El web del CFA Jacint Verdaguer,


l'escola de "La Model"


El nostre projecte educatiu


La finalitat última del “CFA Jacint Verdaguer” és contribuir a la reinserció social dels interns mitjançant la utilització d’eines educatives.


Amb l’educació formal treballem dos eixos fonamentals: els valors democràtics, tals com el respecte a la diversitat cultural, religiosa i personal, i la capacitació personal per afrontar els reptes de la societat actual (l’accés al món laboral, l’ús de noves tecnologies, el coneixement de les principals llengües de comunicació, l’autonomia personal, l’autoestima i, en general, les habilitats individuals de tipus cognitiu i conductual). (Informació extreta del PEC 2006-07)


La diversitat dels nostres alumnes ens porta a considerar l’aprenentatge de llengües com una necessitat fonamental per millorar la seva situació personal i social, a curt i a llarg termini. És per això que el Projecte lingüístic és una eina clau de la nostra escola.


Aquestes consideracions ens porten a defensar una escola inclusiva, plurilingüe i pluricultural.