Colegio Amor de Dios

  

Libro de visitas

Chat Tu correo electrónico Envía una postal Agenda personal Traducció automàtica al Català Sala de estudios Ir a la página principal Quiénes somos

 

 

Hoy es

 

Servicios

Noticias

Cartas al colegio

Antivirus

Boletín Amor de Dios

Búsqueda avanzada

Calendario escolar

Chat

Encuestas

Libro de visitas

Traductor de idiomas

Miscelánea

 

Categorías

Alumnos

El Amor de Dios en Internet

Enlaces

Himno del Padre Usera

Índice de la web

Juegos

Misiones

Nuestro centro

Quiénes somos

Reportajes fotográficos

Sala de estudios

Visita virtual al colegio

 

 Edició electrònica 

 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU.

 

Els centres educatius “ AMOR DE DIOS “ són escoles obertes a tots aquells que les considerin adequades per aconseguir el seu projecte personal bàsic i s´ identifiquin amb la seva oferta.

El Projecte Educatiu “ AMOR DE DIOS “ té com a objectiu final conformar en cada alumne l´ home integral, entès segons el pensament humanista cristià que té com a model suprem i horitzó d´ utopia Jesucrist.

Aquest projecte està fonamentat en els valors morals que intentem expressar en la vida personal i en tot l´ àmbit escolar. Està basat en l´ Amor, perquè aquest atrau amb força però sense violència.

Com a fills d´ una història i d´ un temps concret, volem impulsar, a més, conductes constructives en la Societat present, refermant aquells valors que la revitalitzin i la perfeccionin: respecte, tolerància i solidaritat ( Ideari i Caràcter Propi ).

 

LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA

La Comunitat Educativa es constitueix quan s´ esdevé la interacció d´ alumnes, pares, educadors, personal no docent i Entitat Titular en convergència i complementarietat.

ELS ALUMNES:

Són el centre i la raó de ser de l´ Escola. Per tant són els principals destinataris de l´ educació que s´ hi imparteix. Ells són, a més, membres actius i corresponsables en l´ educació.

Són els primers convidats a la incorporació progressiva dels valors que l´ Escola proposa, ja que per la seva oferta educativa s´ han decidit a integrars´ hi.

 

ELS PARES:

Són els principals responsables de l´ educació dels fills . La seva presència col.laborativa i assídua a l´ Escola és signe de la valoració d´ aquesta per part seva. La Nostra Comunitat Educativa es sosté sobretot per la voluntat comuna d´ educar seguint un sistema de valors que hem de compartir en comunitat, en un ambient bàsic de llibertat i respecte.

 

ELS EDUCADORS:

Són una peça clau de la Comunitat Escolar. Dins la Comunitat Educativa són els mitjancers més habituals de l´ aprenentatge i l´ educació: estableixen el diàleg permanent amb l´ alumne des del camp de la ciència, l´ experiència, el testimoni de vida i la relació de comprensió i amistat.

Per tot això, l´ Escola “ AMOR DE DIOS “ demana als seus professors una voluntat d´ identificació amb els seus valors, principis i finalitats.

 

” IDEARI I CARÀCTER PROPI “

OBJECTIU GENERAL DEL CURS 2001-2002.

 

EL COL.LEGI “ AMOR DE DIOS “ ORIENTA TOTA LA SEVA ACTIVITAT A DESPERTAR I ESTIMULAR EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL I HARMÒNIC DE LA PERSONA COM A AGENT DEL SEU PROPI CREIXEMENT EN LES DIMENSIONS: INDIVIDUAL, SOCIAL I CRISTIANA.

 

DIMENSIONS DEL PROJECTE:

1.- INDIVIDUAL

* Educar en llibertat, de forma que l´ alumne arribi a actuar conscientment i a prendre decisions responsables.

* Desenvolupar l´ esperit crític i creatiu que li permeti enfrontar-se flexiblement a les situacions de canvi, sense perdre els valors permanents.

 

2.- SOCIAL

* Promoure el sentit de la justícia.

* Desenvolupar la capacitat d´ intercomunicació i participació.

* Fomentar la solidaritat i col·laboració amb tots els homes, especialment amb aquells que més ho necessiten.

 

3.- RELIGIOSA

* Fer del Col·legi una experiència d´ Amor, manifestada en el goig i la proximitat entre tots els membres de la Comunitat Educativa.

 

OBJECTIU ESPECÍFIC PER AL CURS 2001-2002

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL D’ED.PRIMÀRIA.

 

OBJECTIU GENERAL:

“ AFAVORIR LA RELACIÓ ENTRE ALUMNES I EDUCADORS/ES MITJANÇANT CONDUCTES AFECTIVES I DE CONVIVÈNCIA. “

 

MITJANS PER A DESENVOLUPAR L´OBJECTIU:

* Crear un ambient acollidor que afavoreixi l’adaptació del nen a l’àmbit escolar.

* Realització de sortides culturals per estimular la convivència entre alumnes i mestres.

* Estimular la participació dels nens expressant les seves idees i sentiments mitjançant tallers, jocs i diàlegs.

* Desenvolupament del programa de tutories “ Els meus amics, el meu jardí “.

