Revistes del CRP de Sabadell - CURS 2004-2005

Un exemple de comunicació, qualitat i col·laboració.

Una de les funcions dels responsables dels Centres de Recursos Pedagògics és la de cercar estratègies per dinamitzar l'intercanvi d'informació i d'experiències entre el professorat de nivell no universitari per tal d'incentivar i potenciar les innovacions que ajudin a millorar la pràctica docent. Així, dintre d'aquest marc és on se situen les experiències de "La ceba", "Ei!!Mira-te-la" i la "B-124" de les quals n'estem especialment satisfets, ja que s'aconsegueix un resultat de qualitat tant de contingut com de forma. La cura del llenguatge i del disseny, o bé l'especial atenció en la selecció i el planteig dels temes en són bons exemples .

La revista "La ceba" recull textos elaborats per l'alumnat de l'escola de primària pública de Sabadell, les darreres edicions de la qual han estat adreçades al patrimoni de Sabadell. Es plantegen com uns treballs d'investigació i tenen forma de monogràfic. Hi participa més del 90% dels centres públics de Sabadell. Ens consta que és motivador per a l'alumnat i els resultats han estat molt dignes i útils.

"Ei!! Mira-te-la" aplega articles escrits pels nois i noies dels instituts de secundària de Sabadell, Castellar i Sant Quirze. Els temes triats responen als interessos de l'alumnat de secundària. Té l'estructura de revista amb un consell de redacció on intervenen professorat i alumnat. La participació està al voltant del 80% dels centres de secundària de la zona.

Enguany s'inicia la "B-124", la revista de tots els centres docents de Castellar del Vallès i de Sant Llorenç Savall. És un monogràfic amb textos del centres públics i concertats de primària, de l'institut, escola d'adults de Castellar del Vallès i de l'escola de Sant Llorenç, amb una participació del 100% dels centres.

En tots els casos l'alumnat i el professorat participen d'un projecte comú, tot i partint d'un tema central consensuat entre tots, d'una manera més dirigida en el cas de primària i més lliure a secundària. Són fruit de la col·laboració entre institucions: l'Ajuntament de Sabadell, el de Castellar del Vallès i el Centre de Recursos Pedagògics, conjuntament es planifiquen i s'organitzen, el CRP assumeix la coordinació, fent el seguiment i motivant la participació i l'Ajuntament es fa càrrec de la impressió.


"La Ceba"

S'inicia l'edició de la revista durant el curs 1984-85. El seu objectiu era donar la possibilitat a totes les escoles públiques de Sabadell que feien una revista escolar d'editar un número conjunt amb tots els centres que participaven en l'experiència. Des de l'Ajuntament de Sabadell, el Centre de Recursos Pedagògics i l'ICE de la UAB, dins el marc del Pla Unitari es duia a terme un seminari per donar formació als mestres tant del contingut de la revista com de la realització i l'edició. En aquells moments l'elaboració de les revistes escolars es feia des dels centres amb pocs mitjans, ciclostils, màquines multicopistes i per tant calia donar uns recursos per tal que aquestes tinguessin la màxima qualitat possible.

És a partir d'aquest plantejament que s'inicià ara fa 17 anys aquesta publicació. Com a resposta a aquesta demanda dels consells de redacció de les diferents revistes, només hi participaven els centres que ja publicaven una revista escolar i entre tots es consensuava el tema de la propera revista. Les temàtiques de les diferents revistes eren: Sabadell, La vida a l'escola, Joan Oliver - Pere Quart i L'oci. .La participació en aquests quatre primers números no va ser gaire significativa, del 26 al 45 % dels centres, degut a que un dels requisits per a la participació era el tenir revista a l'escola. A partir del cinquè número en escollir el tema de les escoles de Sabadell s'obre la possibilitat de participar-hi a tots els centres. Es planteja el tema més obert, cada escola pot parlar del seu nom, la seva història, el seu barri...És, doncs, en aquest moment que la participació dels centres va començar a ser significativa i va passar a ser del 69% dels centres de Sabadell.

És a partir del curs 1989-90 quan es va obrir una segona època de la revista "La Ceba". Ja no responia a una demanda feta des dels centres que feien revista escolar sinó que es va plantejar com a revista de l'Escola Pública de Sabadell, intentant buscar el màxim de participació i també apropant-la més als alumnes, ja que a partir d'aquell moment es lliuraria un exemplar de la revista a cada alumne que participés en l'elaboració, per tant, va esdevenir un element que a més de propiciar l'intercanvi entre els centres de primària, permetia realitzar un treball a l'aula.

Els temes de les revistes d'aquests anys van anar evolucionant: el primer era un Número literari, El medi ambient, Les olimpíades, Els canvis a la ciutat de Sabadell, El número 10, La interculturalitat, Els contes i El teatre, però el plantejament va ser el mateix, l'intercanvi entre els centres i crear vincle entre totes les escoles de Sabadell cercant la màxima qualitat en l'edició i animant totes les escoles a participar-hi. En aquests anys la participació va anar anat augmentant i s'estabilitzà al voltant del 80% dels centres.

L'any 1997-98 es va fer un pas més i s'inicià una nova etapa intentant que el treball per la revista fos un treball de recerca col·lectiu de l'aula sobre un tema del patrimoni de Sabadell, per tant va deixar de ser un treball individual d'un alumne. Des del CRP i amb la col·laboració de l'Ajuntament, es va proporcionar a les escoles els mitjans per poder endegar aquesta petita investigació. En el primer número es van triar elements arquitectònics que formessin part del Patrimoni de la ciutat. Es va adjudicar a cada escola un element que formés part de la mateixa escola o si no que en fos proper. Es va proporcionar a cada centre un mapa de la ciutat on es trobava l'element, una fotocòpia de la fitxa del PEPAS (Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sabadell) una bibliografia dels materials disponibles a la biblioteca del CRP i a més es va demanar a l'Arxiu Històric de Sabadell i al Museu d'Història que atenguessin les demandes d'informació que els arribessin des de les escoles de la ciutat.

El segon número va ser sobre el Patrimoni natural, Els arbres. Es va adjudicar a cada escola un arbre diferent que o bé estigués al pati de l'escola o bé als carrers propers. Per dur-ho a terme es va contactar amb la regidoria de Via Pública que va proporcionar l'inventari dels arbres dels carrers de Sabadell i també els vàrem proporcionar una bibliografia sobre el tema.

El tercer número d'aquesta segona etapa va tractar sobre patrimoni, concretament sobre El riu Ripoll a Sabadell lligat a tot el Pla de recuperació del riu Ripoll com a Parc Fluvial del Ripoll. Es va establir contacte amb l'Oficina del riu Ripoll que gestionava tot el projecte. Ells van posar a disposició el material sobre estudis encarregats a diferents professionals i des d'àmbits molt diversos: geologia, flora i fauna, historia, hidrografia etc... També es va adjudicar a cada escola un element del riu Ripoll, un antic pantà, pous de glaç i de calç, les hortes, fonts, la sèquia, el pont vell, antics molins i vapors, l'ermita de Sant Vicenç de Jonqueres, masies. El resultat va ser un estudi molt complet del riu elaborat de manera col·lectiva entre tots els centres de primària.

El número següent es va dedicar a les Places de la ciutat i el darrer als Personatges de Sabadell. Es treballarà a partir del nom de l'escola, el del carrer, un personatge proper a algú relacionat amb l'escola. Les escoles també podran obtenir la informació a partir de materials proporcionats pel CRP.

En aquesta nova etapa la participació dels centres va superar el 90%, i el fet de treballar elements del patrimoni de la ciutat va convertir la revista en una eina útil per a treballar a l'escola i en un material de referència.

El procés dura tot el curs, però resulta senzill i àgil de tràmit per a les escoles, ja que es redueix a una reunió al començament de curs on es proposen el temes i es facilita la informació necessària per poder treballar. El lliurament del material es realitza durant el mes de febrer i la publicació el més de maig que coincideix amb la festa local de la Salut.

"Ei!! Mira-te-la "

Seguint l'experiència positiva de la Ceba, neix la revista "Ei!! Mira-te-la" l'any 1994, fruit d' una proposta conjunta entre el CRP i la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell. A la finalitat de posar en contacte l'alumnat dels centres de secundària de la ciutat de Sabadell, Castellar del Vallès i Sant Quirze - amb el que això podia tenir de motivació per a l'alumnat a través del professor o professora responsable- s'hi afegien els objectius de facilitar l'intercanvi i el coneixement dels centres, la projecció i la difusió de cada centre en particular envers el seu entorn més pròxim i envers la ciutat.

Des d'un bon començament, es va incorporar la participació directa de l'alumnat en la presa de decisions sobre el contingut i l'estructura de la revista, el mateix títol, "Ei!! Mira-te-la" va sorgir d'una pluja d'idees de l'alumnat en una de les primeres reunions, participació que s'ha anat mantenint doncs formen part de consell de redacció amb la lectura, comentari i selecció dels textos i fent propostes de temes per a números següents.

La revista té dues parts, el "Calaix" on trobem textos de temàtica diversa: comentaris i ressenyes de llibres, pel·lícules, notícies o articles d'opinió sobre temes generals o sobre activitats realitzades als centres i el "Monogràfic" que tracta tant temes propers a la ciutat, o amb la comarca, com ara: La música a Sabadell, Sabadell desconegut, L'Esport, El medi ambient al Vallès, com temes d'actualitat que responen als interessos dels adolescents: Les vacances, Ens sabem divertir? El consumisme, Els mitjans de comunicació, El canvi de mil·lenni, Les tribus urbanes, L'amor i l'amistat, Les addiccions.

Cal dir que alguns temes han suscitat particular interès per part de l'alumnat i el professorat, és el cas de Les tribus urbanes o el darrer monogràfic que tractarà sobre Les discriminacions.

La dinàmica organitzativa s'intenta que sigui àgil, reduint les trobades a una reunió general i la del consell de redacció. La primera es realitza a finals del mes de setembre amb tot el professorat, en la qual es fa una proposta de calendari on consten els terminis i les responsabilitats de cada col·lectiu (professorat, l'IES Agustí Serra, l'Ajuntament de Sabadell i el Centre de Recursos Pedagògics), també es posen a disposició recursos per treballar el tema ( bibliografia, serveis o entitats de la ciutat que els poden facilitar informació). La reunió del consell de redacció es realitza a mitjans de gener i té dues parts: la de l'alumnat i la del professorat. A la reunió del consell de redacció de l'alumnat la participació és voluntària i les tasques a realitzar per als nois i noies són: llegir, comentar i seleccionar els articles, segons criteris que els mateixos especifiquen per escrit, i proposar temes per al numero següent. A la reunió del professorat es revisen les notes de l'alumnat, es corrobora o bé es desestima la feina feta, es fan propostes de temes per a números següents i es fan suggeriments per a millorar la qualitat i la participació. Al llarg dels cursos s'han anat introduint petites innovacions com ara donar la possibilitat de que des de l'àrea de llengües estrangeres l'alumnat pugui publicar algun text en anglès o en francès, la incorporació de dos centres de dues poblacions de l'àmbit del CRP, l'IES de Castellar del Vallès i de Sant Quirze, o bé lliurar un títol de reconeixement a l'alumnat que ha participat tant als escriptors com als membres del Consell de Redacció.

Una altre tret que caracteritza aquesta publicació és el fet de comptar des de l'inici amb la valuosa aportació de l'alumnat d'arts gràfiques de l'IES Agustí Serra que elabora els fotolits i dissenya els cartells publicitaris que anuncien la revista.

Hi participen tots els centres públics de secundària de la zona tinguin o no revista al Centre i recull articles de tots els nivells de secundària, des de 1r d'ESO fins a Batxillerat i Cicles Formatius. Es publica un número a l'any que surt als voltants de Sant Jordi, però els centres lliuren el material el mes de desembre, les reunions del Consell de Redacció es realitzen a mitjans de gener i passen dos mesos entre la correcció definitiva dels textos, l'elaboració dels fotolits per part de l'IES i la reprografia que corre a càrrec de l'Ajuntament .

La "B-124"

Al darrer Consell Escolar Municipal del curs 2000-2001 a Castellar del Vallès el Centre de Recursos Pedagògics va presentar la proposta, compartida per l'Ajuntament de Castellar del Vallès, de portar a terme una publicació que recollís els treballs de l'alumnat dels centres de Castellar i de l'única escola pública de Sant Llorenç Savall per la seva singularitat, proximitat i comunicació amb Castellar del Vallès. Les persones representants dels centres al Consell van comunicar la proposta als respectius claustres. Davant la plena acceptació del professorat es va posar en marxa el procés a partir de dues reunions: en la primera durant el mes d'octubre, amb la presència del professorat, de l'Ajuntament i del Centre de Recursos Pedagògics es van presentar els coordinadors i coordinadores, es va decidir el tema conjunt a treballar, L'aigua, es va fer el repartiment de tasques i es va fixar el calendari d'elaboració ( dates de lliurament de treballs, de reunions, d'edició, de publicació i de tramesa als centres). A la segona trobada, que va tenir lloc a mitjans de desembre, es van presentar els treballs, es va triar el dibuix de la portada i es van portar les propostes de l'alumnat per al títol de la revista. Finalment es va decidir el títol "B-124", nom que adopta el tram de carretera que uneix

Castellar i Sant Llorenç, pel significat especial que té pels habitants d'ambdues poblacions, per la bellesa del paisatge que l'envolta i com a via de comunicació entre ells.

Si bé l'estructura de la "B-124" és semblant a la de la "Ceba", es diferencien en la composició, així com "La Ceba" es la revista de l'escola pública, a la "B-124" hi participa tota l'escola pública i concertada, l'institut i l'escola municipal d'adults. En aquest número s'ha comptat amb la col·laboració de l'oficina 21 de l'Ajuntament de

Castellar fent propostes de medi ambient i amb un article per a la revista.

A partir d'aquest moment i fins Sant Josep, data de publicació que coincideix amb una festa local, es desenvoluparà, com en les altres revistes, la feina interna de preparació, correcció, impressió i publicació per part de l'Ajuntament i el CRP.

Tant la revista de primària, la de secundària, com la de zona són exemples, tal com es diu al títol, de pràctica de la comunicació escrita, d'intercanvi, de qualitat i de participació, impulsats per organismes i serveis externs a l'aula i al centre, però lligats a l'entorn, al barri i a la ciutat. En veure els resultats, estem en condicions d'assegurar que les tres publicacions funcionen com una eina de transmissió entre els centres i l'exterior, doncs els treballs de l'alumnat surten del centre, tenen una projecció fora i retornen al centre com a producte acabat i enriquit (els textos arriben ben editats, es contextualitzen amb il·lustracions gràfiques adients i acompanyats de textos d'alumnes d'altres centres).

Montserrat Fons i Vila
Tona Sallent Custodio
Esteban Chavala Alcázar
M. Antònia Bartolí

Centre de Recursos Pedagògics
Vallès Occidental 1
Sabadell