SATI EEE SATI EEE

El pla d'acollida al centreIntroducció

En les "Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents" , tant en l'educació infantil i primària i com en la secundària d'enguany, es preveu la necessitat d'un pla d'acollida per atendre l'alumnat d'incorporació tardana.

En aquest pla "A més de l'aprenentatge de la llengua en el pla d'acollida, es programaran les actuacions i estratègies dirigides a facilitar la integració escolar de l'alumnat d'incorporació tardana".

Actualment els centres escolars ja preveuen una estratègia d'acollida que apliquen a l'inici de curs al parvulari o els primers cursos d'ESO, i de manera menys sistemàtica amb els alumnes nouvinguts. La normativa reconeix, de fet, la necessitat de certs alumnes de rebre una atenció especial.

A la XTEC (http://www.xtec.net/recursos/cultura/escola.htm) podeu trobar un treball elaborat pel Programa d'Educació Compensatòria del Bages, Osona i el Vallès Oriental: Marisa Alonso Gasa; Carme Bragulat Illamolla; Josep Roquer i Soler; Magda Sardans Peñalver; Anna M. Sauleda Torrent que cal tenir present per elaborar un pla d'acollida.

Si ho llegiu, podreu observar que molts dels aspectes que allà es tracten els podem aplicar a l'alumnat dels centres d'educació especial.

El pla d'acollida

Es preveuen actuacions amb la família, amb l'alumne i amb els companys de classe. Amb l' alumnat, a més de potenciar i programar situacions de la interrelació amb els seus companys i els continguts referents a la llengua, també cal prioritzar "el coneixement i adquisició dels hàbits i normes escolars".

S'ha de procurar que l'alumnat tingui una acollida càlida i afectuosa, i:

 1. Que des del primer moment tingui unes pautes, normes de convivència i de comportament clares, encara que les anem introduint progressivament.
 2. Que ràpidament se situi i conegui els diferents espais d'ús de l'escola.

és important que el/la tutor/a prepari l'alumnat davant diferents activitats i/o situacions escolars que per a ell poden ser estranyes: festes a l'escola, excursions, revisió mèdica...

Procés de socialització

és important que l'alumnat conegui l'espai on s'ha de moure, així com els hàbits, horaris, normes, l'organització del centre en general i de l'aula en particular. Cal remarcar, tant pel que fa a l'adquisició d'hàbits com pel que fa a la convivència i relació entre l'alumnat, el paper fonamental que juga el claustre, el professorat del cicle i el tutor/a. Pautar els hàbits a treballar pot ser una bona estratègia, que pot ajudar a no descuidar aspectes importants.

 1. Hàbits d'ordre i normes
  Cal assegurar que entengui i comprengui les normes de compliment general i comú per a tothom:
  • Hora d'entrada a l'escola.
  • Com s'entra a l'escola, a l'aula (manera de col·locar-se, sense esverament, etc..).
  • Què es fa quan plou.
  • Com es distribueixen els patis de joc (per cursos.
  • Quan s'esmorza, on es tiren els papers? etc., així com altres aspectes d'ordre i normes que tingui l'escola.
  • L'ús dels serveis.
 2. Hàbits de convivència i relació
  L'escola ha de preveure, durant un temps inicial, un seguiment acurat de la relació i convivència que s'estableixi entre l'alumne/a i la resta de companys/es.

 3. Hàbits de treball a l'aula.
  Els hàbits de treball escolar reflecteixen de manera quotidiana la bona escolarització de l'alumne/a. Són importants perquè ajudaran al nen/a en el seu aprenentatge i facilitaran la producció de treballs escolars en la línia d'allò que es demana a l'escola (treballs ben presentats, acolorir correctament, saber copiar...).

Què cal fer

Entre les coses que cal:

 1. Donar informació individualitzada de tots els aspectes de funcionament del centre.
 2. Ajudar el nou/va alumne/a a organitzar-se el material i la feina fins assegurar-se que adquireix les normes de funcionament.

El pla d'acollida té com a finalitat assegurar la correcta integració dels alumnes a l'escola i no solament en els aspectes acadèmics.

Naturalment, cada centre ha d'establir l'estratègia a seguir i elaborar els materials i organitzar els recursos per aconseguir-ho. En definitiva, cal explicar a l'alumnat el funcionament de l'escola i les rutines de la vida diària.

Les eines informàtiques pot ser un bon recurs per facilitar la informació a l'alumnat amb dificultats de comunicació.

Un paquet d'activitats Clic pot ajudar a aprendre el nom dels professors i professores, la tasca que fa l'escola, quina és la seva classe...

Altres materials fets amb Power Point, Tpwin, programes de dibuix... poden ajudar a situar els espais de l'escola, les normes del menjador, l'horari escolar...

Els centres d'educació especial inverteixen molts esforços en treballar aquests conceptes. Crear un material personalitzat els podria ser de gran ajuda, ja sigui per reforçar certs coneixements o facilitar les explicacions.

L'experiència de Sants Innocents de Barcelona

L'escola d'educació especial Sants Innocents ja fa temps que treballa en la creació d'activitats específiques del programa Clic per tal de potenciar el nivell de comprensió i expressió del llenguatge funcional en una escola d'educació especial.

El treball l'han plantejat des d'una perspectiva global, intentant aglutinar tots els entorns on es desenvolupen aquestes persones. Les activitats persegueixen com a darrer objectiu acostar als nois i noies amb necessitats educatives especials (nee) tot aquell vocabulari més proper a la seva realitat i al seu entorn familiar, escolar i de la comunitat.

L'estratègia seguida és parcel·lar en petits o grans fragments de la vida d'aquestes persones, partint d'allò que és més proper, immediat, conegut i quotidià per elles, per anar desembocant cap els aspectes més allunyats i menys habituals.

Així doncs, cal que, primerament, observem o preguntem a les persones que el coneixen sobre els seus gustos, afeccions, etc., per tal de confeccionar activitats molt lligades a les seves preferències i, d'aquesta manera, augmentar el grau de motivació sobre les propostes que li presentarem i on haurà d'esmerçar esforços i hores de dedicació.

Es poden dissenyar diferents nivells d'activitats considerant quatre graus d'implicació d'una persona concreta en el seu entorn escolar:

 1. l'alumne concret escolaritzat amb la seva idiosincràsia.
 2. l'alumne com a component d'un grup, aula o tutoria.
 3. l'alumne com a component d'un centre escolar.
 4. l'alumne com a component d'una comunitat o entorn social on hi és immensa la seva escola.

El primer tipus de propostes que s'han elaborat amb l'entorn informàtic del Clic seran útils únicament i exclusiva per a una persona determinada, ja que tenen un caràcter personal i directe.

Més endavant, en segon lloc, anirem preparant activitats per a una persona determinada però que també podran ser utilitzades pels altres companys del grup d'aula o tutoria, si els diferents professionals implicats en la tasca educativa d'aquestes persones, ho creguessin oportú.

En tercer lloc, hi ha activitats de caràcter menys restrictiu, més genèriques, per a una persona determinada, però igualment obertes a diferents sectors de companys pertanyents a distintes etapes educatives de l'escola, donat el seu ús general i on tots els alumnes poden participar-hi.

Els materials elaborats, a més d'utilitzar-se en el centre, es deixin en préstec a l'alumnat perquè els treballi a casa com a "deures" de cap de setmana, o com activitat alternativa o de lleure per fer a casa.

Aquesta pràctica facilita una treball comú dels nois i noies amb al seva família, ja sigui els seus pares o els germans. El nois poden ensenyar el que han après a l'escola i els pares poden veure alguna de les capacitats dels seus fills i filles que desconeixen.