NOVES PROFESSIONS

  • L'Institut Català de Noves Professions (INCANOP), té encomanat elaborar plans de qualificació professional per les noves professions que contínuament és produeixen en el món del treball.

  • Aquests estudis són activitats formatives complementàries al Sistema Educatiu, que corresponen a l'ensenyament no reglat ja que encara que la majoria d'elles, ni molt menys totes, tenen un diploma de la Generalitat, aquest document no dóna a lloc a cap titulació acadèmica i tan sols avala un grau d’assoliment de la qualificació professional i tampoc convalida per cap títol de l'ensenyament reglat.

  • Abans de formalitzar la matriculació cal que tinguis present.

    • L'objectiu i nivell del curs, ja que el nivell pot anar d’un graduat escolar a un llicenciat, selecció d'alumnes, programa a impartir, hores i cost del curs.
    • Serveis complementaris com borsa de treball, biblioteca, i entitats que recolzen o subvencionen la formació.Orienta'tMón LaboralPost-Batxillerat


EAP de La Selva (A)