EOI logo

Certificats d'EOI. Activitats per preparar les proves.

Italià. Certificat de Nivell B1.


Descripció de les proves

Les tasques següents són exemples de les proves que s'inclouen a tall d'orientació. Els objectius d'aquesta pàgina són la familiarització dels candidats amb el format, el contingut i la dificultat de les proves. Aquestes activitats només faciliten la clau de respostes i no estan preparades per a l'aprenentatge. Els resultats obtinguts en la realització de les diferents activitats d'avaluació són orientatives i no garanteixen la superació de la prova realitzada en condicions i situació real.

Comprensió oral

(veure activitats)

La persona candidata escoltarà un mínim de tres textos (enregistrats en vídeo) al voltant de temes de la vida quotidiana i haurà de mostrar-ne la comprensió:

- Responent a preguntes de resposta múltiple.
- Responent a preguntes de veritable/fals.

Cada text es passarà dues vegades. Els textos seran autèntics, procedents de programes de TV o d'Internet.

Comprensió escrita

(veure activitats)

La persona candidata llegirà un mínim de tres textos amb un total aproximat de 1.500-1.700 paraules i haurà de mostrar-ne la comprensió:

- Responent a preguntes de resposta múltiple.
- Responent a preguntes de veritable/fals.
- Relacionant dues informacions.
- Inserint frases dins un text.

Els textos seran autèntics, procedents de revistes, diaris, fulletons, anuncis, fragments de relats o novel·les...

Ús de la llengua

(veure activitats)

La prova d'ús de la llengua constarà d'un o dos textos i d'ítems independents amb buits que la persona candidata haurà de completar seleccionant, per a cada pregunta, la resposta correcta.

Expressió i interacció escrita

(veure activitats)

La persona candidata haurà de redactar dos textos de diferents gèneres i temes amb una extensió total aproximada de 250 paraules. (Durada: 60 minuts)

Expressió i interacció oral

(veure activitats)

Descripció de la prova

La prova es fa en parelles i consta de dues parts:

Part 1

a) A la primera part els candidats han de descriure una fotografia i explicar una experiència del passat (infantesa, joventut, últim estiu, setmana passada...) relacionada amb la imatge i/o amb el tema de la prova. No han de comparar les fotografies.

b) Després de la descripció de la foto i de la narració de l’experiència del passat, cada candidat farà al company dues preguntes sobre allò que li haurà explicat (demanant detalls, més informació, opinió, etc.).

c) A continuació, l’examinador farà fins a 3 preguntes als candidats sobre el tema de la prova.

Part 2

A la segona part, els candidats hauran d’intercanviar opinions a partir d’un o més enunciats, que hauran de triar d’entre els tres que trobaran al full de la prova. No es tracta que un candidat es posicioni a favor i un altre en contra, sinó que mantinguin una conversa al més fluida i natural possible. Tots dos poden compartir opinions en la mateixa direcció.

Desenvolupament de la prova

Part 1: màxim 15 minuts; individual, en parelles i amb els examinadors.

Apartats a) i b):

Apartat c):

Part 2: màxim 5 minuts; en parelles.

Durada total aproximada:20 minuts.