Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 4678 - 18/07/2006


[Sumari|| Índex del sumari|| Diaris Oficials disponibles || Inici]


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

RESOLUCIÓ EDU/2344/2006, d'11 de juliol, per la que es dóna publicitat als centres que han formalitzat documentalment un pla estratègic amb el Departament d'Educació i Universitats per al desenvolupament de l'autonomia del centre educatiu i es crea la comissió de seguiment dels plans estratègics. (Pàg. 31434)


RESOLUCIÓ

EDU/2344/2006, d'11 de juliol, per la que es dóna publicitat als centres que han formalitzat documentalment un pla estratègic amb el Departament d'Educació i Universitats per al desenvolupament de l'autonomia del centre educatiu i es crea la comissió de seguiment dels plans estratègics.

El Departament d'Educació i Universitats promou, a través del "Programa 2004-2007, Una educació per a la Catalunya del segle XXI", un seguit d'iniciatives destinades a impulsar l'autonomia escolar dels centres educatius públics com a estratègia per assolir els objectius generals del sistema educatiu per al període 2004-2007 i els objectius educatius plantejats per la Unió Europea.

La Resolució EDC/3309/2005, de 8 de novembre (DOGC núm. 4516, de 23.11.2005), va autoritzar plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al període 2005-2009 condicionada a la signatura d'un acord triennal, que formalitza l'aplicació del pla per als cursos 2006-2009, entre el Departament d'Educació i Universitats i el centre, requisit establert a l'apartat 6.4 de la Resolució EDC/2237/2005, de 19 de juliol (DOGC núm. 4433, de 25.7.2005), per la qual es va fer convocatòria pública per a l'autorització de plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al període 2005-2009.

El dia 12 de desembre de 2005 el Departament d'Educació i Universitats va signar un conveni amb el Ministeri d'Educació i Ciència per a l'aplicació d'un programa de suport a centres de secundària amb alumnat en risc d'exclusió social. Els instituts d'ensenyament secundària implicats en el programa han elaborat el seu pla estratègic per als cursos 2005-2008, d'acord amb la durada establerta per aquest conveni.

El Departament d'Educació i Universitats, conjuntament amb l'ajuntament del Prat del Llobregat, ha elaborat un projecte educatiu mitjançant un pla estratègic per als cursos 2006-2009, per millorar la cohesió social i el rendiment acadèmic de l'alumnat del barri de Sant Cosme. Cadascun dels centres educatius ubicats al barri han participat en l'elaboració del Projecte educatiu de Sant Cosme i han elaborat, alineat amb aquest, el seu propi pla estratègic.

En el marc d'aquestes iniciatives, 74 centres han rebut formació i han treballat en xarxa dins d'un pla d'acompanyament per tal de dissenyar els seus plans estratègics. El Departament d'Educació i Universitats i cadascun dels centres han fet constar en un acord d'aplicació del pla estratègic: els objectius i les estratègies del pla, els compromisos, els recursos acordats, el grau d'autonomia de gestió, el procés de seguiment i els indicadors d'avaluació i de progrés a partir dels quals s'establirà el control de compliment del pla, així com la durada de l'aplicació.

En les iniciatives anteriors hi ha 74 centres implicats que durant el curs 2005-2006 han rebut formació. Els centres de la convocatòria de Resolució EDC/2237/2005 i del Projecte educatiu de Sant Cosme han dissenyat una planificació estratègica per als cursos 2006-2009, els centres del conveni amb el Ministeri d'Educació ho han dissenyat per als cursos 2005-2008. Els terminis dels plans estratègics anteriors corresponen amb la durada de l'acord entre el Departament d'Educació i cadascun dels centres educatius per l'aplicació del seu pla estratègic.

El dia 20 de març de 2006, el Govern de Catalunya i diferents organitzacions del món de l'educació van signar el Pacte Nacional per a l'Educació. L'apartat VI del Pacte considera l'autonomia de centres com una estratègia per a la millora de la qualitat dels centres educatius, la seva memòria econòmica preveu destinar 80,1 milions d'euros, entre el 2006 i 2009, per al desenvolupament de l'autonomia en els centres del Departament d'Educació i Universitats.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, que regula els plans estratègics, estableix en el seu article 4, que els plans estratègics hauran d'estar aprovats pel claustre de professors i el consell escolar, que el Departament d'Educació resoldrà sobre la procedència de l'autorització o no, en farà pública la resolució i formalitzarà juntament amb el centre, si escau, el document del pla estratègic d'acord amb el que estableix el seu article 5.

