Títol de tècnic especialista en 2 anys homologat  pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya...

Cal consultar per a la preinscripció i els  requisits d’accés a finals del mes d'abril o a l'inici de setembre.

ATENCIÓ !!!!!!  Obtindreu  tota la informació sobre aquests requisits d'accés i les proves corresponents a la seguent pàgina web www.xtec.cat/artistics/

 

E s c o l a   d' a r t s   p l à s t i q u e s  i  d i s s e n y   M ó r a  l a  N o v a

 

 

 

 

 

....................  Cicles formatius

 

 

 

 

                  

          

 

                

                        

       

             

grau superior.....................................1.950 hores.....................................................MÒDULS

Història de l'art de l'esmalt.......Dibuix tècnic........Projectes d'esmalt artístic....... Anàlisi de l'obra artística ........Dibuix artístic i color.......Taller d'esmalts.......Modelatge i maquetisme.......Formació i orientació laboral........Formació pràctica en empreses........Projecte final.

ON TREBALLARÀS:  En empreses, equips o tallers relacionats amb:   Comerç especialitzat....Artesania.....Decoració.....Galeries d’art.....Orfebreria i joieria.....Consolidació i conservació d’obres d’esmalt.....Assessorament i formació artisticotècnic.

 Esmalt artístic al foc sobre metall

            

grau mig...............................................1.600 hores.........................................................MÒDULS

Història de l'art de la joieria i l'orfebreria.......Dibuix tècnic i volum.......Dibuix artístic.......Disseny assistit per ordinador........Projectes d' esmalts.......Taller d' esmalts.......Formació i orientació laboral........Formació pràctica en empreses........Projecte final.

ON TREBALLARÀS:   En empreses o tallers relacionats amb:    Comerç especialitzat....Artesania....Decoració......Orfebreria i joieria.

CICLES FORMATIUS D 'ESMALTATGE SOBRE METALL

grau superior......................1.850 hores........................MÒDULS

Història de la ceràmica.......Dibuix.......Volum.......Disseny assistit per ordinador........Projectes de ceràmica artística.......Taller ceràmic.......Materials i tecnologia.......Formació i orientació laboral........Formació pràctica en empreses........Projecte final.

ON TREBALLARÀS:   En empreses, tallers o estudis relacionats amb la  realització de peces de ceràmica artística....Reproducció de peces singulars....Creació de complements per a l’arquitectura ( rellerus, murals, etc. )....Aplicació de la ceràmica a la decoració i al disseny d’interiors...Restauració i conservació de ceràmiques artístiques...Assessorament i formació artisticotècnica.

 

 

 Ceràmica artística

            

    Terrisseria

 

grau mig........................1.600 HORES...................................................MÒDULS

Història de la cultura i de l’art: ceràmica.......Dibuix.......Volum.......Disseny assistit per ordinador........Projectes de terrisseria.......Taller de terrisseria.......Formació i orientació laboral........Formació pràctica en empreses........Projecte final.

ON TREBALLARÀS:        En empreses o tallers relacionats amb la  fabricació d’objectes de materials terrosos cuits. .. Producció de ceràmica seriada...Producció de ceràmica bescuitada....Aplicació de peces ceràmiques a la decoració i al disseny d’interiors....Consevació i restauració de ceràmiques artístiques.

.

CICLES FORMATIUS DEL DISSENY I ART CERÀMIC
          Esmaltatge sobre metall