 

ACTIVITATS:

* Creació de tasques diàries que ajudin al nen a agafar seguretat en l’ ambient en què es troba ( oració, calendari del temps, assistència … )

* Sortides culturals programades

* Realització de tallers i festivals.

* Treballar el projecte de tutories.

 

CICLES MITJÀ I SUPERIOR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

OBJECTIU GENERAL:

“ACONSEGUIR QUE L’ALUMNE PROGRESSIVAMENT ES COMPROMETI EN ACTITUDS RESPONSABLES QUE PROMOGUIN LA CONVIVÈNCIA DINS LA COMUNITAT EDUCATIVA I EL SEU ENTORN “.

 

MITJANS PER A DESENVOLUPAR L´OBJECTIU:

* Descobrir la solidaritat acollint i acceptant l’altre.

* Conscienciar el nen que ha de ser responsable de si mateix perquè el seu comportament esdevé un factor clau en el bon funcionament del grup en el qual està immers.

* Potenciar la consciència ecològica del nen, sensibilitzant-lo que forma part d´ un entorn que ha de respectar.

.

ACTIVITATS:

* A través de la participació en les campanyes i festes de l’escola, fomentar l’actitud d’acollida com un fet enriquidor.

* Incidir en tot tipus d’activitats tant dins com fora de l’aula, per afavorir el comportament cívic I actituds de respecte envers el medi ambient.

* Treballar actituds de compromís personal vers ell mateix i els altres a través del projecte tutorial.

 

1r. CICLE D’ E.S.O.

OBJECTIU GENERAL:

 

“ DESENVOLUPAR I TRANSMETRE ACTITUDS D’ESFORÇ PERSONAL, COL.LABORACIÓ, RESPECTE I VIVÈNCIA DELS VALORS EVANGÈLICS “.

MITJANS PER A DESENVOLUPAR L´OBJECTIU:

* Desenvolupar la capacitat d´ estimar i ésser estimat per viure en harmonia amb nosaltres mateixos i amb els altres.

* Potenciar actituds crítiques basant-nos en fets quotidians.

* Estimular i reforçar actituds d´ esforç personal i constància envers el treball.

* Crear actituds de respecte, cooperació i solidaritat.

* Desenvolupar actituds d’interès per a l’acceptació, assimilació i integració en aquesta nova etapa.

* Conèixer I desenvolupar normes de comportament social.

 

ACTIVITATS:

* Realitzar dinàmiques de coneixement personal i grupal ( tutories, convivències, jocs, etc. )

* Elaborar un horari personal: tasques escolars, estudi, temps lliure... i avaluar-lo periòdicament.

* Fomentar i establir temps de reflexió i d’ interiorització: durant la classe, l’oració diària i altres moments puntuals.

* Realitzar trobades amb els pares, a nivell individual i col·lectiu, per implicar-los en el procés educatiu de llurs fills.

* Realitzar seguiment específic, a nivell de claustre de professors de cicle, dels alumnes que presentin actituds que no s’adeqüin al bon funcionament del procés educatiu.

* Realitzar tutories i campanyes per conèixer i dur a terme normes i actituds de comportament social.

 

2n. CICLE d’ E.S.O

OBJECTIU GENERAL:

“ DESENVOLUPAR ACTITUDS QUE AFAVOREIXIN LA CONVIVÈNCIA PACÍFICA I LA SOLIDARITAT “.

MITJANS PER A DESENVOLUPAR L´OBJECTIU:

· Crear espais en l’àmbit escolar que involucrin l’alumne en un compromís solidari amb la resta.

· Valorar els petits detalls com les paraules, gestos o les expressions que contribueixen a una millor convivència.

· Reconèixer que l’esforç personal i l’actitud responsable són necessaris per al bon funcionament del grup.

· Assolir un compromís concret per la pau dins l’àmbit més proper: la família, l’escola i el barri.

 

ACTIVITATS:

* Fomentar el diàleg tutor-alumne-professor per tal de revisar les actituds personals i les seves repercussions en el grup.

* Tenir un moment de revisió, reflexió i oració a l´ inici de la jornada.

* Fomentar actituds cíviques que facilitin la convivència: la salutació, cedir el pas, demanar les coses amb “ si us plau” i donar les gràcies.

* Fer i participar en activitats i campanyes per la pau i la solidaritat organitzades per l’escola o altres col·lectius socials compromesos amb els mateixos objectius que nosaltres.

 

BATXILLERAT

OBJECTIU GENERAL:

“ DESENVOLUPAR ACTITUDS DE COMPROMÍS INDIVIDUAL, SOCIAL I AMB L’ENTORN PER AFAVORIR EL CREIXEMENT EN SOLIDARITAT “.

 

 

MITJANS PER A DESENVOLUPAR L´OBJECTIU:

· Reflexionar sobre el vertader sentit de la solidaritat.

· Prendre consciència dels problemes que afecten a la humanitat i implicar-nos en la recerca de solucions.

· Reconèixer que l’esforç personal i l’actitud responsable i solidària són necessaris per al bon funcionament del grup.

