CREDA, Servei Educatiu Específic

És un servei educatiu específic de suport a la tasca docent del professorat, pel que fa a alumnes amb greus dificultats d'audició i/o llenguatge que té per objectiu proporcionar:
En relació amb l'alumnat sord.


- Atenció a l'alumnat amb sordeses, inclòs el corresponent a la franja de 0-3 anys --dins el marc de col·laboració establert amb els serveis d'atenció primerenca del sector--, i el que cursi estudis corresponents al batxillerat i als cicles formatius. Orientació a les famílies d'aquests alumnes, i suport a la tasca docent del professorat.

- Suport a la tasca docent del professorat dels centres d'escolarització de l'alumnat amb sordesa per facilitar la seva adequació a les necessitats educatives específiques d'aquest alumnat.

- Orientació i assessorament als centres d'agrupament d'alumnat sord que faciliti la millora en la qualitat de la resposta educativa que reben els alumnes.

En relació amb l'alumnat amb trastorns greus del llenguatge


- Avaluació psicolingüística de l'alumnat, prèviament valorat per l'EAP del sector, susceptible d'atenció específica per part del CREDA.

- Orientació de la resposta a les necessitats educatives d'aquest alumnat d'acord amb els programes que comporten atenció logopèdica per part dels professionals dels CREDA i els que es desenvolupen a partir dels recursos propis dels centres, segons els documents Marc d'actuació dels CREDA.

- Suport a la tasca docent del professorat dels centres d'escolarització de l'alumnat amb trastorns greus del llenguatge per facilitar la seva adequació a les necessitats educatives específiques d'aquests infants.

- Orientació i assessorament al professorat especialista per facilitar la millora en la qualitat de la resposta educativa als alumnes, en col·laboració amb l'EAP, quan les necessitats dels alumnes requereixin un programa d'intervenció a partir dels recursos propis del centre.