va iniciar el seu desplegament el curs 2006/07. Té una durada de tres cursos escolars. 

Amb aquest projecte es vol potenciar la biblioteca escolar com un espai on l'alumnat pugue buscar la informació que necessita per a realitzar diverses tasques escolars.  Hi trobem documents en diferents tipus de suport: documents impresos, documents audiovisuals, documents informàtics i multimèdia. 

També es vol oferir un espai lúdic que motive l'aprenentatge i ajuda els xiquets i les xiquetes a fer una progressiva descoberta del món en que vivim, on puguen assistir fora de l'horari escolar sols o acompanyats de les seves famílies.

Ofereix des del curs 2007/08 el servei de préstec i vol donar a conèixer la necessitat de  llegir llibres als infants, animar-los a llegir i fer-los descobrir què mitjançant les lectures poden  viatjar, conèixer altres temps, altres històries, emocionar-se...              

"Els llibres constitueixen per a l'alumnat una ocasió excepcional d'ampliar la seva visió del món, d'iniciar-se en la recerca i de desenvolupar la seva identitat personal" (Resolució d'1 de juliol de 2005, que dóna instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics d'educació infantil i primària i d'educació especial de Catalunya per al curs 2005-2006).

 

Objectius

  1. Dinamitzar un espai d'aprenentatge per a desenvolupar continguts de les diferents àrees curriculars.

  2. Atendre les diferències derivades de la desigualtat d'oportunitat d'accés per raons econòmiques i de gènere, entre d'altres, vetllant per la igualtat d'oportunitats i la no discriminació dels i de les alumnes amb relació a la tecnologia i el saber.

  3. Potenciar la biblioteca com un espai de recursos on es trobi la informació en diferents suports: documents impresos, documents audiovisuals, documents informàtics i multimèdia, organitzats en diferents espais de lectura, narració, consulta temàtica i cerca d'informació.

  4. Fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura.

  5. Oferir un espai lúdic i divertit que motivi a l'aprenentatge.

  6. Promoure activitats en l’àmbit familiar per donar resposta a les necessitats socioafectives dels infants i propiciar un ús educatiu del “ temps lliure”.

  7. Servir a la comunitat educativa dins i fora de l'horari lectiu.

  8. Potenciar la relació amb la biblioteca pública.