· Arribar a adquirir un compromís concret per la solidaritat dintre de l’àmbit més proper: la família, l’escola i el barri.

 

ACTIVITATS:

· Tenir un moment de revisió, reflexió i oració a l’inici de la jornada.

· Fomentar actituds de compromís que facilitin les relacions amb els altres.

· Fomentar actituds cíviques que facilitin la convivència: la salutació, cedir el pas, demanar les coses amb “ si us plau “ i donar les gràcies.

· Fomentar el diàleg alumne - tutor per tal de revisar les actituds personals i les seves repercussions en el grup.

· Fer i participar en activitats i campanyes per la solidaritat organitzades per l’escola o altres col·lectius socials compromesos amb els mateixos objectius que nosaltres.

 

OBJECTIUS I ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE PASTORAL

 

OBJECTIUS:

* Impartir la formació religiosa amb responsabilitat i mètodes adequats.

* Acompanyar els nens, adolescents i joves en la vivència de la seva fe.

* Donar a les persones l´ oportunitat d´ aprofundir en la seva dimensió religiosa.

* Iniciar i acompanyar en l´ experiència d´ oració.

* Celebrar i compartir la fe en comunitat amb sentit eclesial.

* Ajudar i prendre consciència dels problemes del món i de les persones que ens envolten i implicar-nos en la recerca de solucions.

* Fomentar el sentit festiu que afavoreix la unitat i convivència en el centre.

* Motivar la col·laboració i participació en la Festa Missionera “ AMOR DE DIOS “.

 

ACTIVITATS:

* Formació religiosa dels alumnes i formació permanent dels professors.

* Grups formatius:

- Esplai ESCLETXA.

- Catequesi de Confirmació.

- Grups de reflexió i oració.

- Escola de Pares.

- Colònies d´ estiu.

* Campanyes de Solidaritat.

- DOMUND

- Nadal.

- Missional AMOR DE DIOS.

* Celebracions religioses:

- Eucaristia d´ Inici de curs.

- Catequesi de formació d´ acord amb la programació del Departament de Pastoral.

- Celebració de la Festa de la “ Virgen Niña “.

- Celebració dels sagraments de l´ Eucaristia i del Perdó durant el curs escolar. Preferentment Advent i Quaresma.

- Celebració del Dia de la Família.

- Celebració de la Festa Missionera.

- Celebració del Mes de Maig.

- Eucaristia d´ acció de gràcies de final de curs.

 

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

DIRECTORA:

Mª Angeles Fernández Reyero.

COORDINADOR BATXILLERAT:

Cecilio Domínguez Vadillo

COORDINADOR PEDAGÒGIC D’ESO:

Juan José De Haro Ollé

COORDINADORA DE 1r. CICLE D´ ESO:

Magdalena Martínez Matilla

DIRECTORA PEDAGÒGICA D´ED. PRIMÀRIA:

Bernardita Martínez Prieto

COORDINADORA DE PRIMÀRIA ( C. SUPERIOR )

Bernardita Martínez Prieto

COORDINADORA DE PRIMÀRIA ( C.MITJÀ )

Mª Carmen Barrio Soriano

COORDINADORA DE PRIMÀRIA ( C. INICIAL ):

Marisa García García

COORDINADORA D’ED.INFANTIL:

Lídia Salvatierra Colomina

 

RELACIÓ DE PROFESSORS. CURS 2001-2002

 

EDUCACIÓ INFANTIL:

P3 “ A ” Mª ISABEL YESTE ...................... Dilluns 12.30-13.30

P3 “ B “ Mª LUISA GARCÍA ................................. Dimarts 12.30-13.30

P3 “ C “ LIDIA SALVATIERRA.............................. Dilluns 12.30-13.30

P4 “ A “ LINA VOZMEDIANO ............................ Dimecres 12.30-13.30

P4 “ B ” LIDIA GALÁN ......................................... Dimarts 12.30-13.30

P4 “ C “ YOLANDA DURÀ ………………………… Dilluns 12.30-13.30

P5 “ A “ MERCÈ JUNOY......... ............................ Dilluns 12.30-13.30

P5 “ B” ROSARIO MARTÍN................................ Divendres 17-18

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

1r “ A “ ROSA PAGOLA ......................................... Dilluns 16 - 17

1r “ B “ PAQUITA MARTIN .................................. Divendres 9 - 10

1r “ C ” MARISA GARCÍA ..................................... Divendres 15-16

2n “ A “ MARI PRIETO ................................ Dilluns 9-10

2n “ B “ BERNAT GRIS ............................... Dilluns 9-10

2n “ C “ ISABEL MONSALVE ................................. Dilluns 9-10

3r “ A “ MERCEDES RUBIO................................... Dimecres 10 - 11

3r “ B “ Mª ANGELES GARCÍA................................ Dimecres 9 - 10

3r “ C “ Mª CARMEN BARRIO ............................ Dimecres 9 - 10

4rt “ A “ OLGA LÓPEZ .............................................. Dimecres 9 - 10

