Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 4433 - 25/07/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]

RESOLUCIÓ

EDC/2237/2005, de 19 de juliol, de convocatòria pública per a l'autorització de plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al període 2005-2009.

L'article 67.1 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, estableix que els centres docents han de disposar de la necessària autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió econòmica per afavorir la millora contínua en l'educació, així com que les administracions educatives han de fomentar aquesta autonomia i estimular el treball en equip dels professors i professores.

La Llei 4/1988, de 28 de març, regula l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris.

El Departament d'Educació, tenint en compte les conclusions de la Conferència Nacional d'Educació, i a través del Programa 2004-2007. Una educació per a la Catalunya del segle XXI, promou un seguit d'actuacions destinades a impulsar l'autonomia escolar dels centres educatius públics com a estratègia per assolir els objectius generals del sistema educatiu per al període 2004-2007 i els objectius educatius pel 2010 plantejats per la Unió Europea.

La lluita contra el fracàs escolar i la millora de la formació són objectius que cerca l'autonomia de centres i que coincideixen també amb els expressats en l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, de 16 de febrer de 2005, que signaren el Govern i les organitzacions sindicals i empresarials.

En el context del debat del Pacte Nacional per a l'Educació i amb la voluntat d'iniciar el procés cap una major autonomia dels centres docents públics i incorporar en el nou projecte de Reglament orgànic, models i estratègies que permetin incrementar l'autonomia dels centres, el Departament d'Educació vol promoure el desenvolupament de diferents experiències d'autonomia organitzativa, pedagògica i de gestió dels centres educatius. Es tracta de fer un primer pas, que afavoreixi la participació de centres i entorns diversos, amb la finalitat d'avançar en l'autonomia com una estratègia per millorar el servei educatiu que presten els centres docents públics.

La planificació estratègica és un bon instrument de gestió al servei de l'autonomia en tant que confereix al centre la possibilitat per a definir les finalitats educatives pròpies i les estratègies que en funció del context i dels objectius del sistema educatiu considera més adequades.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratègics, fomenta l'autonomia dels centres en permetre singularitats en la seva organització.

La planificació estratègica facilita la participació de la comunitat educativa, orienta l'activitat de tot el centre cap als objectius fixats integrant la gestió de les diferents parts en un model global de centre, ordena la informació necessària pel seguiment dels objectius i afavoreix la presa de decisions i la rendició de comptes a la comunitat educativa. L'elaboració dels plans estratègics correspon al centre educatiu i els ha d'autoritzar el Departament d'Educació amb l'informe previ d'una comissió de valoració.

L'exercici de l'autonomia per part dels centres docents públics demana un canvi cultural complex que afecta no només els centres docents sinó també els serveis administratius territorials i centrals del Departament d'Educació. Aquest canvi exigeix a l'administració tractar singularment la diversitat dels centres i la dels territoris amb l'objectiu d'aconseguir resultats educatius semblants a tot el territori. Pels centres comporta una assumpció de responsabilitats més àmplia en àmbits tradicionalment establerts i regulats per l'administració educativa. La complexitat del canvi i la cultura de gestió actual recomanen adreçar el procés d'experimentació a un nombre reduït de centres docents públics de diverses tipologies, entorns i nivells de complexitat, i exigeix l'ús d'eines diverses per acompanyar els centres al llarg del procés progressiu d'implantació. Aquest procés d'autonomia creixent requereix també un suport especial als equips directius dels centres per tal que puguin esdevenir motors del canvi que proposa el projecte.

Amb aquestes finalitats, i tenint en compte els resultats de les diverses experiències que en els darrers cursos ja s'han anat duent a terme, es fa una primera convocatòria de plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al període 2005-2009;

Per tot això,

Resolc:

.1  Convocatòria

S'obre la convocatòria d'autorització d'un màxim de 50 plans estratègics per al període 2005-2009 per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics d'acord amb la següent distribució orientativa per tipologia de centre:

a) 20-25 col·legis d'educació infantil i primària.

b) 20-25 instituts d'educació secundària.

c) 2 zones escolars rurals.

d) 1 centre de cadascuna de les tipologies següents: educació especial, ensenyaments artístics, escola oficial d'idiomes i formació de persones adultes.

