Cuadro de texto: En l’etapa que ara comences tindràs Professors diferents per a les diverses àrees, però n’hi haurà un d’especial que serà el teu Tutor/a. Hi hauràs de recórrer moltes vegades, ja que serà el responsable de seguir el teu procés formatiu durant tot el curs i d’orientar-te en el teu treball, sobretot a l’hora d’escollir els crèdits variables.
Com a responsable de l’avaluació dels teus aprenentatges el Tutor/a també haurà de mantenir relació amb els teus Pares. Per això, cal hi comptis sempre que hagis de prendre alguna decisió important.
Cuadro de texto: La taula següent indica el nombre de crèdits comuns de cada àrea, també el nombre de crèdits variables i de crèdits de síntesi que hauràs de realitzar durant l’etapa

Ja has acabat els primers sis anys dels ensenyaments obligatoris que has realitzat en l’Educació Primària. Ara ens disposem a iniciar l’Educació Secundària Obligatòria   (l’E.S.O.). És una etapa que reuneix unes característiques molt especials.

 

En aquesta guia, no solament hi trobaràs informació sobre aquesta nova etapa, sinó també unes orientacions pràctiques perquè et sentis tranquil des del primer moment. Consta de dues parts ben diferenciades:

 

Cuadro de texto: GUIA DE L’ALUMNE D’E.S.O.
Llamada ovalada: A les famílies, nois i noies Llamada rectangular: En la primera part de la guia, hi ha unes explicacions molt breus sobre l’etapa que ara comences i els seus Objectius Generals, una etapa que es distingeix de l’Educació Primària sobretot perquè podràs escollir amb l’ajut del Professor/a Tutor/a una part del teu “curriculum”, és a dir, d’allò que serà objecte d’aprenentatge al llarg de l’ESO.
Llamada rectangular: En la segona part trobaràs informacions més concretes sobre alguns aspectes de l’organització del teu treball.

Un cop acabada l’Educació Primària, amb l’etapa d’Educació Secundària

Obligatòria  s’inicien els ensenyaments secundaris, que inclouen també el Batxillerat i els Cicles de Formació Professional.

L’E.S.O. consta de quatre cursos escolars, agrupats en dos cicles de dos cursos cadascun.

Cuadro de texto: OBJECTIUS GENERALS

Cuadro de texto: Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències dels actes i les decisions personals per a la salut individual i col.lectiva, i valorar els beneficis que comporten els hàbits d’exercici físic, d’higiene i d’una alimentació adequada.
Formar-se una imatge ajustada d’ell mateix, de les pròpies característiques i possibilitats, per desenvolupar un nivell d’autoestima que permeti encarrilar d’una forma autònoma i equilibrada la pròpia activitat; valorar l’esforç i la superació de les dificultats, i contribuir al benestar personal i col.lectiu.
Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds de flexibilitat, solidaritat, interès, i tolerància, per superar inhibicions i prejudicis i rebutjar tot tipus de discriminacions degudes a l’edat, a la raça, al sexe i a diferències de caràcter físic, psíquic, social i altres característiques personals.

Cuadro de texto: Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, d’una manera especial els relatius als seus drets i deures com a ciutadà dins els àmbits socials més immediats –el centre educatiu, la població, la comarca i la nació-, que li permetin d’elaborar judicis i criteris personals, i actuar amb autonomia i iniciativa en la vida adulta.

Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, d’una manera especial els relatius als seus drets i deures com a ciutadà dins els àmbits socials més immediats –el centre educatiu, la població, la comarca i la nació-, que li permetin d’elaborar judicis i criteris personals, i actuar amb autonomia i iniciativa en la vida adulta. Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic, valorar com hi repercuteixen les activitats humanes i contribuir activament a la seva defensa, conservació i millora com a element determinant de la qualitat de vida.
Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l’entorn físic.
Identificar i assolir com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana: tenir coneixement del dret dels pobles i dels individus a la seva identitat i desenvolupar una actitud d’interès i respecte envers l’exercici d’aquest dret.

! Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en llengua catalana i castellana i, almenys, en una llengua estrangera, fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge.

! Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis, artístics, científics i tècnics, articulant-los a fi d’enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.

! Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre’ls, mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i d’experimentació, i reflexionant sobre el procés seguit i el resultat obtingut.

! Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts en què habitualment es troba disponible, i les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de forma organitzada, autònoma i crítica.