4rt “ B “ TRINIDAD GARCÍA ...................................... Dimarts 15-16

4rt “ C “ MONTSERRAT TORRENTE ...................... Dimarts 10 -11

5è “A “ NEME CALVO............................................. Dilluns 16-17

5è “ B “ JOSEP Mª DOMÈNECH .............................. Dijous 9 - 10

5è “ C “ CATALINA MARTÍN ….................................. Divendres 16-17

6è “ A “ BERNARDITA MARTÍNEZ......................... Dijous 16-17

6è “ B “ MAITE CENERA .................................. Divendres 15-16

6è “ C “ SANTIAGO MARTÍNEZ.............................. Dimarts 15-16

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1r “ A “ PACO GALLEGO ..................................... Dimecres 17-18

1r “ B “ CELINA CASTELLÀ..................................... Dilluns 12.30-13.30

1r “ C “ MAGDALENA MARTÍNEZ .......................... Dimarts 16-17

2n “ A “ SANTI ARTIME ......................................... Dijous 16 - 17

2n “ B “ SILVIA SÁNCHEZ ................................... Dimarts 9 - 10

2n “ C “ ESTHER RODRÍGUEZ............................... Dijous 10 - 11

3r “ A “ GEMMA JUSTO ............................................. Dimarts 10-11

3r “ B “ GLORIA MACIAS .......................................... Dijous 10-11

3r “ C “ NÚRIA RIBALTA.............................................. Dimarts 9-10

4rt “ A ” SUSANA ALGABA......... .............................. Dimecres 11.30 - 12.30

4rt “ B ” MONTSERRAT CUBÍAS .............................. Divendres 9 - 10

4rt “ C “ CONCHA VILLANUEVA ............................. Dimarts 17-18

 

BATXILLERAT

1r “A” TERESA SAEZ .............................................. Dimarts 16 - 17

1r “ B” VICKY RUBIO ……............................... Divendres 9 - 10

1r “ C” CECILIO DOMÍNGUEZ ................................ Dilluns 11.30 - 12.30

2n “ A “ Mª DOLORES FERNÁNDEZ............................ Dilluns 9-10

2n “ B “ CARMEN SANTILLANA .................................. Dimarts 11.30-12.30

2n “ C “ Mª ANGELES FERNÁNDEZ............................ Dimarts 12.30-13.30

2n “ D” NURIA ROJAS ................................................ Divendres 9-10

 

 

ALTRES PROFESSORS:

BATXILLERAT :

 

Miquel Canudas - Carlos Díaz - Ana Mª González - 

Mª Lorena Luján - Gabriel Miralles - Isabel Ruiz - Lourdes Serrano -

Raquel Terraza - Joan Torre - Isabel Verge.

 

ED. PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA:

Mercedes Alonso - Montserrat Bermejo - Daniel Carulla - Marta Folch -

Rufino García - Carlos Gómez - Javier López - Raúl Maestro -

Josep Mª Romeu - Noemí Sanz.

 

NOTA: Totes les visites seran concertades prèviament. En cas de no poder acudir el dia acordat, caldrà anul·lar l’ entrevista amb temps suficient i sol·licitar al professor una altra data.

 

 

SERVEIS DEL CENTRE

DIRECCIÓ: Matí: De dilluns a divendres de 12,30 a 13,30

Tarda: de dilluns a dijous, de 17 a 18.

SECRETARIA: Tarda : de dilluns a dijous, de 17 a 18.

ADMINISTRACIÓ: Matí: divendres de 12,30 a 13,30

Tarda: dimarts i dijous, de 17 a 18.

BIBLIOTECA: De dilluns a dijous, de 17 a 18.45.

 

GABINET PSICOPEDAGÒGIC:

Psicòloga: Elisabeth Vidal Odón.

La seva funció és la d´ orientar i assessorar els pares, professors i alumnes amb la finalitat d´ aconseguir un desenvolupament integral i harmònic de les capacitats intel·lectuals, afectives i físiques dintre d’un programa escolar global.

Les activitats que es duen a terme estan en funció del nivell de l´ alumne, però els objectius del gabinet psicopedagògic, a nivell general, són: la prevenció, detecció i orientació.

ACTIVITATS:

* Aplicació de proves psicològiques als cursos programats i als alumnes que es cregui convenient.

* Entrevista amb pares, professors i alumnes.

* Xerrades orientatives.

* Treball de seguiment personalitzat.

* Atenció a les consultes espontànies dels alumnes o presentades pel tutor/a de curs.

* Atenció als pares que ho demanin.

* Col·laboració amb els professors per atendre la diversitat, en especial quan els alumnes presentin dificultats d’aprenentatge.

* Seguiment de programes de Salut a l’Escola.

Hores de visita: De dilluns a divendres de 9 a 13.00 h. i dimarts de 15 a 17 h.

( Totes les visites seran concertades prèviament ).

 

ESPORTS:

El col·legi disposa de les instal·lacions esportives adequades per al desenvolupament de l´ activitat esportiva escolar dels nostres alumnes des del nivell de P3 fins al de 1r. de Batxillerat.

 

BUTLLETÍ DE NOTES I INFORMES:

Els alumnes i les seves famílies rebran els butlletins de notes i els informes després de cada avaluació, segons el calendari escolar.

