Un motor elèctric és una màquina que converteix energia elèctrica en energia mecànica. Quan l'electricitat provinent d'una bateria o altra font d'energia es connecta a un motor, s'aconsegueix que l'eix comenci a girar. Hi ha motors que funcionen amb una font de corrent continu (CC) com una bateria, i hi ha uns altres que ho fan amb una font de corrent altern (CA). Si bé existeixen molts dissenys de motors elèctrics, el principi en tots és el mateix.

Hi ha dos principis de física relacionats entre si que expliquen l'operació dels motors elèctrics. El primer és el principi de la inducció electromagnètica, descobert en 1831 pel científic i inventor britànic Michael Lardy. El principi estableix que quan un circuit elèctric es mou en un camp magnètic o quan es fa variar la intensitat del camp magnètic que passa a través d'un circuit elèctric immòbil, s'inicia o "indueix" un corrent elèctric en el circuit. El segon principi és l'invers al primer, o sigui, el de la reacció electromagnètica, observat pel físic francès André Marie Ampère en 1820.

 

D'aquesta forma, quan es té un corrent elèctric que es transporta per un conductor, tal com un filferro de coure situat en un camp magnètic, aquest filferro experimentarà una força. Si el conductor s'atropella en una bobina amb moltes voltes en posicions precises i amb connexions elèctriques, la força creada farà que la bobina giri sobre el seu propi eix. Quan la bobina gira, fa girar a l'eix del motor.

 

 

 

 

TORNAR