Taula Catàleg de Programes

moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
bastant
bastant
una mica
moltíssim
moltíssim
moltíssim
molt
 
 
moltíssim
moltíssim
molt
moltíssim
moltíssim
molt
Llengua catalana INFANTSIncorporació tardanaDificultats d'aprenentatgeDisc. visual-baixa visió-Disc. auditivaTrastorns comportamentalumnatimatgesotextContingutInterficieSECUNDÀRIAPRIMÀRIAINFANTILActivitats a l'ordinadorWindows 98Windows XP

Quídam

http://www.xtec.net/~mfortun4/Quidam.html

http://www.xtec.net/dnee/satieee/2003/sessio4/quidam.htm

Quídam

Autor: Fortuny,M. (2003)

 

Descripció

El Quídam té com a objectiu facilitar l'estructuració de la frase en etapes inicials de l'adquisició del llenguatge. Utilitza un diccionari d'accions en imatges i la síntesi de veu UPCTV que facilita a l'alumnat treballar de manera autònoma amb l'ordinador.
El què fa és representar els verbs amb imatges com un llenguatge universal que permet comunicar-nos des del primer moment i permet entendre el contingut i integrar més ràpidament els continents de llengua escrita i parlada.
Qualsevol alumne en pot treure profit, si el què li cal, és afermar les estructures orals, els temps verbals o aprendre a escriure correctament.
El programa proposa quatre activitats complementàries:
Diccionari d'accions en imatges
Visualitzador de frases
Estructuració de frases
Seqüenciar frases

Quídam

Observacions

Competències bàsiques

CL LINGÜÍSTIC

 
 

CL1 PARLAR I ESCOLTAR

 
 
CL1.01 Expressar i comprendre hàbilment les idees, els sentiments i les necessitats.
    
 

CL2 LLEGIR

 
 
CL2.06 Posar en pràctica les destreses necessàries per a una correcta lectura expressiva.
    
 

CL3 ESCRIURE

 
 
CL3.13 Implicar-se activament en l'escriptura.