.2  Participants i requisits

2.1  Poden participar en la convocatòria els centres docents públics, dependents del Departament d'Educació, que reuneixin els requisits següents:

a) Comptar amb que el director/a del centre hagi accedit a la direcció amb un projecte de direcció d'acord amb el sistema establert a l'article 18 del Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics o bé amb el sistema establert als articles 6 i 8 del Decret 352/2000, de 7 de novembre, pel qual es regulen la constitució i composició del consell escolar i l'elecció, nomenament i cessament del director i dels altres òrgans unipersonals dels centres docents públics. Aquest requisit no s'aplicarà als nous centres docents creats a partir del curs 2003-2004.

b) Elaborar i presentar un avantprojecte de pla estratègic per a la promoció de l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió del centre docent. Aquest avantprojecte esbossarà els objectius i línies bàsiques d'actuació per als cursos 2005-2009, i servirà de punt de partida pel disseny del pla estratègic que s'elaborarà en la fase de disseny a què es refereixen els articles 4 i 6 d'aquesta Resolució. A l'avantprojecte hi constaran els continguts que figuren a l'annex 1.

c) Tenir aprovat l'avantprojecte de pla estratègic de centre per part del consell escolar del centre i del claustre de professorat.

d) Disposar de la següent documentació de gestió del centre: projecte educatiu del centre que inclogui projecte lingüístic, programació general del centre, projecte curricular, reglament de règim interior i pla d'avaluació interna. Aquest requisit no s'aplicarà als nous centres docents creats a partir del curs 2004-2005.

2.2  Podran participar també en aquesta convocatòria els centres docents públics que tinguin plans estratègics prorrogats sempre i quan es comprometin a incorporar en el nou pla estratègic decisions derivades dels resultats de l'avaluació del pla anterior.

2.3  Sense perjudici del que s'estableix en el subapartat b) de l'apartat 2.1, els centres que s'acullin a aquesta convocatòria poden incloure en el seu avantprojecte i com a estratègia per a la millora els programes d'innovació promoguts des de la Direcció General d'Innovació i Ordenació Educativa o des de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.

2.4  A les zones escolars rurals els serà d'aplicació amb caràcter general la regulació prevista en aquesta Resolució. Tot i així, i atenent a les seves característiques singulars, l'avantprojecte i el pla estratègic s'han de referir a la zona escolar rural en el seu conjunt.

.3  Plans estratègics. Finalitats i suport de l'Administració educativa

3.1  El pla estratègic defineix els objectius que es volen assolir per augmentar la qualitat global del centre i estableix les estratègies i actuacions per aconseguir-los, prenent com a referència principal els valors, principis i projecte educatiu establerts pel centre, la seva realitat i considerant tots els aspectes que el facin viable. També ha de concretar les mesures per fer-ne el seguiment i l'avaluació, i per rendir comptes a la comunitat educativa.

El pla estratègic de centre s'elaborarà a partir de l'avantprojecte establert al subapartat b) de l'apartat 2.1 d'aquesta Resolució i d'acord amb les orientacions de l'annex 2.

3.2  Els centres que participin en aquesta convocatòria disposaran d'una major autonomia per fixar els objectius del centre educatiu, la forma d'aconseguir-los i els recursos necessaris.

3.3  Mitjançant els plans estratègics, els centres docents adopten mesures singulars acordades amb el Departament d'Educació amb la finalitat d'assolir els objectius concretats en el seu pla. Aquestes mesures comporten una major autonomia organitzativa, pedagògica i de gestió en relació amb:

a) Projecte educatiu del centre, documentació de gestió i definició de l'estructura organitzativa.

b) Desenvolupament dels processos d'ensenyament-aprenentatge.

c) Gestió de recursos.

