SATI EEE SATI EEE


Clic Profes

740 Kb
Activitats personalitzades: El Clic dels professors

Pla d’acollida i activitats personalitzades

Les instruccions de principi curs de l'any 2000 estableixen que els centres educatius tindran un pla d'acollida de l'alumnat que es preocupi dels aspectes lingüístics, d'integració social i cultural més enllà dels aspectes acadèmics.

El pla d'acollida és el conjunt d'estratègies i activitats que organitza el centre per a proporcionar a l'alumnat nou vingut els coneixements, habilitats i actituds necessàries per desenvolupar-se dins la comunitat que és l'escola. Caldrà crear instruments i recursos personalitzats per donar a conèixer els espais i les normes de funcionament diferents a cada centre educatiu.

Reconèixer els professors i saber-ne el seu nom és un aprenentatge significatiu per l'alumnat i pot ser un recurs educatiu per treballar processos bàsics de lectoescriptura.Quan es tracta d’alumnat amb necessitats educatives especials,
aquesta activitat es
pot perllongar en el temps i reprendre's diverses vegades al llarg
de la seva esclaritat.Per aquest motiu pot ser d'interès disposar d'un paquet d'activitats Clic que treballi amb les fotos i els noms dels professors de l'escola.

Clicprofe

Elaborar materials amb el programa Clic és senzill, però requereix un cert treball i el rendiment no sempre és l’esperat, ja que els alumnes resolen els exercicis molt ràpidament.

Clicprofe és una utilitat que genera automàticament paquets d’activitats Clic a partir
de les fotos i els noms dels professors.ClicProfe funciona a partir d'un paquet
d'activitats Clic, prèviament dissenyades, que es personalitza automàticament amb les dades introduïdes per cada centre.

ClicProfe té un alt rendiment. Per cada professor introduït dins el sistema el programa genera més de 4 activitats diferents, totes elles seguint un mateix esquema, segons un nombre de models limitat.

El material es compon de:

- el paquet ClicProfe.pcc que exemplifica el tipus d'activitats utilitzant noms i fotos de personatges "populars"

- la utilitat ClicProfe.exe i altres fitxers auxiliars necessaris per al seu funcionament.

Els passos a seguir

1. Preparar els fitxers de fotos i veus

Les activitats Clic utilitzen uns fitxers d'imatges, veus i text que cal tenir preparats prèviament. Per crear activitats amb el ClicProfe necessitareu:

- la foto de la persona digitalitzada en un fitxer gràfic de 200 x 200 píxels en format
GIF o BMP - opcionalment podeu enregistrar en nom de la persona en un fitxer de veu en format WAV.

Heu de copiar aquests fitxers en el disc, dins una carpeta que anomenarem carpeta
de treball, per exemple a C:\CLIC\ACT\CLICPROF

2. El procés d'entrar les dades

ClicProfe.exe permet entrar les dades manualment i genera les activitats automàticament. El programa funciona seqüencialment en quatre etapes:

Pantalla 1
Seleccionar el directori de treball on estiguin els fitxers amb les fotos i veus preparats prèviament. Opcionalment es pot recuperar un fitxer de dades enregistrat en una sessió anterior 

Pantalla 2
Cal omplir una fitxa amb les dades de cada persona. Cal:


triar una de les fotos de la llista
escriure el nom de la persona

És aconsellable seleccionar


el fitxer de veu amb el nom de la persona
la funció de la persona dins el centre

La funció dels botons és


Acceptar, registra les dades i les afegeix a la llista

  • Eliminar, esborra les dades i les elimina de la llista
  • Netejar, esborra la fitxa però no modifica les dades registrades

 
Fent clic sobre els noms de la llista es recupera la fitxa de dades per esmenar-les o eliminar-les.

Pantalla 3

Prement el botó Continuar es generen automàticament les activitats, els paquets i les icones. Aquest procés és respectuós amb els materials anteriors i no esborra cap
fitxer. El paquet creat requereix un gran nombre de fitxers que s'anomenen mitjançant codis numèrics.

Es crea també una drecera que s’afegeix al grup d’icones seleccionat i a l’escriptori.
El paquet principal tindrà la codificació _MENUxxx.PAC , per exemple _MENU000.PAC, i per aquesta raó apareixen al principi de la llista d'activitats.

Pantalla 4

Permet desar les dades introduïdes per recuperar-les i modificar-les en sessions posteriors.

3. Final

La creació d'activitats automàtica no és tan perfecta com la manual. Podeu ajustar i modificar aquestes activitats des del menú Editar activitats del programa Clic.
Penseu que modificar els fitxers de dades d’una activitat pot afectar altres activitats del paquet.La utilitat ClicPac us permetrà fer fitxers PCC més compactes, la qual cosa us facilitarà el trasllat de les activitats. Recordeu que us caldrà agafar els fitxers WAV utilitzats, ja que no queden compactats dins el fitxer PCC.

Les activitats generades

El paquet ClicProfe té com a objectiu treballar els aspectes perceptius de reconeixement de les persones, del seu nom oral i escrit i de la seva funció dins el centre.

Les activitats es generen a partir d'uns models prèviament dissenyats i el menú
principal us permeten accedir a les activitats classificades segons tipologies.Els tipus d'activitats disponibles són:

  • explorar fotos, presenta 4 o 8 fotos i en clicar-les mostra el nom escrit i oral
  • relacionar fotos iguals activitat d'associació de fotos iguals amb 4 elements
  • relacionar noms amb fotos treballa amb un conjunt de 2 o 4 persones i cal relacionar els noms i les fotos
  • relacionar fotos i càrrecs activitat d'associació de les fotos amb la funció de cada persona
  • ordenar lletres del nom de les persones
  • escriure noms a partir de les fotos es presenten 4 o 8 fotos i cal escriure els noms de les persones.

Observacions finals

La finalitat del ClicProfe és facilitar la creació de materials informàtics propers a l'alumnat.

Aquesta utilitat es pot aplicar a altres conjunts d'imatges i paraules i s'aconseguiran resultats semblants.

També cal tenir present que les modificacions que es facin als models d'activitat es reproduiran a les activitats generades automàticament.