ExpressArt (concebuda amb la idea que els mestres puguin treballar amb els seus alumnes l’art contemporani)

Adreçada a: Educació Infantil, Educació Primària,  i primer cicle de Secundària, inclosos els alumnes amb necessitats educatives especials


El projecte ExpressArt neix de considerar l’art contemporani com un generador inesgotable d’aprenentatges diversos i de la voluntat de posar a l’abast de tothom un projecte en què les experiències d’èxit de tots els qui hi participin estiguin garantides des del començament.
L’objectiu és proporcionar recursos per treballar qüestions i temàtiques molt diferents, tenint present un enfocament competencial, sent l’art contemporani el punt de partida de tot el que se suggereix.


Està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per realitzar a l’aula amb l’ajuda d’una colla de materials (objectes tridimensionals,  imatges i textos) que es lliuren al professorat dins d’una caixa de fusta en forma d’embalatge    d’obra d’art, amb rodes i amb tres calaixos independents a dins:

- La maleta dels objectes. Objectes que formen part de quadres, un objecte per a cada alumne per descriure, per treballar les emocions, per elaborar una caixa amb les idees de classe, per relacionar dos objectes i treure una història… Hi ha un interactiu a la caixa que en breu estarà a la xarxa, la part dels objectes és més pels mestres i la part dels artistes per treballar amb els alumnes.
- La maleta dels cubs. Per treballar els materials, abans de l’art contemporani hi havia pocs materials per fer art.
- La maleta comodí. Consta d’estoretes per dignificar els objectes i una bossa de bales. Les bales van ser ideades de com una metàfora de nosaltres mateixos, són rodonets com els nostres caps però no n’hi ha cap d’igual. Es pot muntar una història.


Encara que és possible dur a terme les propostes didàctiques contingudes a la maleta sense haver de visitar el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), les activitats estan pensades per ésser realitzades abans de la visita al Museu amb els alumnes, amb l’objectiu d’abordar determinats aspectes clau de l’art contemporani que és impossible plantejar en profunditat en el transcurs d’una visita. D’aquesta manera, el treball inicial a l’aula facilitarà que els nois i noies, havent abordat prèviament múltiples conceptes útils per respectar i entendre el treball dels artistes, desenvolupin al Museu, davant de les obres, fructífers processos d’observació, reconeixement, identificació, recerca, etc. En el cas que es treballin posteriorment a la visita al Museu, les propostes permetran aprofundir en les qüestions que a les sales només hagin pogut ser insinuades: què expressen els artistes a través de les seves obres, quins materials fan servir, quins procediments de treball desenvolupen, etc., i també explorar altres qüestions relacionades amb temes diversos.


D’entrada, el projecte vol destacar que l’art és un mitjà d’expressió que ofereix unes possibilitats gairebé infinites de comunicar idees, sentiments, opinions i emocions i pot utilitzar els més variats materials, objectes i procediments, els quals, al seu torn, poden significar coses ben diferents segons l’artista que els fa servir. I és que no hi ha una tipologia d’artista única, ni una manera de fer única, ni un codi de significats universal. Al contrari, el que hi ha és una gran diversitat d’artistes, de maneres de treballar, d’expressions individuals i col·lectives, i de materials i procediments que es poden emprar. De la mateixa manera que els escriptors, per expressar-se, fan servir el llenguatge escrit, i els músics el llenguatge musical, els artistes s’expressen recorrent a un llenguatge particular: un llenguatge en constant creixement que no disposa d’un vocabulari ni d’una sintaxi ni d’una gramàtica universal estable que regularitzi de forma inequívoca i unívoca l’expressió artística.


El projecte no pretén fer judicis de valor sobre el treball dels artistes, ni abordar l’art des d’una perspectiva cronològica i/o històrica. Simplement vol donar a conèixer el treball d’uns quants artistes contemporanis que formen part de la Col·lecció del Museu, per tal de fomentar el desig i l’interès de l’alumat per conèixer i per aprendre, tot contribuint a incrementar les competències comunicatives i expressives de tothom que hi participi.
El projecte del MACBA (infantil, primària, secundària, educació especial).
Consta de tres maletes: