L'energia

La energia es manifesta al nostre voltant de diferents maneres , però tanmateix no es deixa veure ni tocar, malgrat tot cada vegada que succeeix alguna cosa, l'energia n'és la responsable. La definim com la capacitat d'efectuar un treball i hem de tenir present que tot el que ens envolta conté energia, tot i que no sempre, coneguem de quin tipus d'energia es tracta.

L'energia l'obtenim de diferents llocs, que coneixem com a fonts d'energia i aquestes són: el sol, els combustibles fòssils que s'extrauen de la terra, alguns minerals com l'urani, les centrals elèctriques. Les fonts d'energia les podem classificar en: exhauribles i renovables. Les energies exhauribles ens venen dels combustibles fòssils i es preveu la seva desaparició a mig termini. Les energies renovables són aquelles que no s'acabaran mai, com poden ser: l'energia solar, l'energia hidràulica i l'energia eòlica.

Utilització de l'energia

Durant milers d'anys, l'única energia de que disposava l'home era la seva pròpia força muscular, fins que va ser capaç d'inventar enginys, que el van permetre utilitzar la força dels animals que domesticava, o bé aprofitar les forces d'origen natural com la força de l'aigua o del vent.

El descobriment del foc va permetre la utilització de la primera energia externa i va representar un salt qualitatiu molt gran, ja que va permetre desenvolupar totes les tècniques que requerien una font de calor, com per exemple la metal·lúrgia i la ceràmica. Va permetre també la seva expansió a zones més fredes ja que disposava una font d'energia, que durant molts segles es va estimar inesgotable.

La utilització del carbó com a combustible va ajudar a desenvolupar la màquina de vapor i en conseqüència l'inici de la revolució industrial, que va representar el naixement del model de la societat actual. El carbó ha estat el combustible més utilitzat fins a mitjans d'aquest segle i actualment s'utilitza com a combustible en algunes centrals tèrmiques, encara que la seva utilització s'està reduint degut a la contaminació que provoca.

Els combustibles utilitzats des de mitjans del segle XX són els derivats del petroli, el gas natural i l'urani enriquit, per a la producció de l'energia nuclear.

Amb el descobriment de l'energia nuclear semblava que s'havia arribat a una font d'energia inesgotable, però aviat es van detectat els problemes de la seva utilització'. Amb el desenvolupament econòmic i tecnològic s'aconsegueixen noves fonts d'energia i una millora de la seva utilització, però paral·lelament la demanda d'energia augmenta sense parar.

L'energia la utilitzem per a cuinar a casa, per fer anar la calefacció, per arrencar el vol dels avions. La societat actual depèn totalment de l'energia, de tal manera que quan ens falta s'origina un trasbals molt important. L'energia no és una font inesgotable i per tant hem de gestionar-la d'una manera racional per tant d'obtenir-hi el màxim profit. Si utilitzem energies renovables mantenim l'equilibri de la natura, en canvi les energies que provenen del petroli contaminen l'atmosfera i són responsables de fenòmens com la pluja àcida, que malmet els nostres boscos. A mesura que explorem l'energia en totes les seves formes, ens adonem del problema que tenim. Per una banda vivim en una societat que es fonamenta en el benestar de les persones i això comporta directa o indirectament un consum energètic, que per altra banda es un bé escàs i car. La tecnologia i l'estalvi energètic, poden suposar un ajornament del problema, mentre s'avança en la tecnologia de les energies alternatives.

Les centrals elèctriques

Les centrals electròniques són instal·lacions que tenen com a finalitat la producció d'energia elèctrica. Segons l'energia utilitzada les podem classificar en:Centrals hidràuliques.Aquest tipus de central, aprofita l'energia de l'aigua en moviment per a fer funcionar una turbina que es la que mou el generador d'electricitat.

De centrals hidràuliques n'hi ha moltes al nostre país com per exemple: la de Sau, Susqueda, Estangento, Camarasa, Cabdella,

Centrals tèrmiques.Aquest tipus de central utilitza la forca del vapor d'aigua per fer anar la turbina que mou l'alternador. El combustible utilitzat per a la fabricació d'aquest vapor es el carbó o el gas.Una variant de les centrals tèrmiques són les centrals nuclears que funcionen amb urani , que es un producte molt perillós per la seva radioactivitat i necessita d'unes instal·lacions molt segures.

Normalment estan situades a prop de zones on hi ha carbó I a prop del rius o del mar. Són exemples de centrals tèrmiques: Central tèrmica del Besos, la Central de Cercs,

Són exemples de centrals nuclears: La central nuclear d'Ascó,

Centrals eòliques

Aprofiten la força del vent per fabricar energia.

Centrals solars

Es valen de la llum del sol que recullen en miralls per transformar-la en energia

L'energia

L'energia es una paraula que utilitzem sovint, malgrat moltes vegades no coneixem el seu significat. Busca al diccionari o al llibre la seva definició i intenta posar un exemple.

energia.

 

i secundaries. Pots posar tres exemples de cada una d'elles?.

 

 

una central elèctrica?

 

generar l'electricitat. Busca informació sobre les centrals elèctriques i digues

el nom de dues centrals de cada tipus.

 

situades.

 

nostre societat?. Valora les avantatges i els inconvenients.

 

de funcionament?

 

d'aigua?.

 

quina és la seva funció.

 

generador de corrent altern?

 

 

 

 

 

 

 

de la Central elèctrica de Sant Adrià?.