Escoles bressol
MATERIALS ESCOLES BRESSOL - Sabadell
 
 IIª JORNADA
Materials :
Els laboratoris, una pedagogia per gaudir tota la comunitat educativa.
Escola bressol Els Daus de Cardedeu
 

Laboratoris (breu resum)
--Es parteix dels ritmes i la diversitat dels infants.
--Són espais fora de l'aula.
--Els infants treballen a dos laboratoris cada setmana

Paper de l'educador/a
-- fa la proposta inicial a cada laboratori
-- acompanya el desenvolupament de la sessió
-- mai dirigeix
-- posa pautes
-- elabora una documentació al final de la sessió:
..... per escrit (alumnes que hi han assistit, material que han utilitzat, aspectes rellevants de la sessió)
..... recull fotogràfic
Diferents laboratoris:
-- Construcció
-- Disfresses
-- Moviment
-- Arts plàstiques
-- Aigua
-- Màgic
-- Llum i foscor

Degut a que es una proposta innovadora es procura fer un bon traspàs d'informació a les famílies

CRP del Vallès Occidental I - Sabadell - S. Quirze del Vallès
Curs 2007-2008