ACTIVITATS DE LLENGUA CASTELLANA PER A LA FORMACIÓ BÀSICA DE LES PERSONES ADULTES
(Nivell 1 de l'etapa instrumental).


Immaculada Vilatersana i Lluch
C.F.A. Els Tarongers – Mataró
ivilater@pie.xtec.es


LA PALABRA (I) (2) (3) (4)

Aquesta aplicació consta de quatre paquets d’activitats adreçades a les persones adultes que s’inicien en l’aprenentatge de la Lectoescriptura en castellà.

La grafia utilitzada és la de impremta o mecanoscrita, en majúscula i en minúscula, concretament del tipus "Arial".

Les síl·labes que s’introdueixen són totes directes (consonant+vocal), excepte en el cas d’alguns determinants ("el", "un", "este/a") i el verb "ser" i "estar" en les formes "es" i "está". En el paquet "La palabra (4)" també s’introdueix el plural.

Les activitats són adaptacions de les fitxes de treball del mètode d’alfabetització per a persones adultes "La Palabra" 1 i 2 , de l’editorial El Roure (Barcelona).

 

Paraules Grafies / síl·labes
la foto fa, fe, fi, fo, fu
la llave lla, lle, lli, llo, llu
va, ve, vi, vo, vu
la nube na, ne, ni, no, nu
yo ya, ye, yi, yo, yu
y
la niña ña, ñe, ñi, ño, ñu

 
Aquest paquet finalitza amb "de todo un poco", un recull d’exercicis sobre les grafies que comporten més dificultat en els aprenents: j/g, z/c, ll, r/rr, c/qu, g/gu.

Tipus d’activitats

Les activitats fonamentalment són:

Requeriments tècnics

1. Tenir instal·lada la versió 3.0 del Clic. (És pot aconseguir a www.xtec.es/recursos/clic/)

2. Tenir la pantalla configurada a 256 colors (mínim)


 

Mataró, octubre del 2000