SATI EEE SATI EEE

Com adaptar una fitxa en paper a document WordIntroducció


Per a molts alumnes, treballar amb l’ordinador els pot facilitar realitzar les activitats escolars i obtenir uns resultats semblants als dels seus companys. Sovint ens trobem en la situació d’haver d’adaptar una activitat per fer-la amb l’ordinador. Això és fàcil quan els exercicis ja estan dins de l’ordinador, però és més difícil si partim d’un material en suport paper.

Del paper a l’ordinador

Traslladar els exercicis d’un llibre a la pantalla de l’ordinador és més difícil del que pot semblar inicialment.

Quan l’exercici conté exclusivament lletres i números es pot optar per copiar-lo amb el teclat o bé escanejar-lo i recuperar-lo automàticament amb l’OCR, encara que els resultats no siguin gaire bons. Si l’exercici conté text i imatges, la creació del document en format digital és força més difícil. Amb l’escàner s’obtindrà una foto del document i en el text no es podrà respondre les preguntes, ja que són imatges i no lletres.

Per resoldre aquest situació, la nostra proposta consisteix en:

1. escanejar la fitxa del llibre,

2. inserir-la al Word com una imatge de fons,

3. afegir-hi uns quadres de text on l’alumnat escriurà les respostes, i,finalment

4. desar-ho com una plantilla del Word perquè pugui ser utilitzar per diferents alumnes.

L’escàner

L’escàner té un funcionament semblant a les fotocopiadores i converteix les imatges en bits. És un perifèric que permet digitalitzar dibuixos, fotografies i textos que tinguem en paper per a després poder-les utilitzar amb l’ordinador, ja sigui afegint-les a documents o retocar-les amb els programes de dibuix.

L’escàner facilita molt la tasca quan cal aconseguir imatges. El cas és diferent en tractar-se de textos. L’escàner només ens proporciona una foto del text i necessitem un OCR per llegir les lletres de la imatge i reconstruir el text original. Generalment, els resultats d’aquest procés no sempre són prou bons.

L’escàner guarda les imatges en fitxers, que ocuparan més o menys espai segons el tipus de codificació i la manera d’escanejar. El formats més aconsellables són:

 • per a dibuixos en color GIF
 • per a fotografies en color JPG
 • per a fotografies blanc i negre GIF

Com fer-ho

Escanegeu la fitxa, deseu-la en un format gràfic comprimit, per exemple, GIF. Si cal, la podeu editar en un programa de dibuix per fer-hi modificacions.

En el Word

 • Obriu un document nou
 • Inseriu la imatge de la fitxa escanejada, aneu a menú Insertar | Imagen | Desde archivo... Seleccioneu el fitxer i feu clic al botó Insertar.
 • Cal ajustar els paràmetres d’aquesta imatge de manera que es pugui sobreescriure els quadrats de text. Per fer-ho:

 • Feu visible la barra d’eines de dibuix accedint al menú Ver | Barras de herramientas | Dibujo.
 • Assenyaleu la imatge i, des de l’opció de la barra d’eines de dibuix, escolliu Ordenar | Detrás del texto.

 • Aneu a menú Formato | Imagen | Ajuste i escolliu Ninguno. A partir d’ara podeu escriure en el document i el text no afectarà per res a la imatge.

 • Podeu escriure algun text que indiqui què cal fer a la fitxa.

Els quadrats de text

Els quadrats de text són espais reservats per a escriure. Són independents del document principal i es poden sobreposar a imatges o altres textos. Per preparar la fitxa podeu crear quadrats de text.


  El procés a seguir és:

 • Sobre els espais destinats a escriure les respostes de l’exercici.
 • Accediu al menú Insetar | Cuadrados de texto i dibuixeu un quadrat de text.
 • Aneu al menú Formato | Imagen | Ajuste i escolliu. Ninguno. El quadrat flotarà per sobre el document sense modificar la imatge.

 • En el mateix menú,a Colores i líneas, podeu modificar altres paràmetres com el color de fons, el gruix del marc...
 • Per resoldre la fitxa, l’alumnat haurà de seleccionar i omplir els espais en blanc i imprimir el treball realitzat.

Els formularis

Els formularis són un tipus de documents pensats especialment per a facilitar la recollida de dades de manera semblant a com ho fa una fitxa o qüestionari de paper. Algunes de les fitxes d’exercicis es poden ajustar a aquesta modalitat de document.
En els formularis es pot distingir entre:

 • el document principal, que està protegit, i
 • els camps del formulari que cal reomplir.

  El camps d’un formulari Word poden ser de tres tipus:

  Campo de texto que permet escriure un text de qualsevol longitud.
  Campo con casilla de verificación una casella que caldrà marcar segons sigui adient.
  Campo con lista desplegable on caldrà seleccionar una de les propostes de la llista.

  Els camps del formulari poden incloure ajudes que facilitin la seva resposta i macros que corregeixin els resultats.

  Per accedir als camps de formulari feu visible la barra d'eines Formularios, on trobareu altres icones com:

  Opciones de campo de formulario permet accedir i modificar les opcions dels diferents camps del formulari.
  Insertar un marco de formulario sobreposa un marc especial on es poden incloure camps de formulari
  Proteger formulario bloqueja el document principal sols deixa modificar els camps del formulari
  Proteger formulario bloqueja el document principal sols deixa modificar els camps del formulari


  El procés a seguir és:

 • Feu visible la barra d'eines de Formularios, menú Ver | Barra de herramientas | Formularios


 • Feu clic en un espai de text, fora de la imatge, el que activarà les opcions de la barra Formularios


 • Seleccioneu l'opció Insertar un marco de formulario i dibuixeu-lo allà on hagi de respondre l'alumnat. El marc quedarà transparent i flotant sobre la imatge


 • Situeu-vos dins el marc i seleccioneu el tipus de resposta: text, casella o llista


  Un cop dibuixat, la icona Opciones de campo de formulario permet modificat alguns paràmetres.


  Campo de texto

  Podeu determinar la longitud del text a escriure, el text inicial que es presentarà, el tipus de resposta esperada (text, nombres, data...) i la forma de codificar la resposta (amb decimals...)


  Campo con lista desplegable

  Heu de construir la llista d'elements a seleccionar. Podeu afegir, eliminar i ordenar les paraules que apareixeran en desplegar la llista. No oblideu de posar punts, espais o la pregunta a respondre a la primera paraula que es visualitzarà per defecte.  Les característiques gràfiques del text del camp, lletra, color... es modifiquen amb el menú Format o des de la barra d'eines.

  En acabar, feu clic sobre la icona del cadenat, és el botó Proteger formulario de la barra d'eines Formularios. Quedarà el text bloquejat, però no els camps.

  Per fer modificacions a la fitxa, caldrà desprotegir-la i prémer sobre la icona de l'encadenat.

  Els formularis, com els altres documents Word, es poden desar com a plantilla; així s'obté un model de document que automàticament crea un document original intacte.

  Per fer-ho aneu a Archivo | Guardar como | Guardar como tipo | Plantilla de documento. S'ha de desar a la carpeta de Plantillas de l'Office.

  Per obrir la plantilla, aneu a Archivo | Nuevo i escolliu la plantilla creada.