La distribució sectorial del PIB de la Noguera. 1990-97


 
 
 
1990
1997
Sector
Noguera
Catalunya
Noguera
Catalunya
Primari
16,9
2,1
15,3
1,8
Industrial 
31,1
34,1
26,1
30,0
Construcció
9,9
8,1
15,2
7,0
Serveis
42,1
55,5
43,4
61,2

Font: Caixa d’Estalvis de Catalunya: Anuari Econòmic Comarcal.