SATI EEE SATI EEE

EL CD-ROM GalíIntroducció

La Guia per a l'Autoaprenentatge de la Llengua Interactiu, Galí, és un material d'exercitació elaborat conjuntament pels departaments d'Ensenyament i de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Galí consta de més de 1300 activitats Clic destinades a treballar continguts de nivell llindar de llengua catalana. Aquest producte multimèdia està pensat per atendre les necessitats pedagògiques dels joves i els adolescents que necessitin treballar nivells elementals de catalàoral i escrit. Pot ser útil a l'alumnat d'incorporació tardana, a l'alumnat amb problemes d'aprenentatge o altres necessitats educatives especials.

Continguts

El contingut està estructurat en sis blocs temàtics, organitzats en dos nivells: d'iniciació marcat de color taronja, i d'aprofundiment, marcat de color verd.

Cada bloc està dividit en diversos subgrups temàtics (equivalents a sessions) que van desenvolupant cada tema a situacions diverses.

 • El primer bloc temàtic (Com s'escriu? Com es pronuncia?) introdueix els alumnes en l'alfabet i la numeració, tant gràficament com fonètica. Està especialment plantejat per a iniciar l'alumnat en la lectura i escriptura bàsiques de l'idioma.


 • Els quatre següents, molt relacionats amb la vida quotidiana, preveuen l'aprenentatge de la llengua de la majoria de les situacions de comunicació quotidiana dels adolescents.


 • El darrer grup (Morfosintaxi) s'ha destinat a consolidar aspectes de la llengua escrita mitjançant el repàs de nocions gramaticals bàsiques. Són activitats autocorrectives que l'alumne pot desenvolupar sense consultes gramaticals, aprenent intuïtivament per inducció.


 • Tema 1: Com s'escriu? Com es pronuncia?


  Iniciació Aprofundiment
  1. L'alfabet 1. Les vocals
  2. On és cada lletra 2. Les consonants
  3. Aprenc els nombres 3. Centenes i milers
  4. Unitats i desenes

  Tema 2: Qui som? Com som?


  Iniciació Aprofundiment
  1. El nom 1. Qui és qui
  2. La família 2. Relacions familiars
  3. El cos 3. Aspecte personal
  4. Aparença física
  5. Lloc de naixement. Domicili

  Tema 3: Quina hora és? Quin dia som? Què m'agrada?


  Iniciació Aprofundiment
  1. Dies, mesos, estacions 1. Ahir, avui, demà
  2. L'hora i el temps 2. Digues l'hora i el temps que fa
  3. Característiques personals 3. Opinions i preferències
  4. El vestit 4. Com vesteixo
  5. Els animals i el camp

  Tema 4: Què menjo? On visc?


  Iniciació Aprofundiment
  1. Aliments vegetals i pasta 1. El menjar
  2. Altres aliments i begudes 2. L'habitatge
  3. Els mobles del menjador 3. Adreces i direccions
  4. Els mobles de la cuina i el bany 4. L'estudi i I'esport
  5. L'escola i els jocs

  Tema 5: Què faig? Què compro? On vaig?


  Iniciació Aprofundiment
  1. Accions quotidianes 1. Digues què fa
  2. Quin ofici té 2. Oficis i professions
  3. Comprar i vendre 3. On ho pots comprar
  4.Eines i avaries 4. Tinc una avaria
  5. On vas i com hi vas 5 Vaig de viatge

  Tema 6: Morfosintaxi


  Iniciació Aprofundiment
  1. L'article 1. Substantius i adjectius
  2. Masculí, femení. Singular, plural 2. Combinacions de pronoms
  3. Determinants i pronoms 3. Qualificadors i indefinits
  4. Pronoms personals 4. El verb: el subjuntiu
  5. Adverbis i preposicions 5. Obligació i probabilitat
  6. El verb: present d'indicatiu 6. Correlació de temps verbals
  7. El verb: passat i futur

  Les activitats

  Galí combina les diferents activitats del programa Clic: exploració, identificació, ordenació de paràgrafs, associació, sopes de lletres, completar text, trencaclosques, escoltar i repetir...

  Les activitats han estat dissenyades des de d'una perspectiva funcional i comunicativa on els diferents exercicis queden contextualitzats a través de les il·lustracions que aporten informació significativa.Les activitats han estat dissenyades des de d'una perspectiva funcional i comunicativa on els diferents exercicis queden contextualitzats a través de les il·lustracions que aporten informació significativa.

  Es treballen les quatre habilitats bàsiques, comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, organitzades de forma cíclica dins de cada tema i combinada dins de cada activitat. Per exemple, en les activitats de fonètica i pronúncia, l'alumne pot estar pronunciant una paraula al mateix temps que observa en pantalla la seva forma ortogràfica (ajut de lectura) i grafisme, cosa que li permet comprendre'n el significat (ajut de comprensió).

  La majoria d'activitats són de resposta tancada i de correcció automàtica, exceptuant les de fonètica i pronúncia, en les quals és el propi aprenent qui s'avalua, comparant les seves produccions orals amb els models proposats.

  Quan calgui, l'interrogant d'ajuda permet consultar la solució i reproduir-la amb correcció, per còpia, les expressions proposades.Quan calgui, l'interrogant d'ajuda permet consultar la solució i reproduir-la amb correcció, per còpia, les expressions proposades.

