Nom en català: Carpa

carpa.jpg (14880 bytes)

Nom en castellà: Carpa
Nom en anglès: Carp
Nom científic: Ciprinus carpio
Descripció: Només viu en aigües dolces en llocs amb poc corrent i molta vegetació.
Mesura fins a 40 cm.
El seu cos està totalment cobert de grosses escates.
Localització: Zones humides
FAUNA HABITATS