CREDA Materials informàtics de llengua- CREDA MIL
 Qui és qui?  


Descripció i/o referència
 És el primer bloc d´activitats d'Ampliació de l'apartat "Qui sóc? Com sóc?"

Procedència Galí

Llenguatge oral i escrit

B. Fonètica i fonologia::

C. Morfosintaxi E. Llengua oral: ús i comunicació F. Llengua escrita