SATI EEE SATI EEE

Jornada de creació de materials: el resultats finals


Introducció

El passat 27 de juny ens varen realitzar les II Jornades de creació de materials per a alumnat amb necessitats educatives especials, on un grups de professionals es van reunir per a produir materials informàtics específicament adequats al seu alumnat.

Finalment es varen constituir 5 tallers, on van participar prop d’un centenar de persones.

Els materials han tingut diferents graus d’elaboració i en bona part han quedat inclosos dins el Sinera de Formació a l’apartat de Seminaris d’Educació Especial. La resta es distribuiran a mesura que estiguin finalitzats.

No sol s’ha de valorar la tasca productiva de la jornada, sinó també cal tenir present l’intercanvi d’experiències i situacions entre els participants.

Els tallers

Confecció d'un diccionari de signes, informatitzat

En aquest taller es va partir de diferents codis pictogràfics que es varen escanejar i incorporar dins el programa Signe2

En el taller es va treballar amb una nova versió del programa Signe2, que millora la gestió dels diccionaris i l’edició dels textos bilingües.

El resultat final han estat tres conjunts de biblioteques d’icones en Bliss, llenguatge signat i SPC, i quatre executables del Signe2 que els implementen.

Aquest material es distribuirà properament en la mesura que es resolguin els problemes tècnics i es disposi d’un suport adient.

A la carpeta seminaris\ed_esp\jornades\signe del Sinera Formació trobareu

BLISS biblioteques d’icones en Bliss

LSCAT biblioteques d’icones Diccionari de la llengua signes Catalana de Ponent

SIGNE2 nova versió del programa i lsignat2ct.exe amb un nou diccionari

 

L'estructura de les frases i les preposicions

Aquest grup es va proposar preparar activitats per treballar les preposicions utilitzant el programa Clic, adreçant-se a persones amb deficiències auditives. Aquest tipus de població troba una especial dificultat en l’aprenentatge de les preposicions, graduant-se els exercicis en taques de complexitat creixent.

En una jornada van finalitzar 64 activitats per a treballar les preposicions a i de en diferents estructures lingüístiques.

Algunes de les activitats són: ordenar frases, omplir buits, selecció múltiple, etc.

La realització i creació d’aquestes activitats les van dur a terme persones que estan en contacte amb aquest tipus de població: mestres d’educació especial, mestres d’escola ordinària i logopedes. Algunes d’aquestes persones es volen constituir en grup de treball virtual per a seguir desenvolupant més materials..

Construcció de plafons de comunicació amb l'ordinador

A partir del MIC, de les icones SPC i el Word es varen construir uns plafons temàtics sobre el calendari, el material escolar i els menjars.

Els documents finals són un sfitxers Word que es poden editar i modificar. Els plafons són taules on a cada cel·la s’ha inserit una imatge i un text. Aquests plafons es poden imprimir i els alumnes els utilitzaran en format paper.

 

El plafó del calendari és un document amb les estacions i el mesos representats per una icona significativa. Les caselles dels dies estan buits perquè es puguin personalitzar anualment.

En aquest calendari s’hi poden situar les fotos dels alumnes i professors per indicar els aniversaris, o altres imatges per indicar esdeveniments socials d’interès.

El plafó de menjars és un instrument pensat per a la comunicació en activitats alimentàries, ja sigui en situacions reals o simulades. Naturalment, el plafó no incorpora tots els aliments i potser caldrà modificar-lo incorporant uns aliments i suprimint-ne d’altres.

El plafó de materials permet demanar els diferents materials escolars i d’oficina. Els objectes estan representats amb fotografies reals o icones. Existeix una versió en Tpwin que permet escriure llistes, preparar comandes...

Iniciació a la lectorescriptura per a joves analfabets o estrangers

La finalitat d’aquest taller era preparar materials i activitats d’aprenentatge de la lecto-escriptura adreçat a joves i adolescents.

L’activitat del taller es va orientar a produir tres tipus de materials:

  • Col·lecció de lletres a decorar. Es tracta de fitxers gràfics amb la silueta de les lletres amb les quals es poden fer activitats de reconeixement tot decorant-les, ja sigui a mà o amb un programa de disseny gràfic. Les lletres es poden pintar i disfressar tal com fa en Mariscal en el seu abecedari, o com es proposa en la maleta pedagògica de "La Central lletrera" de la Fundació la Caixa. Decorant les lletres i ajuntant-les es pot construir una pancarta de noms i paraules.

  • Activitats d’escriure, on es combinen lletres i imatges realitzades amb les graelles del Word. Es tracta de documents Word construïts en una taula on a cada cel·la s’insereix una lletra o una imatge.

Entre les activitats proposades trobareu:

  • identificar i eliminar lletres, paraules ...
  • posar el nom d’un objecte escrivint una lletra a cada casella,

omplir una graella amb dibuixos que portin una determinada lletra ...

Els exercicis es poden realitzar directament a l’ordinador, o bé imprimir-se i fer-se sobre paper.
  • Biblioteca d’imatges per centres d’interès. Es tracta d’un recull d’imatges i fotografies de temes i paraules utilitzades en activitats de llengua, classificades per centres d’interès. Aquestes imatges es poden utilitzar per il·lustrar documents o desenvolupar noves activitats com les presentades.

Realització de contes i històries amb el SAAC

El Taller reunit al CEIP La Floresta va treballar en contes i documents multimèdia que incloguessin el suport de la veu i el llenguatge signat.

Aquest grup, com els altres, va treballar amb força interès, i tot i que es va produir força, el grup es va comprometre a una segona trobada per acabar els materials.

Tan bon punt disposem dels seus treballs en farem la distribució.