Nom en català: Esplugabous

espluga.jpg (20064 bytes)

Nom en castellà: Garcilla bueyera
Nom en anglès: Cattle Egret
Nom científic: Bubulcus ibis
Descripció: És una garça petita, relativament rabassuda, amb el bec bastant curt i una "papada" (pluma sota el bec) patent. Sol estar allunyada de l'aigua, típicament associada amb animals que pasturen, posada sobre el seu dors o bé caminant als seus peus . En vol té una aparença rabassuda pel seu bec curt i per les seves potes que no sobrepassen la cua.
Localització: Conreus
FAUNA HABITATS