Crítica de Joaquim Noguero,
apareguda a la revista ESCOLA CATALANA, núm. 296 del novembre de 1993

 

No és pel seu ús literari pel que una llengua esdevé normalitzada, sinó més aviat per la seva capacitat d'adequació als registres i contextos més diversos. També, per tant, en un sentit temàtic: o sigui, de fer possible poder parlar en català sobre qualsevol cosa. I això tant per contradir aquell senyor que creia fa anys que en català no es podia fer ciència; com per contrarestar, de fet, l'ús habitual de termes manllevats del castellà en àrees molt diverses (cosa que encaro és més fumuda). Aquest és el sentit de l'esforç lexicogràfic dut a terme per l'Institut d'Estudis Catalans (en el futur Diccionari del català contemporani, per exemple) i, més concretament, en la seva tasca d'assessorament diari; pel TERMCAT. I aquesta és també una de les funcions del Vocabulari... d'Antoni Moga i Jordi Dolcet, si tenim en compte la particular situació sociolingüística en què sobreviu el català.
Com assenyalen tots dos en la introducció, el professor no disposa encara d'un Diccionari! de Pedagogia. La dispersió terminològica és notable, i hi ha contribuït la proliferació d'anàlisis i estudis dels últims anys: termes distints poden designar un mateix concepte, mentre que en altres casos un sol mot pot assignar-se a coses i conceptes diferents per l'expansió o la translació del seu significat. La utilitat d'aquest Vocabulari és, doncs, evident: concreta i delimita l'ús dels termes recollits, i els posa en correlació amb les seves equivalències espanyola i anglesa. Permet saber servir-se'n a classe, i alhora esdevé un instrument imprescindible per llegir i valorar bibliografia d'aquest camp d'estudi. L'exposició és, a més, perfectament clara. S'ordena temàticament en un arbre de camp, i alfabèticament dins de cadascuna de les subdivisions: des de "Conceptes i tècniques generals d'educació" fins als subjectes als quals es destina ("Agents" i "Destinataris") o qüestions d'infrastructura (aula, sala d'actes, diccionari pictogràfic, linòleum, etc.). D'altra banda, s'hi inclouen tres índexs alfabètics (català, espanyol, anglès), que acaben d'impedir del tot que ningú s'hi pugui perdre, i una bibliografia que classifica les obres triades en lexicogràfiques, terminològiques, especialitzades i publicacions periòdiques.
És una època de canvi per a l'educació: en un sentit general, i en el ben concret d'aplicació de l'actual reforma del sistema educatiu. En aquest procés, aprendre a aprendre, a saber servir-se de mètodes i instruments (continguts instrumentals) és tan important com l'aprenentatge pur de dades o conceptes que caracteritzava l'ensenyament tradicional (continguts conceptuals). Ells mateixos se'n fan càrrec a la introducció quan afirmen que "des del punt de vista metodològic, una de les principals aportacions que incorpora la reforma del sistema educatiu és l'equiparació dels continguts procedimentals i els actitudinals als continguts conceptuals". És allò de saber pescar el peix mateix, pel fet que és l'única manera de menjar-se'l. I en aquest sentit, i pensant en l'arbre de camp què s'organitza, el Vocabulari resulta una xarxa excel·lent a l'espera mentrestant de noves aportacions i d'un Diccionari final que les integri.


 
[x] Tancar la finestra