EOI logo

Certificats d'EOI. Activitats per preparar les proves.

Italià. Certificat de Nivell B2.


Descripció de les proves

Les tasques següents són exemples de les proves que s'inclouen a tall d'orientació. Els objectius d'aquesta pàgina són la familiarització dels candidats amb el format, el contingut i la dificultat de les proves. Aquestes activitats només faciliten la clau de respostes i no estan preparades per a l'aprenentatge. Els resultats obtinguts en la realització de les diferents activitats d'avaluació són orientatives i no garanteixen la superació de la prova realitzada en condicions i situació real.

Comprensió oral

(veure activitats)

La persona candidata escoltarà tres o més textos de diferents gèneres i temes i haurà de mostrar-ne la comprensió:

- Responent a preguntes de resposta múltiple.
- Responent a preguntes de veritable/fals.

Els textos seran autèntics, enregistrats en vídeo procedents de programes de TV o d'Internet, o bé fragments de pel·lícules. Cada text es passarà dues vegades.

Comprensió escrita

(veure activitats)

La persona candidata llegirà un mínim de tres textos de diversa tipologia amb un total aproximat de 2.000-2.200 paraules i haurà de mostrar-ne la comprensió:

- Responent a preguntes de resposta múltiple.
- Responent a preguntes de veritable/fals.
- Relacionant dues informacions.
- Inserint fragments dins un text.

Els textos seran autèntics, procedents de revistes, diaris, fulletons, anuncis, fragments de novel·les o relats literaris.

Ús de la llengua

(veure activitats)

La prova d'ús de la llengua constarà d'un o dos textos i d'ítems independents amb buits que la persona candidata haurà de completar seleccionant, per a cada pregunta, la resposta correcta.

Expressió i interacció escrita

(veure activitats)

La persona candidata haurà de redactar dos textos de diferents gèneres i temes amb una extensió total aproximada de 350 paraules. (Durada: 90 minuts)

Expressió i interacció oral

(veure activitats)

Els candidats faran aquesta prova en grups de tres persones. Abans de la prova, cadascun dels tres candidats rebrà un text diferent, al voltant d'un mateix tema, i tindrà 10 minuts per preparar-lo.

A més, els candidats disposaran d'un llistat de punts que serviran de guia per a la conversa de la segona part de la prova.

La prova constarà de dues parts:

En la primera part cada candidat o candidata ha d'explicar les idees bàsiques del seu text i ha de relatar als altres candidats una experiència, pròpia o d'altri, relacionada amb el tema. (3 minuts per candidat)

En la segona part els tres candidats han d'intercanviar els seus punts de vista i han de discutir en grup a partir de les idees o punts que se'ls suggereix en relació amb el tema. (Aproximadament 15 minuts)

Els candidats han de prendre i cedir la paraula alternativament, i cap d'ells no pot monopolitzar la conversa.

En cap cas no es tindran en compte les opinions dels candidats.