 

VACUNACIONS I REVISIÓ MÈDICA:

La Generalitat de Catalunya, a través de l´ Institut Municipal de la Salut, facilita la vacunació de tots els alumnes contra diverses malalties, segons calendari de vacunació.

 

ESCOLA DE PARES:

Per a aquells pares més preocupats pels problemes educatius i de maduració dels seus fills, s´ ofereix la possibilitat de cercar en conjunt recursos i orientacions que facilitin aquesta difícil tasca.

 

ASSEGURANÇA D´ACCIDENTS:

El Col·legi té concertada una pòlissa d´ accidents amb l´ entitat “ MUTUA GENERAL DE SEGUROS “.

Aquesta assegurança inclou qualsevol accident en l´ horari escolar, inclosos els desplaçaments de casa al col·legi i viceversa, i de totes les activitats organitzades pel Centre i AMPA.

Per qualsevol accident adreçar-se a : CENTRE ASISTENCIAL - C/ Segle XX, 7

08032 Barcelona Tlf. 408.60.00

Cal portar el comunicat de l´ accident segellat pel Centre.

 

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE:

El Consell Escolar és l´ organisme col·legiat a través del qual la Comunitat Escolar participa en el control i gestió del Centre, promovent i respectant l´ exercici dels drets dels pares, professors, alumnes i entitat titular.

Es reuneix un cop al trimestre en el Centre.

 

AMPA

President : Pedro Gázquez Cervera.

Per qualsevol suggeriment o avís, la Junta de Pares es troba al Centre de dilluns a dijous de 17.15 a 18.15 de la tarda ( a la Sala d´ AMPA ).

 

SERVEI DE MENJADOR: EMPRESA “ ARAMARK “

El menjar és elaborat a la mateixa cuina del Centre. Els menús es confeccionen mensualment i es fan arribar a les famílies a través dels alumnes.

 

 

INTERNET

Adreça: www.xtec.es/col-amordedios/ 

Correu electrònic: amordedios@amordedios.org 

Serveis oferts: Calendari mensual, full informatiu mensual, fòrum de discussió, llista de distribució, consultes de notes de selectivitat, organització educativa del Centre, notícies del Centre, consultes per correu electrònic.

Durant el curs el nombre de serveis s’anirà ampliant.

 

CALENDARI ESCOLAR. CURS 2001-2002.

 

SETEMBRE:

3 al 14 Elaboració del PROJECTE EDUCATIU. Planificació del Curs.

Treball de formació del claustre de professors.

13 Sortida. Convivència del Professorat.

17 Comença el curs escolar en sessió de matí i tarda ( Ed. Infantil, Primària i 1r. i 2n. d’ ESO)

18 Comença el curs escolar en sessió de matí i tarda (3r i 4t d’ ESO i Batxillerat )

18 Reunió informativa als pares dels alumnes de 1r. d´ ESO

24 Festivitat de la Mercè.

 

OCTUBRE:

1 Comencen les activitats extra escolars i complementàries.

4 Sortida- Convivència ( 3r. i 4t. d’ ESO i Batxillerat )

8 a 18 Sessions informatives del Projecte Educatiu als pares dels alumnes

12 Festivitat de Ntra. Sra. del Pilar.

21 Dia del DOMUND.

31 Castanyada. Celebració escolar.

 

NOVEMBRE:

1 Festivitat de “ Tots Sants “

21 Festivitat de “ La Vírgen Niña “. Celebració escolar.

DESEMBRE:

6 Festa de la Constitució.

7 Festa. Dia de lliure disposició.

15 Claustre de professors. Avaluació del Projecte.

16 Festival de Nadal.

19-20 Campanya de Nadal.

21 Vacances de Nadal

GENER:

8 Comencen les classes.

31 Jornada escolar per LA PAU.

FEBRER:

8 Festa escolar de Carnestoltes ( Sessió de Tarda )

11 Festa. Dia de lliure disposició.

13 Dimecres de cendra.

 

MARÇ:

17 Festa de la Família. Festival d´ Ed. Infantil i C. Inicial de Primària.

22 Vacances de Setmana Santa.

ABRIL

2 Comencen les classes.

17,18 i 19 Jornades Culturals ( Ed. Infantil i C.I. de Primària )

22 a 26 Jornades Culturals ( C.M i C.S. d’ Ed. Primària, ESO i Batxillerat )

26 Festa Missional “ Padre Usera “

 

 

MAIG:

1 Festa del Treball.

20 Festivitat de la Pasqua Granada

JUNY:

1 Claustre de Professors. Avaluació del Projecte.

7 Acte Acadèmic. Comiat de 2n.de Batxillerat.

15 Festa final de Curs. Revetlla.

21 Comencen les vacances d´ estiu per als alumnes.

Acte acadèmic. Comiat de 4t. d’ ESO.

 

CALENDARI D´AVALUACIONS.

BATXILLERAT.

19 i 22 d’octubre .................................. Recuperació d´ assignatures pendents de cursos anteriors.

29 i 30 nov./ 3,4,5 desembre......................... 1ª Avaluació.

12 de desembre ...................................... Sessió d´ avaluació. Professors.