3.4  El Departament d'Educació desplegarà un pla de suport i acompanyament als centres que tinguin el pla estratègic aprovat en aquesta convocatòria, mitjançant:

a) Assessorament específic normatiu i de gestió.

b) Assistència específica de la Inspecció Educativa i d'altres serveis.

c) Pla de formació específic.

d) Treball en xarxa.

e) Mitjans TIC d'organització i gestió.

3.5  El Departament d'Educació dotarà els centres dels recursos necessaris per assolir els objectius establerts en l'acord triennal a què es refereix l'apartat 6.4 d'aquesta Resolució, tenint en compte una avaluació global de gestió dels recursos.

3.6  El Departament d'Educació reconeixerà al professorat haver dut a terme les activitats d'innovació associades al pla estratègic. Per obtenir la certificació de participació en activitats d'innovació educativa expedida per la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, l'interessat/da haurà d'acreditar quina ha estat la seva aportació al projecte mitjançant un certificat del/de la director/a on es faci constar el nom, cognom i DNI del professorat que ha participat efectivament a l'experiència d'innovació, quina ha estat la seva participació i les dates inicial i final del període en què hi ha col·laborat.

3.7  El Departament d'Educació reconeixerà les bones pràctiques derivades de l'aplicació del pla estratègic, a partir de l'avaluació que farà de cada pla, i les divulgarà amb la col·laboració del centre educatiu per tal que puguin esdevenir models de referència d'organització i gestió autònoma.

.4  Plans estratègics. Cicle

Els plans estratègics objecte d'aquesta convocatòria s'estructuren en un període de quatre cursos consecutius, que es concreten en quatre fases: fase prèvia i procés de selecció, fase de disseny, fase d'aplicació i fase d'avaluació final.

.5  Fase prèvia i procés de selecció

5.1  L'avantprojecte de pla estratègic l'elaborarà l'equip directiu, i s'aprovarà segons el que estableix el subapartat c) de l'apartat 2.1 d'aquesta Resolució.

5.2  Un cop aprovat pel centre, aquest sol·licitarà participar en la convocatòria presentant l'avantprojecte, abans del 6 d'octubre de 2005, al director/a dels serveis territorials i acreditant el compliment dels requisits a), b), c) i d) de l'apartat 2.1 d'aquesta Resolució, mitjançant la presentació, si escau, del projecte de direcció, la certificació dels acords d'aprovació del claustre i del consell escolar i una declaració de la direcció del centre que acrediti que disposa de la documentació de gestió definida en el subapartat d) de l'apartat 2.1.

5.3  El/La director/a dels serveis territorials valorarà l'avantprojecte mitjançant un informe amb proposta específica motivada d'aprovació o denegació, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 5.4 d'aquesta Resolució.

5.4  Per elaborar la valoració i priorització per cada tipologia de centre, a cadascun dels serveis territorials es constituirà una comissió presidida pel director o directora o per la persona en qui delegui, i formada per l'inspector o inspectora en cap o adjunt/a, el/la secretari/ària dels serveis territorials, el/la cap de Servei de Personal Docent o el/la cap de Secció de Gestió de Personal Docent, en el cas dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, un inspector o inspectora, el/la cap de Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent, el/la secretari/ària de la Comissió de Formació Professional territorial, un director /a de CEIP i un director/a d'IES. Els centres que proposi la comissió hauran de representar la diversitat d'entorns en què els centres públics presten el servei d'educació, especialment en relació amb les diferents complexitats de l'alumnat. Es valorarà que el centre hagi aprovat l'avantprojecte per una majoria d'almenys dos terços del claustre i del consell escolar. També es valorarà que el centre participi o hagi participat en programes o projectes d'innovació i millora, i es prioritzaran les propostes d'innovació en els àmbits a què fa referència l'apartat 3.3 d'aquesta Resolució.

