EOI logo

Què són les escoles oficials d'idiomes?


Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE. Hi ha 46 Escoles Oficials d'Idiomes i 8 Centres Públics Delegats a Catalunya (veure llistat).

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de regim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009).
ORDRE EDU/34/2009, de 30 de gener, pel qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de regim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5318 de 13.02.2009).

Podeu trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció i matrícula a les escoles oficials d'idiomes al web del Departament d'Ensenyament


Els certificats de les escoles oficials d'idiomes


Les escoles oficials d'idiomes gestionen i administren les proves per a l'obtenció de dos certificats oficials:

A Catalunya, el Departament d'Ensenyament va unificar les proves per a l'obtenció d'aquests certificats l'any 1996. La unificació en l'elaboració de les proves i en els criteris d'administració i correcció asseguren la qualitat, la validesa i la fiabilitat de les proves. Les proves són administrades i corregides per equips de professors especialistes que observen estrictament les pautes establertes.

Les proves de certificat de nivell intermedi i de certificat de nivell avançat per a Alemany, Anglès, Àrab, Català per a no catalanoparlants (només per a alumnes oficials), Espanyol per a estrangers, Francès, Italià i Rus, les elabora el Departament d'Ensenyament i s'administren a totes les escoles oficials d'idiomes de Catalunya en una única convocatòria tant a alumnes oficials, presencials i a distància, com a alumnes lliures.

Podeu trobar tota la informació sobre les proves per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de les EOI al web del Departament d'Ensenyament


Mostres de les proves


A més a més de les activitats interactives que es poden trobar en aquest web mitjançant el menú de dalt, es poden consultar les següents mostres de proves en format pdf que es troben al web del Departament d'Ensenyament.

Alemany
Certificat de nivell intermedi
Certificat de nivell avançat

Francès
Certificat de nivell intermedi
Certificat de nivell avançat

Anglès
Certificat de nivell intermedi
Certificat de nivell avançat

Italìà
Certificat de nivell intermedi
Certificat de nivell avançat

Àrab
Certificat de nivell intermedi


Rus
Certificat de nivell intermedi
Certificat de nivell avançatEspañol para extranjeros
Certificado de nivel intermedio
Certificado de nivel avanzado