Per tot això,

Resolc:

.1  Donar publicitat a la relació de centres educatius del Departament d'Educació i Universitats amb els quals s'ha formalitzat documentalment l'aplicació del pla estratègic i que consten a l'annex, i fixar el nombre màxim de coordinadors amb especial responsabilitat i dedicació per als cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009.

.2  Disposar que els centres relacionats a l'annex que es van presentar a la convocatòria establerta per la Resolució EDC/2237/2005, de 19 de juliol, de convocatòria pública per a l'autorització de plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al període 2005-2009, els sigui d'aplicació, a efectes de presentació del pla estratègic i signatura de l'acord triennal, les majories establertes a l'apartat 6.2 de la Resolució EDC/889/2006, de 5 d'abril, de convocatòria pública per a l'autorització de plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al període 2006-2010.

.3  Dotar pressupostàriament a cadascun dels centres relacionats a l'annex dels recursos addicionals establerts en els plans estratègics formalitzats entre el Departament d'Educació i Universitats i cadascun dels centres per l'aplicació del seu pla estratègic.

.4  El servei territorial del Departament d'Educació i Universitats crearà la comissió o comissions que consideri oportú per realitzar el seguiment dels acords triennals formalitzats en els plans estratègics dels centres relacionats a l'annex.

Les comissions de seguiment estaran constituïdes pel director/a dels serveis territorials o persona en qui delegui, l'inspector/a en cap o persona en qui delegui, un director/a de CEIP i/o un d'IES de la junta de directors, i un representant de l'ajuntament on estigui ubicat el centre educatiu (en el cas de la ciutat de Barcelona el representant municipal serà del Consorci de Barcelona).

La Comissió es reunirà almenys una vegada a l'any, i sempre que ho acordin les parts de l'acord. El centre educatiu haurà de certificar el valor assolit pels indicadors establerts en l'acord i aportar la documentació que li sigui requerida per la comissió de seguiment de l'acord.

La comissió tindrà les funcions següents:

Dur a terme el seguiment i l'avaluació de l'execució de l'acord a partir de la informació que subministraran el centre educatiu i l'inspector del centre amb aquesta finalitat.

Analitzar el grau d'assoliment dels objectius de millora establerts i el compliment de l'aplicació i qualitat de les estratègies i activitats a través dels indicadors d'aquestes.

Proposar la dotació de recursos per al curs següent d'acord amb els criteris establerts en els acords amb cadascun dels centres.

Proposar els canvis i les modificacions que es considerin adients en els objectius i els acords entre les parts signatàries.

L'arbitratge en cas de dubtes d'interpretació de l'acord.

En l'exercici de les seves funcions, la comissió escoltarà la inspecció i la direcció del centre.

A la reunió anual ordinària, s'avaluarà l'evolució del pla estratègic i s'establirà la dotació de recursos per al curs següent, si escau.

.5  Deixar sense efecte l'autorització del pla estratègic del CEIP Dolors Almeda (codi 08016367), atorgada per la Resolució EDC/3309/2005, de 19 de juliol, atès que no s'ha formalitzat l'acord previst a l'apartat 6.4, de la Resolució EDC/2237/2005, de 19 de juliol (DOGC núm. 4433, de 25.7.2005).

Contra aqueta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 461 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de juliol de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Conseller d'Educació i Universitats

Annex

(1) nombre màxim de coordinadors, per curs, amb especial responsabilitat i dedicació per als cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009.

   

Nombre màxim (1)

17006952 CEIP La Draga

Banyoles

4

08058416 CEIP Diagonal Mar

Barcelona

4

08063072 CEIP Fructuós Gelabert

Barcelona

4

08043863 CEIP Orlandai

Barcelona

4

08062675 CEIP Pere IV

Barcelona

4

08052785 CEIP Vila Olímpica

Barcelona

5

25001084 CEIP Joaquim Palacín

Bellvís

4

08015961 CEIP Jacint Verdaguer

Castelldefels

4

43005893 CEIP Centcelles(CAEP)

Constantí

4

43005352 CEIP L'Agulla

El Catllar

4

08022914 CEIP Jaume Balmes

El Prat del Llobregat

4

08023074 CEIP Sant Cosme i Sant Damià

El Prat del Llobregat

4

08042861 CEIP Lola Anglada

Esplugues de Llobregat

4

17004463 CEIP Anicet de Pagès i de Puig

Figueres

4

08018145 CEIP Pau Vila

L'Hospitalet

4

25005880 CEIP Frederic Godàs

Lleida

5

08032348 CEIP 25 de Setembre

Rubí

5

08061154 CEIP Ca N'Alzamora

Rubí

4

08024832 CEIP Floresta

Sabadell

5

08024820 CEIP Pau Casals

Sabadell

5

17005522 CEIP Veïnat

Salt

4

08027237 CEIP Antoni Grau Minguell

Sant Quintí de Mediona

4

08027365 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer

Sant Sadurní d'Anoia

5

08033341 CEIP Banús

Santa Coloma de Gramenet

4

08032312 CEIP Miguel de Unamuno

Santa Coloma de Gramenet

5

43005595 CEIP La Parellada (CAEP)

Santa Oliva

4

17004682 CEIP L'Estació

Sant Feliu de Guíxols

5

43005911 CEIP Campclar

Tarragona

5

43009369 CEIP Saavedra

Tarragona

4

43004256 CEIP Ferreries

Tortosa

5

08057102 CEIP Jaume Balmes-Andersen

Vic

5

25004929 CEIP Garona de Vielha

Vielha

6

08031198 CEIP Doctor Fleming

Viladecans

4

08039291 CEIP Cristòfor Mestre

Vilafranca del Penedès

5

43000329 IES Ramon Berenguer IV

Amposta

7

08001443 IES Eugeni d'Ors

Badalona

7

08052891 IES Alt Berguedà

Bagà

5

08013101 IES Joan d'Austria

Barcelona

7

08039057 IES L'Alzina

Barcelona

6

08034564 IES Les Corts

Barcelona

6

08013093 IES Montjuïc

Barcelona

5

08035209 IES Pablo Ruiz Picasso

Barcelona

6

08013135 IES Sant Josep de Calasanç

Barcelona

6

43007257 IES Camí de Mar

Calafell

7

43007038 IES Escola d'Hoteleria i Turisme

Cambrils

6

08046682 IES de Castellar

Castellar del Vallès

6

08042342 IES Badia del Vallès

Ciutat Badia

7

08034035 IES Federica Montseny

Ciutat Badia

5

08059688 IES Maria Aurèlia Capmany

Cornellà de Llobregat

7

08053303 IES Doctor Trueta

El Prat del Llobregat

5

17001221 IES Narcís Monturiol

Figueres

7

08017530 IES De Bruguers

Gavà

7

08045628 IES Celestí Bellera

Granollers

6

08051264 IES Eduard Fontseré

L'Hospitalet de Llobregat

6

08039069 IES Margarida Xirgu

L'Hospitalet de Llobregat

7

25006495 IES Josep Lladonosa

Lleida

6

25006513 IES Manuel de Montsuar

Lleida

6

08046748 IES Thos i Codina

Mataró

7

08045306 IES Ramon Casas i Carbó

Palau-solità i Plegamans

7

08053212 IES Jonqueres

Sabadell

6

17003203 IES Salvador Espriu

Salt

6

17008407 SES Salt

Salt

5

17005388 IES Vallvera

Salt

6

08035313 IES Quercus

Sant Joan de Vilatorrada

7

08042056 IES Can Puig

Sant Pere de Ribes

7

08064702 IES Sant Sadurní (Integrat 3-16)

Sant Sadurní d'Anoia

5

08053352 IES Montbui

Santa Margarida de Montbui

6

43008481 IES Bonavista

Tarragona

6

08030339 IES de Terrassa

Terrassa

7

08034059 IES Nicolau Copèrnic

Terrassa

6

43006496 IES Manel Sales i Ferré

Ulldecona

5

08052761 SES Josep Comas i Solà

Barcelona

5

08062559 AFA Sant Cosme

El Prat del Llobregat

0

08047901 EEI Dumbo

El Prat del Llobregat

0

(06.191.172)