5.5  La proposta del/de la director/a dels serveis territorials es trametrà abans del 26 d'octubre de 2005 a la consellera d'Educació, la qual resoldrà abans del 16 de novembre de 2005, sobre la procedència de l'autorització del pla estratègic i farà pública la resolució corresponent. La resolució tindrà en compte una distribució proporcional per territoris i es farà a proposta d'una comissió formada per l'assessor de la consellera que aquesta designi, que la presidirà, i els/les subdirectors/es generals de Gestió de Centres Educatius; de la Inspecció Educativa; d'Ordenació Curricular i Programes Educatius; de Planificació i Organització de l'FP; de Formació Permanent i Recursos Pedagògics; de Plantilles, Provisió i Nòmines, i de Formació de Persones Adultes.

.6  Fase de disseny i formalització documental de l'acord triennal

6.1  Durant el curs 2005-2006 el Departament d'Educació, en el marc d'un pla d'acompanyament, assessorarà els centres docents per tal que aquests concretin el seu pla estratègic a partir de l'avantprojecte presentat inicialment. En aquest procés es donaran a conèixer al centre les possibilitats d'autonomia de gestió que ofereix el marc normatiu vigent i es promourà l'intercanvi d'experiències a través d'una organització dels centres en xarxa. En aquesta fase el centre docent i els serveis territorials, tenint en compte l'avaluació global dels plans estratègics que realitzi la comissió a què fa referència l'apartat 5.5, aniran definint una proposta inicial de recursos i mesures singulars per l'aplicació del pla estratègic.

6.2  El pla estratègic així elaborat pel centre docent haurà de ser aprovat pel claustre de professorat i pel consell escolar del centre amb una majoria de dos terços en cada òrgan. El compliment d'aquest requisit és imprescindible per presentar el pla estratègic i signar l'acord triennal a que fa referència l'apartat 6.4.

6.3  Un cop aprovat pel centre, aquest presentarà el pla estratègic abans del 18 d'abril de 2006, al/a la director/a dels serveis territorials.

6.4  El Departament d'Educació i el centre faran constar en un acord triennal d'aplicació del pla estratègic els objectius i les estratègies del pla estratègic, els compromisos, els recursos acordats, el grau d'autonomia de gestió, el procés de seguiment i els indicadors d'avaluació i de progrés a partir dels quals s'establirà el control de compliment del pla.

El director o directora dels serveis territorials formalitzaran, juntament amb el director/a del centre, l'acord triennal abans del 10 de maig de 2006. La no formalització de l'acord comporta la revocació de l'autorització del pla estratègic.

.7  Fase d'aplicació i seguiment del pla estratègic

7.1  Durant els cursos 2006-2009, els centres, coordinats en xarxa, rebran assessorament específic per part de la Inspecció Educativa i d'altres serveis.

7.2  En finalitzar cada curs escolar el centre avaluarà en la Memòria Anual de Centre el desenvolupament i resultats assolits en l'aplicació del pla estratègic.

.8  Fase d'avaluació final

Durant el curs 2008-2009, el centre presentarà al Departament d'Educació, per tal que valori l'aplicació del pla estratègic, una memòria que contindrà els indicadors d'avaluació i progrés del pla estratègic que figuren en el document que estableix l'apartat 6.4 d'aquesta Resolució.

.9  Compromisos del centre i recursos addicionals del Departament d'Educació durant la fase de disseny

Amb l'objectiu d'assegurar unes condicions favorables per a l'elaboració del pla estratègic, l'avantprojecte haurà de contenir el compromís de formació a que fa referència el subapartat 9.1 i, si escau, el compromís de responsabilitats addicionals de coordinació i la dedicació horària especial per part de professorat del centre a què fa referència el subapartat 9.2.

9.1  Compromís i recurs addicional de formació.

Dedicació, per part del professorat del claustre, per a la participació en el pla d'acompanyament i la formació interna de centre, de 35 a 70 hores per curs escolar, dins de l'horari de permanència en el centre, en el cas de primària i, en el cas de l'educació secundària, de l'horari de permanència en el centre destinat a activitats no sotmeses a horari fix.