! Conèixer les creences, les actituds i valors bàsics de la nostra tradició i el nostre patrimoni cultural, valorar-los críticament i escollir aquelles opcions que afavoreixin més el desenvolupament integral com a persones.

! Comprendre l’aplicació, en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació i orientació de la futura integració al món laboral.

Cuadro de texto: En l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria les àrees d’ensenyament s’organitzen per crèdits. Un crèdit és una part d’un àrea i requereix unes 35 hores lectives, és a dir, unes 35 hores de treball amb el Professor/a.
Com que el curs escolar consta aproximadament de 35 setmanes lectives, un crèdit es podria realitzar dedicant-li una hora de classe cada setmana. O bé, un crèdit es pot realitzar durant un trimestre dedicant-li tres hores cada setmana.


Llamada rectangular redondeada: Ànim. Si vols, pots fer això i més.
Elipse: HI HA TRES TIPUS DE CRÈDITS
Llamada ovalada: EL PROFESSOR/A  TUTOR/A
Cuadro de texto: AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

A final de curs es farà una sessió d’avaluació en la qual la junta d’avaluació, a la vista de les quali-ficacions atorgades en cada una de les àrees pel corresponent professor/a, decidirà sobre la promoció de cada alumne/a al curs següent.

 

Per prendre aquesta decisió s’analitzarà acuradament la conveniència que l’alumne/a romangui un any més en el curs  per tal de garantir l’assoliment o afermament de les competències bàsiques, o bé que promocioni al curs següent. La junta tindrà en compte l’evolució general de l’alumne/a, observant de manera especial l’avaluació de la seva participació en els crèdits de síntesi.

 

La junta d’avaluació, d’acord amb l’anàlisi global de l’aprofitament de l’alumne/a, podrà qualificar-lo de nou en alguna de les àrees. Per prendre aquesta decisió serà necessari l’acord dels dos terços del professorat de les àrees que hagi cursat l’alumne o alumna. A les actes d’avaluació s’indicaran amb un asterisc les noves qualificacions atorgades per la junta d’avaluació.

 

Per poder accedir al curs següent caldrà que totes les qualificacions siguin positives, amb dues excepcions com a màxim.

 

Dins d’aquest còmput no s’inclouran ni els crèdits variables, que ja hauran estat contemplats en l’avaluació de l’àrea o àrees a les quals corresponguin, ni els crèdits de síntesi, que contribueixen a l’avaluació integrada de l’alumne/a.

Els alumnes tindran la possibilitat de realitzar una prova extraordinària de les àrees no superades.

 

Aquestes proves seran dissenyades pel departament o seminari corresponent, i es realitzaran abans del 26 de juny.

 

Posteriorment a la realització d’aquestes proves es farà una reunió extraordinària de la junta d’avaluació, que haurà de realitzar-se no més tard del 28 de juny.

 

Per a aquells alumnes que promocionen de cicle o curs sense haver assolit suficientment els objectius necessaris per poder seguir el curs següent, caldrà establir mesures per a la recuperació dels aprenentatges deficitaris: agrupaments flexibles, grups reduïts de recuperació, atenció i proposta de tasques de forma individualitzada, organització d’adaptacions curriculars o altres.

 

En tot cas s’ha d’avaluar contínuament el progrés en l’assoliment dels objectius dels cursos i cicles anteriors i, com a conseqüència, s’han de revisar constantment les estratègies més convenients per aconseguir-ho.

 

L’EQUIP DIRECTIU

Onda: GUIA DE L’ALUMNE DE CICLES FORMATIUS FORMATIUS

Nombre i distribució de crèdits per cicle

Àrees

1er.  cicle

2on. cicle

Etapa

1r

2n

1r

2n

Ll. Catalana

3

3

3

3

12

Ll. Castellana

3

3

3

3

12

Ll. Estrangeres

3

3

3

3

12

Matemàtiques

3

3

3

3

12

Ciències Naturals

3

3

4

 

10

Ciències Socials

3

3

3

3

12

Ed. Física

2

2

2

2

8

Tecnologia

2

2

2

 

6

Ed. Visual Plàstica

 

3

1

 

4

Música

3

 

1

 

4

Ed. ciutad. I drets.

 

 

1

 

1

Ètica i moral.

 

 

 

1

Activitats alternatives

 2

1

5

Optat i Cd. Variab.

2

3

2

9

16

Tutoria

1

1

1

1

4

Crèdits Síntesi/TR

1*

1*

1*

1

 1

Total crèdits

30

30

30

30

120