9- 15 de gener ...................................... Recuperació 1ª Avaluació.

6, 7, 8, 11 i 12 de març. ............................. 2ª Avaluació.

20 de març ...................................... Sessió d´ avaluació. Professors.

3 - 9 d’abril ...................................... Recuperació 2ª Avaluació.

15 i 19 d´ abril ...................................... Recuperació d´ assignatures pendents de cursos anteriors. 2n.Batxillerat.

9-15 de maig ............................................... 3ª Avaluació de 2n. de Batxillerat.

21-24 de maig....................................... Recuperació final de 2n. de Batxillerat

30 I 31 de maig 3, 4 I 5 de juny .................. 3ª Avaluació de 1r. de Batxillerat.

17 a 20 de juny .................................... Recuperació final de 1r. de Batxillerat.

25 de juny .................................... Sessió d’avaluació de 1r. de Batxillerat.

27 de juny ..................................... Entrega de notes de 1r. de Batxillerat.

28 de juny ................................... Entrevista amb pares de 1r. de Batxillerat.

 

 

3r. i 4rt. d’ESO

5 de desembre .................................... Final del 1r. crèdit variable.

17 de desembre ............................ Sessió d’avaluació.

20 de desembre ………………………. Entrega de notes.

8 de febrer ............................ Final del 1r. crèdit comú.

20 febrer …………………… Sessió d’ avaluació.

8 de març ............................ Final del 2n. crèdit variable.

15 de març …………………… Entrega de notes.

14 de juny ............................ Final del 2n. crèdit comú i el 3r. crèdit variable.

 

21-27 de maig ............................ Crèdit de Síntesi.

25 de juny ............................ Sessió d’avaluació

27 de juny …………………… Entrega de notes.

28 de juny …………………… Entrevista amb pares.

 

1r. i 2n. d´ESO ( Finals de Crèdits ).

5 de desembre .................................... 1r. crèdit variable.

19 de desembre .................................... Sessió d´ avaluació. Professorat.

20 de desembre ................................... Lliurament de notes

8 de febrer ................................... 1r. crèdit comú.

20 de febrer ................................... Sessió d´ avaluació. Professorat.

8 de març .................................. 2n. crèdit variable.

15 de març ................................... Lliurament de notes.

7 de juny ................................... Final de 3r.crèdit variable i 2n. comú.

19 de juny ................................... Sessió d’avaluació.

21 de juny ................................... Lliurament de notes.

27 de juny ................................... Lliurament de notes globals de 2n.

28 de juny ………………………… Entrevista amb els pares.

 

ED. PRIMÀRIA ( De 1r. a 6è. )

20 de desembre .................................... 1ª Entrega d´ Informes.

21 de març .................................... 2ª Entrega d´ Informes.

20 de juny .................................... 3ª Entrega d´ Informes

i Finals de 2n, 4t i 6è.

 

 

ED. INFANTIL.

1ª setmana de febrer..................... 1ª Entrega d´ Informes ( P-4 i P-5 ).

2ª setmana de juny ..................... 2ª Entrega d´ Informes.( P-3, P-4 i P-5 )

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA

Creiem necessària una normativa en el Centre perquè ens ajuda a realitzar-nos com a persones. La convivència es fa més fàcil i es crea un ambient més agradable i propici per al treball.

Les normes de convivència que concreten els deures dels alumnes són els següents:

1.- Referents al seu comportament personal:

A) Assistir puntualment a classe i a les activitats escolars. Després del pati, els alumnes de 2n.Cicle d’ ESO i Batxillerat acudiran a la seva classe i el professor tornarà a passar llista per, a continuació, distribuir-se entre els crèdits variables corresponents

B) Acudir a classe degudament net i polit i amb vestuari adequat al lloc on ens trobem.

C) Tots els alumnes d’educació infantil i primària, han de venir a classe amb l’uniforme reglamentari.

D) Comportar-se de forma correcta a classe.

E) Desplaçar-se per les dependències del Centre amb ordre i disciplina.

F) Portar a classe els llibres i el material escolar que sigui precís.

G) Responsabilitzar-se de les tasques i encàrrecs que se’ls hi mani.

H) No interrompre les classes sense motius justificats.

I) No portar a classe objectes o materials que distreguin l’atenció ( walkman, ràdios, telèfons mòbils, etc. ). En cas contrari el professor els guardarà i entregarà als pares, mai a l’alumne.

J ) Emprar un vocabulari correcte i adequat.

K) Està totalment prohibit el tràfic o consum de drogues, alcohol, tabac, etc.

L) Lliurar els justificants, formulats pels pares o tutors legals, de les faltes d’assistència a classe o d’altres activitats educatives.

M) Retornar els Butlletins d’Avaluació degudament signats pels pares tot i que els alumnes siguin majors d’edat..

N) Tenir una actitud positiva davant els avisos i correccions.

 

2.- Referents als seus companys:

A) Tractar amb respecte i deferència els seus companys, sense agressions ni insults.

B) Respectar totes les pertinències dels altres.

C) No pertorbar ni interrompre les classes.

D) Col·laborar amb els companys en les activitats escolars.

E) Evitar tota mena de jocs perillosos o violents.