  Instal·lació

  Galí s'instal·la des de del CD-ROM executant el programa INSTAL.EXE. Durant aquest procés, semblant a la instal·lació del programa Clic, s'ha de triar entre diferents opcions sobre la instal·lació en xarxa i la utilització del sistema d'informes.

  Finalment, l'instal·lador crea un grup de programes i una icona per engegar el programa

  La utilització del GALí requereix tenir el CD-ROM del programa dins el lector, ja que només una part mínima del programa es copia en el disc dur.

  Quan engegueu el programa, després de la caràtula de presentació, accedireu a un menú amb tres opcions:

 • usuari nou enregistra l'usuari i engega un test automàtic de diagnosi inicial per determinar el nivell de l'alumne. Els exercicis superats apareixen amb els botons d'accés enfonsat.


 • continuar sessió presenta la llista d'usuaris registrats, permet seleccionar-ne un i continuar el treball iniciat. El programa marca els temes i grups d'activitats treballats.


 • consulta d'activitats permet utilitzar lliurement les activitats.


 • A continuació apareixerà a un menú on seleccionant el nivell d'un tema podreu accedir a les activitats.

  Més coses

  Els paquets del Galí

  Des del programa Clic es poden executar els diferents paquets i activitats del CD-ROM Galî.

  Al final de l'article trobareu una llista dels temes i els paquets.

 • Els dibuixos del Galí


 • El programa utilitza una gran quantitat de dibuixos en format BMP o GIF que es troben en els directoris de les activitats. Els dibuixos s'identifiquen amb el nom de l'objecte i podeu utilitzar l'opció de Cerca del Windows per a trobar-los.

 • Els sons del Galí

 • El CD-ROM guarda tots el sons a la carpeta WAV i estan amb veu masculina i femenina classificades en diferents carpetes: WAV\A conté les frases WAV\M les veus masculines i WAV\F les femenines.

  Tema 1 Com s’escriu? Com es pronuncia?

  Iniciació

  1. L'alfabet

  G0101A.PAC

  2. On és cada lletra

  G0102A.PAC

  3. Aprenc els nombres

  G0103A.PAC

  4. Unitats i desenes

  G0104A.PAC

  Aprofundiment

  1. Les vocals

  G0101B.PAC

  2. Les consonants

  G0102B.PAC

  3. Centenes i milers

  G0103B.PAC

  Tema 2: Qui som? Com som?

  Iniciació

  1. El nom

  G0201A.PAC

  2. La família

  G0202A.PAC

  <

  3. El cos

  G0203A.PAC

  4. Aparença física

  G0204A.PAC

  5. Lloc de naixement. Domicili

  G0205A.PAC

  Aprofundiment

  1. Qui és qui

  G0201B.PAC

  2. Relacions familiars

  G0202B.PAC

  3. Aspecte personal

  G0203B.PAC

  Tema 3: Quina hora és? Quin dia som? Què m'agrada?

  Iniciació

  1. Dies, mesos, estacions

  G0301A.PAC

  2. L'hora i el temps

  G0302A.PAC

  3. Característiques personals

  G0303A.PAC

  4. El vestit

  G0304A.PAC

  5 Els animals i el camp

  G0305A.PAC

  Aprofundiment

  1. Ahir, avui, demà

  G0301B.PAC

  2. Digues l'hora i el temps que fa

  G0302B.PAC

  3. Opinions i preferències

  G0303B.PAC

  4. Com vesteixo

  G0304B.PAC

  Tema 4: Què menjo? On visc?

  Iniciació

  1. Aliments vegetals i pasta

  G0401A.PAC

  2. Altres aliments i begudes

  G0402A.PAC

  3. Els mobles del menjador

  G0403A.PAC

  4. Els mobles de la cuina i el bany

  G0404A.PAC

  5. L'escola i els jocs

  G0405A.PAC

  Tema 5: Què faig? Què compro? On vaig?

  Iniciació

  1. Accions quotidianes

  G0501A.PAC

  2. Quin ofici té

  G0502A.PAC

  3. Comprar i vendre

  G0503A.PAC

  4. Eines i avaries

  G0504A.PAC

  5. On vas i com hi vas

  G0505A.PAC

  Aprofundiment

  1. Digues què fa

  G0501B.PAC

  2. Oficis i professions

  G0502B.PAC

  3. On ho pots comprar

  G0503B.PAC

  4. Tinc una avaria

  G0504B.PAC

  5. Vaig de viatge

  G0505B.PAC

  Tema 6: Morfosintaxi

  Iniciació

  1. L’article

  G0601A.PAC

  2. Masculí, femení. Singular, plural

  G0602A.PAC

  3. Determinants i pronoms

  G0603A.PAC

  4. Pronoms personals

  G0604A.PAC

  5. Adverbis i preposicions

  G0605A.PAC

  Aprofundiment

  6. El verb: present d'indicatiu

  G0606A.PAC

  7. El verb: passat i futur

  G0607A.PAC

  1. Substantius i adjectius

  G0601B.PAC

  2. Combinacions de pronoms

  G0602B.PAC

  3. Qualificadors i indefinits

  G0603B.PAC

  4. El verb: el subjuntiu

  G0604B.PAC

  5. Obligació i probabilitat

  G0605B.PAC

  6. Correlació de temps verbals

  G0606B.PAC