Presentació

Què són?

Els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta disminucions o més dificultats en el procés d'aprenentatge i les seves famílies.

On treballen?

Els EAP tenen un àmbit d’intervenció comarcal o subcomarcal. Molts, però, tenen un àmbit local o de districte, en funció de les necessitats específiques de cada zona.

Qui els integra?

Els EAP estan integrats per professionals, funcionaris docents d'ensenyament secundari de l’especialitat de Psicologia i Pedagogia i altres funcionaris del cos de diplomats de l’Administració de la Generalitat, de l’especialitat Treballador social.

Aquests professionals treballen com a equip multidisciplinari en el seu àmbit territorial en l’avaluació, el seguiment i l'orientació de l'alumnat, sobretot per a aquell amb necessitats educatives especials i en l'assessorament al professorat dels centres docents.


FUNCIONS


SERVEIS

 

Tornar a la pàgina principal