EOI logo

Certificats d'EOI. Activitats per preparar les proves.

Alemany. Certificat de nivell intermedi.


Descripció de les proves

Les tasques següents són exemples de les proves que s'inclouen a tall d'orientació. Els objectius d'aquesta pàgina són la familiarització dels candidats amb el format, el contingut i la dificultat de les proves. Aquestes activitats només faciliten la clau de respostes i no estan preparades per a l'aprenentatge. Els resultats obtinguts en la realització de les diferents activitats d'avaluació són orientatives i no garanteixen la superació de la prova realitzada en condicions i situació real.

Comprensió oral

(veure activitats)

La persona candidata escoltarà un mínim de tres textos (enregistrats en vídeo) al voltant de temes de la vida quotidiana i haurà de mostrar-ne la comprensió:

- Responent a preguntes de resposta múltiple.
- Responent a preguntes de veritable/fals.

Cada text es passarà dues vegades. Els textos seran autèntics, procedents de programes de TV o d'Internet.

Comprensió escrita

(veure activitats)

La persona candidata llegirà un mínim de tres textos amb un total aproximat de 1.500-1.700 paraules i haurà de mostrar-ne la comprensió:

- Responent a preguntes de resposta múltiple.
- Responent a preguntes de veritable/fals.
- Relacionant dues informacions.
- Inserint frases dins un text.

Els textos seran autèntics, procedents de revistes, diaris, fulletons, anuncis, fragments de relats o novel·les...

Ús de la llengua

(veure activitats)

La prova d'ús de la llengua constarà d'un o dos textos i d'ítems independents amb buits que la persona candidata haurà de completar seleccionant, per a cada pregunta, la resposta correcta.

Expressió i interacció escrita

(veure activitats)

La persona candidata haurà de redactar dos textos de diferents gèneres i temes amb una extensió total aproximada de 250 paraules. (Durada: 60 minuts)

Expressió i interacció oral

(veure activitats)

Desenvolupament de la prova

La prova la fan dos candidats i l'avaluen dos professors-examinadors.

Temps previst de preparació individual: 2 minuts per llegir el text (50-70 paraules), que s'haurà d'explicar, i per observar la fotografia.

La prova té diverses parts.

1. Sobre la foto: (4 minuts en total; en parelles).

Cadascun dels candidats té una fotografia. Sense mirar la fotografia del company els candidats es faran preguntes l'un a l'altre i comentaran les diferències i les similituds entre ambdues fotografies.

2. Sobre el text: (màxim 8 minuts; individual i en parelles).

3. Per saber-ne més: (màxim 8 minuts; en parelles).

Els candidats es formularan i respondran mútuament preguntes, a partir d'uns enunciats, per intercanviar informació sobre qüestions relacionades amb el tema que s’està tractant. Cada candidat ha de començar pel primer enunciat.

Els examinadors podran fer algunes preguntes, sobre el mateix tema, si ho creuen necessari. Màxim 2 minuts per candidat.

Avaluació

S'espera que el candidat realitzi les diferents parts de la prova cooperant amb el seu interlocutor i expressant-se amb fluïdesa de manera suficient, coherent i adequada, amb un control lingüístic apropiat per al nivell.