...
 

COMUNICAR , INDISPENSABLE  PER  ENSENYAR/APRENDRE  CIÈNCIES

Dins del projecte d’Aula de Ciències a Infantil i Primària del CDEC (Centre Documentació i Experimentació en Ciències), Ensenyar i Aprendre Ciència a l’escola implica PENSAR -imaginar, comparar, relacionar, abstreure, ..-, FER -observar, identificar, experimentar, recollir dades, ..-, i  COMUNICAR.

Però, què comporta COMUNICAR el pensament científic? Com apropem les idees i maneres de parlar inicials dels infants als models de la ciència? Com construïm noves maneres de parlar a partir de les velles,  a utilitzar-les amb sentit? Com ajudem dins l’aula a passar del llenguatge quotidià al científic?

Caldrà, primer, crear diferències i contrastos en les idees prèvies dels infants a partir de Bones Preguntes capaces de despertar  l’interès per comprendre, plantejar i compartir reptes comuns. Caldrà, també, crear  contextos d’experimentació i manipulació compartida en grups de treball cooperatiu, on cal conversar amb els fets i els propis coneixements o els del companys/es,  per  interpretar i explicar-se que fan,  que passa, com passa i per què passa. Es fa necessari  saber comunicar les idees per que altres ho entenguin, tot  conversant, dialogant, posant en comú i contrastant en petit i gran grup la construcció de models que ajuden a comprendre  els fenòmens de la ciència.

És en aquestes situacions d’ensenyament/aprenentatge quan es fa significatiu i necessari  la construcció d’un llenguatge científic que, a mes d’un lèxic concret i apropiat, atengui els problemes que comporta la polisèmia, les “frases fetes” amb conceptes no científics,  temps verbals  adequats, frases i paraules connectores que afavoreixen el pensament hipotètic, multi causal, complexe, ...,  que els ajudi a DESCRIURE -enunciar qualitats, quantitats, propietats, característiques d’un objecte i/o fenómen-, EXPLICAR -establir relacions entre l’acció i el canvi, entre els fets, de manera ordenada en el temps i l’espai-, JUSTIFICAR -trobar raons conversant amb els propis coneixement -, ARGUMENTAR -produir  arguments ben fonamentats amb la finalitat de convèncer-,DEFINIR -trobar els aspectes necessaris i suficients per  donar  regularitat, funcionalitat, i categoritzar-, i DEMOSTRAR -identificar evidències, trobar raons i arguments ben fonamentats amb coneixements adquirits, construcció de l’argumentació-.

Tal i com apunta L. S. Vigotski en el seu llibre “Pensament i Llenguatge”: “ La relació entre pensament i paraula no és un fet sinó un procés, un anar i venir continuat del pensament a la paraula i de la paraula al pensament (…); el pensament no s’expressa simplement en paraules, sinó que existeix a través d’elles”
I “Els Infants, protagonistes de la Ciència” mostra un model a seguir, oferint  un marc  excel·lent, indispensable,  i privilegiat per potenciar i compartir,  amb les escoles de la nostra comarca, aquest procés  d’ensenyament /aprenentatge   del  pensament científic que només es desenvolupa a través de la COMUNICACIÓ.

Núria Alsina
Mestra de l'Ecola l'Arjau i formadora del CDEC

 
 


 Del 10 al 14 de maig de 2010


 Auditori de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
Av. Víctor Balaguer s/n
 Vilanova i la Geltrú