 

3.- Referents als professors:

A) Tenir un tracte respectuós i deferent amb els professors

B) Realitzar les tasques i activitats que se’ls assigna.

C) Dialogar per esclarir les qüestions que es plantegen en la vida del Centre.

 

4.- Referent al personal d’Administració i Serveis.

A) Respectar-los sempre que es dirigeixin a ells per qualsevol motiu.

B) Col·laborar en fer-los-hi més fàcil la seva tasca, sempre que sigui possible.

C) Reconèixer i valorar el treball que realitzen.

 

5.- Referents al Centre:

A) Fer bon ús de l’edifici, instal·lacions, mobiliari, material escolar i de l’entorn.

B) Tenir cura que la classe, passadissos, serveis i d’altres dependències es mantinguin netes i ordenades.

C) Participar, d’acord amb la seva edat, en l’organització del Centre.

D) No absentar-se mai del Centre sense autorització del professor responsable i previ avís per escrit per part dels pares.

E) Conèixer el Reglament i normativa del centre i acomplir-les.

 

 

ORIENTACIONS GENERALS SOBRE L’INCOMPLIMENT DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE.

1.- Els incompliments de les normes de convivència hauran de ser valorades considerant les situacions personals de l’alumne. Les correccions que hagin d’aplicar-se tindran un caràcter educatiu i recuperador.

2.- Les conductes irregulars dels alumnes no incloses en els articles següents, podran ser corregides pels professors corresponents mitjançant els mètodes oportuns.

3.- La falta a classe de manera reiterativa pot provocar la impossibilitat de l’aplicació correcta dels criteris generals d’avaluació i la pròpia avaluació contínua. A part de les correccions que s’adoptin en el cas de les faltes injustificades, l’Equip Directiu, d’acord amb el Claustre, establirà el número màxim de faltes per curs, àrea i matèria i els sistemes extraordinaris d’avaluació previstos per aquests alumnes.

4.- Els alumnes que individualment o col·lectiva, per culpa o negligència, provoquin danys a les instal·lacions del Centre o el seu material, o l’agafin sense permís, estan obligats a reparar els danys o a retornar-lo. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels alumnes en els termes previstos en la legislació vigent. (RD 732/95 44.1).

Robar o malmetre les pertinences alienes rebrà la mateixa sanció.

 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE.

1.- Són considerades conductes contràries a les normes de convivència del Centre les que incompleixen la normativa expressada a l’article 111 del Reglament de Règim Intern.

2.- Les conductes contràries a les normes de convivència del Centre poden ésser corregides amb:

a) Amonestació privada o per escrit.

b) Compareixença immediata davant del Cap d’ Estudis o el Director Pedagògic.

c) Realització de treballs específics en horari no lectiu.

d) Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les activitats del Centre o en tot cas, dirigides a reparar els danys provocats a les instal·lacions o al material del Centre o a les pertinences d’altres membres de la Comunitat Educativa.

e) Canvi de grup de l’alumne/a per un termini màxim d’una setmana.

f) Suspensió del dret a participar a les activitats extra escolars o complementàries del Centre.

g) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes. Durant el temps que duri la suspensió l’alumne/a haurà de realitzar les tasques escolars que es determinin per evitar l’aturada del procés formatiu.

h) Suspensió del dret d’assistència al Centre. Durant el temps que duri la suspensió l’alumne/a haurà de realitzar les tasques escolars que es determinin per evitar l’aturada del procés formatiu.

3.- Tindran competència per a decidir les correccions previstes que calguin en l’apartat anterior d’aquest article:

- Els professors.

- El tutor de l’alumne/a.

- El Cap d’Estudis o Coordinador d’Etapa.

- Directora del Centre.

- El Consell Escolar.

4.- El procediment correcte per conductes contràries a les normes de convivència en el Centre haurà de fer-se en el termini màxim d´ un mes.

 

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE.

1. No podran corregir-se les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre sense la prèvia instrucció d’un expedient, que després de recollir la informació que calgui, acordi la Directora General Titular, o bé a iniciativa pròpia; o bé a proposta del Consell Escolar del Centre.

2.- Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre:

a) Els actes d’indisciplina, injúria i ofensa molt greus contra algun dels membres de la Comunitat Educativa i, en concret, els actes que violin de manera greu el respecte al Caràcter Propi del Centre i incitar els companys a infringir greument el Reglament de Règim Intern.

b) La reiteració, en un mateix curs escolar, de conductes contràries a les Normes de Convivència al Centre.

c) La greu agressió física o moral contra els altres membres de la Comunitat Educativa i la discriminació greu per raons de lloc de naixement, raça, sexe, nivell social, conviccions, discapacitats o qualsevol condició social o personal.

d) La suplantació de personalitat en actes del tarannà docent i la falsificació o la sustracció de documents i materials acadèmics.

e) Apropiar-se de coses alienes i malmetre de manera intencionada, dependències del centre, material, objectes i pertinences d’altres membres de la Comunitat Educativa

f) Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del centre.

g) Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la Comunitat Educativa del Centre, o la incitació a provocar-les.

h) Les conductes contràries a les normes de convivència del Centre i/o publicitat intencionada.

i) L’incompliment de les sancions imposades.