9.2  Compromís opcional de responsabilitats addicionals de coordinació i de dedicació horària.

Per tal de facilitar l'elaboració del pla estratègic, els centres que necessitin desenvolupar activitats de coordinació addicionals i una major dedicació horària per l'elaboració del pla estratègic podran optar, durant la fase de disseny, pel model organitzatiu següent:

9.2.1 Dedicació horària fixa en el centre, dels càrrecs de l'equip directiu, de 35 hores setmanals.

9.2.2 Dedicació horària fixa en el centre, del professorat amb responsabilitats addicionals de coordinació, de 30 hores setmanals, d'acord amb les especificacions següents:

Centres d'educació primària:

i. Centres de fins 14 grups: fins a 2 mestres amb activitats de coordinació.

ii. Centres de 15 a 21 grups: fins a 3 mestres amb activitats de coordinació.

iii. Centres de més de 21 grups: fins a 4 mestres amb activitats de coordinació.

Centres d'educació secundària i centres de règim especial:

i. Centres de fins 11 grups: fins a 3 càrrecs de coordinació.

ii. Centres de 12 a 21 grups: fins a 4 càrrecs de coordinació.

iii. Centres de més de 21 grups: fins a 5 càrrecs de coordinació.

Centres de formació de persones adultes: fins 2 docents amb activitats de coordinació.

9.2.3 En el cas de les ZER, el compromís opcional de dedicació horària especial serà el següent:

i. Dedicació horària fixa dels càrrecs de l'equip directiu de la zona escolar rural de 35 hores setmanals.

ii. Dedicació horària fixa dels directors dels CEIP que conformen la ZER de 35 hores setmanals.

9.2.4 Caldrà, en el cas que el centre opti pel model organitzatiu descrit en els subapartats anteriors, incloure a l'avantprojecte el nom de les professores i professors amb responsabilitats addicionals de coordinació i 30 hores setmanals de dedicació horària fixa en el centre per a l'elaboració del pla estratègic.

9.2.5 La major dedicació horària dels càrrecs i responsabilitats addicionals de coordinació indicada en els subapartats 9.2.1, 9.2.2 i 9.2.3 serà retribuïda amb un complement amb efectes a partir de 1 de desembre de 2005.

9.2.6 Els compromisos i recursos indicats en aquest apartat 9 es podran mantenir al llarg del desenvolupament del pla estratègic si així s'estableix en els termes de l'acord triennal d'aplicació del pla estratègic, independentment dels altres tipus de recursos que es puguin fixar i a què es refereixen els apartats 6.4 i 10 d'aquesta Resolució.

9.2.7 L'efectivitat d'aquestes mesures resta condicionada a l'aprovació de l'Acord corresponent per part del Govern.

.10  Recursos per al desenvolupament del pla estratègic

El Departament d'Educació adoptarà, dins dels recursos pressupostaris disponibles, les mesures d'adequació de l'assignació pressupostària, dels recursos humans, de formació i materials necessaris per al desenvolupament dels plans estratègics. Els recursos es fixaran dins la fase de disseny del pla estratègic i quedaran recollits en l'acord triennal d'aplicació del pla estratègic a què es refereix l'apartat 6.4 d'aquesta Resolució.

.11  Les funcions que du a terme el Departament d'Educació d'acord amb les bases d'aquesta convocatòria, s'entenen sense perjudici de les que correspondran al Consorci d'Educació de Barcelona quan aquest assumeixi les competències corresponents, d'acord amb el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de juliol de 2005

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex 1

Continguts de l'avantprojecte del pla estratègic de centre

L'avantprojecte de pla estratègic ha de respondre a la finalitat d'augmentar la qualitat global del centre docent i per aquesta raó caldrà que la proposta de millores parcials s'insereixi en una visió global de centre. En tot cas l'avantprojecte de pla estratègic partirà del projecte de direcció i incorporarà els objectius o plans de millora que com a conseqüència d'avaluacions anteriors el centre hagi formulat.

