Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
molt
molt
molt
bastant
una mica
moltíssim
una mica
moltíssim
moltíssim
 
 
moltíssim
molt
bastant
moltíssim
moltíssim
Llengua catalana Llengua castellanaTecnologia i TICINDISTINTDisc. intel.lectualIncorporació tardanaDisc. auditivaDificultats d'aprenentatgeDisc. visual-baixa visió-Trastorns comportamentalumnatcombinació de teclattextsoContingutInterficiePRIMÀRIASECUNDÀRIAINFANTILAjuda tècnicaWindows 98

Parlador

Parlador

Autor: Aguilar, A. (1999)

 

Descripció

Processador de text adaptat per a persones que necessitin un reforç auditiu del que escriuen. Utilitza la síntesi de veu UpcTV i permet el lletreig o la lectura de paraules i frases. Pensat per a cobrir el primer passos de la lecto-escriptura està especialment indicat per aquells persones que no han assolit suficientment el llenguatge oral i la segmentació de paraules i lletres.

Parlador

Observacions

És necessari col.locar els arxius de substitució a la carpeta on s'instal.la el Parlador a fi de solucionar algun problema de funcionament.
Igualment convé verificar que hi hagi una única versió de la llibreria Upctv.dll (si se'n troben dues, cal esborrar la més vella).

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.10 Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.
 
  CL3.10.02 Controlar el procés d'escriure per assegurar millor la correcta escriptura de les paraules:mantenir l'atenció, dubtar davant l'ortografia de determinades paraules, saber què fer quan s'ha comès un error, consultar…     
 
CL3.13 Implicar-se activament en l'escriptura.
 
  CL3.13.02 Controlar d'alguna manera el procés d'escriure i utilitzar recursos adients per millorar la composició (no anar de pressa, seguir pautes, consultar altres composicions, revisar, demanar ajuda...).     

TI TEC. INF. I COM. (TIC)

 
 

TI4 ÚS DE PROGRAMES BÀSICS

 
 
TI4.10 Usar un processador de textos per redactar documents, emmagatzemar-los i imprimir-los.