Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
molt
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
moltíssim
bastant
bastant
moltíssim
una mica
moltíssim
 
 
moltíssim
molt
molt
moltíssim
moltíssim
bastant
Llengua catalana Llengua castellanaMatemàtiquesTecnologia i TICJOVESINFANTSIncorporació tardanaDisc. intel.lectualDificultats d'aprenentatgeDisc. visual-baixa visió-Disc. auditivaalumnatcombinació de teclattextInterficieContingutPRIMÀRIASECUNDÀRIAINFANTILAjuda tècnicaWindows 98Windows XP

Adaptacions Word

Word

http://www.xtec.net/~jfonoll/adaptacions_word

http://www.xtec.net/dnee/satieee/0304/sessio4/adaptacions_word.htm

Adaptacions Word

Autor: Fonoll, J. (2004)

 

Descripció

Plantilles de word que configuren la interfície del Word per evitar massa estímuls i facilitar la feina per a diferents usuaris, per cicles o etapes educatives o per usuaris particulars com els alumnes nouvinguts.
La versió 4, incorpora la plantilla AdaptaMates que són un conjunt d'eines integrades que faciliten a l'alumne la realització d'activitats relacionades amb el càlcul i la resolució de problemes.

Adaptacions Word

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.10 Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.
    

MA MATEMÀTIC

 
 

MA1 NOMBRES I CÀLCUL

 
 
MA1.03 Decidir el mètode adequat de càlcul (mental, algorismes, mitjans tecnològics...) davant d'una situació donada i aplicar-lo de manera eficient.
    
 

MA2 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

 
 
MA2.05 Planificar i utilitzar estratègies per afrontar situacions problemàtiques mostrant seguretat i confiança en les capacitats pròpies.
 
  MA2.05.03 Resoldre problemes d'una, dues o més etapes de càlcul en contextos quotidians.     
  MA2.05.08 Comprendre l'enunciat d'un problema: distingir allò que es coneix d'allò que es desconeix, diferenciar la informació útil de la supèrflua...     

TI TEC. INF. I COM. (TIC)

 
 

TI2 EL SISTEMA OPERATIU