A l'avantprojecte de pla estratègic, i amb una extensió màxima de 10 pàgines, hi constaran els següents continguts:

1. Valoració del funcionament actual del centre a partir del seu projecte educatiu i dels objectius generals del sistema educatiu establerts al Programa 2004-2007. Una educació per a la Catalunya del segle XXI.

2. Possibles objectius de centre a assolir en finalitzar el pla estratègic. Els objectius de l'avantprojecte del pla estratègic de centre haurien de contemplar un abast suficientment global per assegurar la incidència en la millora global del servei educatiu que presta el centre docent.

3. Breu descripció de les gran línies d'actuació i previsió de recursos.

4. Breu descripció del procés d'avaluació del pla estratègic.

5. Descripció de les actuacions previstes per informar i, si escau, aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació en l'aplicació del pla estratègic.

6. Documentació annexa:

6.1  Concreció dels compromisos de formació i dedicació horària a què fa referència el subapartat 9.1 de la Resolució de convocatòria.

6.2  Especificació, si escau, del professorat que assumeix el compromís opcional de responsabilitats addicionals de coordinació i de dedicació horària establert a l'apartat 9.2 de la Resolució de convocatòria.

6.3  Especificació, si escau, de la participació en programes o projectes d'innovació i millora.

Annex 2

Orientacions sobre el contingut del pla estratègic de centre

Al pla estratègic de centre que s'elaborarà durant el curs 2005-2006, coincidint amb la fase de disseny, hi constaran:

.1  Els objectius a assolir pel centre en el període 2006-2009. Es definiran tenint en compte:

1.1  La informació disponible sobre l'entorn i el propi centre a partir de:

L'anàlisi de les necessitats educatives i socioeconòmiques de l'entorn.

Els resultats de l'avaluació interna i/o externa.

Els resultats, si escau, de l'avaluació global diagnòstica realitzada per la inspecció educativa.

Els resultats acadèmics de l'alumnat i, si escau, dades d'inserció laboral.

Els resultats de les proves de les competències bàsiques i de les PAU, si escau.

L'aplicació de sistemes de gestió de la qualitat, si escau.

1.2  Els objectius definits en els següents referents:

1.2.1 Els objectius generals del sistema educatiu per al període 2004-2007:

Reduir el fracàs escolar.

Millorar el rendiment general de l'alumnat.

Incrementar i millorar la formació professional i l'educació permanent.

Garantir la igualtat d'oportunitats per a tothom.

1.2.2 Pla educatiu d'entorn en el marc del projecte educatiu o estratègic de ciutat o equivalent .

1.2.3 Projecte educatiu del centre.

.2  Les estratègies globals i les actuacions específiques, amb la corresponent temporització general

El desenvolupament de les estratègies pot comportar:

2.1  Singularitats de l'organització i les característiques dels recursos humans per a la consecució dels objectius esmentats i la conveniència de provisió específica de determinats llocs de treball.

2.2  Singularitats en les necessitats de formació del professorat vinculades al pla estratègic (pla de formació de centre).

2.3  L'especificació del model de gestió organitzativa i pedagògica que requereixi el pla estratègic i que el centre vulgui adoptar.

2.4  Singularitats en l'organització del currículum.

2.5  L'especificació de l'assignació o la distribució dels recursos materials.

2.6  L'especificació de les vies i processos dissenyats per a la implicació de l'alumnat i dels pares i les mares en el desenvolupament del pla.

.3  El procediment intern pel seguiment i l'avaluació del pla estratègic

El procediment s'establirà amb l'assessorament de la Inspecció Educativa i utilitzarà indicadors per mesurar la situació inicial i avaluar l'evolució dels objectius i processos. També inclourà mesures del nivell d'aplicació de les estratègies i activitats i una valoració de la seva incidència en el compliment dels objectius.

El procediment pel seguiment i l'avaluació del pla estratègic s'estableix als apartats 7.2 i 8 de la Resolució de convocatòria.

.4  La rendició de comptes

El centre definirà en el pla estratègic els mecanismes i la freqüència per informar a la comunitat educativa sobre l'evolució del pla.

(05.195.076)