PROGRAMA INNOVACIÓ EDUCATIVA

La nostra ZER participarà al PROGRAMA D'INNOVACIÓ EDUCATIVA:

El Departament d'Educació ha convocat els Projectes d'Educació i Innovació Educativa.

La nostra Zer va presentar la proposta en el Projecte d'Educació i Comunicació Audiovisual. I aquest projecte fou aprovat. [- (Publicació centres seleccionats)]

Aquest projecte es realitzarà durant 3 cursos escolars. El Departament ens oferirà suport econòmic, formació i seguiment.

Els objectius que pretenem són:

- Treballar l'educació en comunicació audiovisual en el currículum, fonamentalment en l'àrea de llengua catalana, utilitzant el llenguatge i aprenent les diferents formes textuals: Missatges (E-mail, Sms, ...), cartes (formals, informals), textos instructius (recptes, ordres funcionament aparells...) i narratius, diàlegs, textos d'opinió, poesies.

- Reflexionar sobre l'impacte dels diferents mitjans de comunicació (correu electrònic, mòbil, Spams, anuncis, missatges subliminars, programes televisius, dibuixos animats, sèries televisives...) i apendre a extreure el missatge real dins d'un context.