Nom en català: Cuc de terra

cucterr.jpg (15770 bytes)

Nom en castellà: Lombriz
Nom en anglès: Earthworm
Nom científic: Lombricus terrestri
Descripció: És un cuc de cos allargat ( fins 30 cm), cilíndric, de coloració rosada i segmentat uniformement, excepte en l'època de la reproducció en la qual uns segments de la part anterior apareixen més inflats i constitueixen el clitel.li, format per gran nombre de cèl.lules encarregades de segregar una coberta resistent dins de la qual es troben els ous. Els cucs de terra són molt sensibles a la llum, per la qual cosa només surten a les nits de les seves galeries, que poden arribar fins a 1,5-2 m de fondària.
Localització: Conreus
FAUNA HABITATS