 

Considerem que les normes de convivència s´ han d´ establir, en principi, a través del diàleg amb l´ alumne o alumnes.

Si el diàleg i les amonestacions no donessin resultats positius, es concertarà una entrevista amb els pares. En cas negatiu i quan es produeixin faltes greus o molt greus, la Direcció del Centre, el Claustre de Professors o el Consell Escolar podran decidir la sanció.

 

 

 

NORMES ACADÈMIQUES

1.- Es fixen les dates d´ avaluació en el calendari escolar.

2.- A BATXILLERAT hi ha una oportunitat de recuperació per cada avaluació

( tret de les assignatures acumulatives) i si aquesta no és superada quedarà pendent fins l´ avaluació global del curs..

3.- Cal que els pares o tutors familiars s´ interessin pel rendiment acadèmic i les notes dels alumnes, al llarg de tot el curs.

4.- És obligatòria l´ assistència i participació a totes les activitats escolars que organitza el Col·legi per a tots els alumnes del curs o nivell.

 

ACTIVITATS GENERALS.

A.- ACTIVITATS CULTURALS.-

ED. INFANTIL

* Visites Culturals

i Lúdiques: Museu de la Ciència - Parc del Turó - Parc de les Aus

( Vilassar de Mar ) - Parc de la Guineueta - Parc de Catalunya ( Sabadell ) - Granja Escola (Sta. Mª de Palautordera) - Biblioteca de Nou Barris i sortides subvencionades per l´ AMPA.

* Festivals: Festa de la Família.

ED. PRIMÀRIA

* Visites a Museus: Museu de Zoologia, .

* Visites Culturals: Estudi Riera del Montseny, Mines de Gavà - Poble Espanyol, Teatre en Català, Parc Infantil de la Guàrdia Urbana,Catalunya en Miniatura, Fàbriques de producció, Granja Can Putxet, Taller de Melmelada “ El Xaloc “, i sortides subvencionades per l´ AMPA.

* Jornades Culturals :Concurs Literari i cultural i Padre Usera.

* Convivències: Granja- Escola de Palautordera (3r), Granja- Escola de Natura (4t), i Escola del Mar ( 5è i 6è.).

* Festivals: Nadal i Festa de la Família.

1r. i 2n. d´ ESO

* Visites a Museus: Museu d´ història de la Ciutat i Barri Gòtic, Museu de la Ciència.

* Visites Culturals: Teatre, exposicions culturals promogudes pel centre de Recursos de Nou Barris i sortides subvencionades per l´ AMPA.

* Concurs Literari i Cultural.

* Convivències: Colònies a Lloret de Mar. Excursió a Núria.

* Campanyes: “Viure l´ adolescència “, ”Prevenció d’Alcohol i Tabac“

” El bon ús de l’aigua “.

 

BATXILLERAT i 2n. CICLE D’ESO.

* Visites a Museus: Museu de la Història, Museu de la Ciència...

* Visites Culturals: Teatre en anglès, castellà i català, visites arqueològiques i a exposicions, fàbriques, Palau de la Música, Borsa de Barcelona i sortida subvencionada per l´ AMPA.

* Jornades Culturals: Concurs Literari , fotogràfic i de vídeo, conferències educatives i Festival.

 

B.- ACTIVITATS ESPORTIVES I RECREATIVES.-

* Equips de futbol - sala.

* Patinatge artístic.

* Bàsquet

* Ballet i dansa espanyola.

* Karate.

* Natació.

* Gimnàstica de manteniment per a pares, mares i alumnes.

* Aeròbic per a pares, mares i alumnes.

* Balls de saló per a pares, mares i alumnes

L´ associació de pares organitza totes les activitats esportives i hi demana la col·laboració de tots.

 

C.- UNES ALTRES ACTIVITATS.-

* Escola d´ anglès.

El Col·legi ofereix a tots els alumnes la possibilitat de participar en classes extra - escolars de Llengua anglesa. Els grups s´ organitzen d´ acord amb el nivell de coneixement dels alumnes.

* Servei de Guarderia.

El centre disposa d’aquest servei de 8 h a 9 h. per a totes les famílies que ho sol·licitin.

 

 

COL.LEGI “ AMOR DE DIOS “

C/ TEIDE, s/n

08031 BARCELONA

TLF: 93.429.39.21

FAX: 93.420.99.13

Adreça: www.xtec.es/col-amordedios/ 

E-mail: amordedios@amordedios.org 

 

El centre imparteix ensenyament en els següents nivells:

 

* ED. INFANTIL * ED. SECUNDÀRIA.

* ED. PRIMÀRIA * BATXILLERAT

 

Arriba ] Quiénes somos ] Visita virtual al colegio ] [ Projecte Educatiu, 2000-01 ] Sistema Educativo ]

¿Quieres hablar con  nosotros?  

¡Déjanos un mensaje!
Regresar a la página anterior Imprimir Direcciones de correo electrónico

© 1998-2002. Amor de Dios - http://www.xtec.es/col-amordedios/ - amordedios@amordedios.org Barcelona (Turó)