Nom en català: Gambúsia

gambusia.jpg (13411 bytes)

Nom en castellà: Gambusia
Nom en anglès:
Nom científic: Gambusia affinis holbroocki
Descripció: És tracta d’un peix petit introduït a les àrees deltaiques per tal d’eliminar o controlar el paludisme, doncs s’alimenta de larves de mosquit.
Habita sobretot en aigües dolces, se’l pot trobar en canals de reg.
Localització: Zones humides
FAUNA HABITATS