Preguntes més freqüents

Normes administratives
Nota: Aquesta normativa recull l'estat actual de la legislació vigent i les Disposicions del Departament d'Ensenyament. Es pot veure afectada, doncs, per qualsevol variació que es produeixi en aquesta legislació o en aquestes disposicions.

Tipus de matrícula Condicions per matricular-se Trasllats d'expedient
Nivells Documents necessaris per matricular-se Canvis d'horari
Taxes Renúncia a la matrícula oficial Ampliació de convocatòria
  Equivalències

 

Tipus de matrícula (procediment telemàtic al juliol pels antics alumnes i presencial al setembre pels nous alumnes)

Oficial : dóna dret assistència a classe i dret a examen (una convocatòria - juny)
Lliure: Dret a examen (una convocatòria - febrer* o juny)

*només per al Certificat Intermedi d' Anglès hi ha dues convocatòries l'any , una extraordinària al febrer i una altra al juny. Aquestes dues convocatòries tenen matrícules independents i cada matrícula només dóna dret a un examen.

Nivells

BÀSIC: 1er i  2n.Obtenció del Certificat de Nivell Bàsic
INTERMEDI: 3r. Obtenció del Certificat de Nivell Intermedi
AVANÇAT : 4t i 5è. Obtenció del Certificat de Nivell Avançat

Taxes

Tipus de taxes

  • Ordinària: És la matrícula que es paga normalment per a l'ensenyament oficial o lliure. Es realitza mitjançant la presentació de la documentació necessària i l'abonament dels drets corresponents.
  • Semigratuïta: Poden sol·licitar aquesta matrícula els membres de família nombrosa de categoria general, presentant el carnet de família nombrosa actualitzat i en vigor (original i fotocòpia) i els alumnes de família monoparental.
  • Gratuïta: Poden sol·licitar aquesta matrícula:

· Els membres de família nombrosa de categoria especial, presentant el carnet de família nombrosa actualitzat i en vigor (original i fotocòpia).
· Els beneficiaris de beques concedides pel Ministerio de Educación i Ciencia (per a més informació sobre bases i convocatòries d'aquestes beques cal adreçar-se als Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament, C/Sant Francesc, 7 Tarragona)

Important Els alumnes que vulguin beneficiar-se de beques hauran d'indicar-ho en el moment de matricular-se presentant els impresos de sol·licitud de beca.

Devolució de taxes
L'EOI no pot reintegrar l'import de la matrícula sota cap concepte, això correspon al Servei de Pressupostos i Gestió Financera del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per sol·licitar la devolució de taxes s'haurà d'emplenar una instància abans de l'inici de les classes i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de les taxes, i el justificant de l'ingrés de la taxa. La instància serà facilitada a l'alumne per l'EOI i serà també aquesta qui la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l'interessat la resolució adoptada.

 

La informació de la matrícula lliure s'ha de consultar a la pàgina web: www.xtec.cat/eoi

Condicions per matricular-se

Condicions generals
· En el moment de la matrícula cal presentar tota la documentació exigida.
· D’acord amb la resolució EDU/110/2010 que aprova les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2011-2012, per poder accedir als ensenyaments d’idiomes de les EOI és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat a l’ESO. Cal acreditar aquesta informació amb un certificat del centre on es fa l’ESO que informi de la primera llengua estrangera que s’estudia o bé una fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat on consti la llengua estrangera que s’estudia.

 No és imprescindible la presència de l'interessat: qualsevol persona, degudament autoritzada, pot fer la matrícula en lloc seu, personant-se a la Secretaria del centre.
· Cada preinscripció i matrícula són intransferibles, tant d'una persona a una altra, com d'un idioma a un altre.
· No està permès fer matrícula oficial i lliure del mateix idioma, dins del mateix curs acadèmic.
· No està permès ser alumne presencial i a distància del mateix idioma dins del mateix curs escolar.
· Es procedirà a l'anul·lació de la matrícula d'aquells alumnes que no aportin la documentació requerida per matricular-se i d'aquells que la comprovació d'aquesta documentació demostri que algunes de les dades que van fer constar a la seva sol·licitud de preinscripció són falses.


Matrícula oficial
Els alumnes oficials d'un idioma de l'any acadèmic immediatament anterior que volen continuar els seus estudis, inclosos els alumnes que repeteixen curs, tenen prioritat per tornar-se a matricular d'aquest idioma sense necessitat de fer preinscripció i així quedarà reflectit en el calendari de matrícules. Un cop vençut el termini de prioritat, no tindran cap dret a exigir una plaça, ja que les vacants es posen a disposició d'altres aspirants.
Proves de nivell per accedir al centre per primera vegada com a  alumne oficial:
Es farà un test d’anivellament per tal de determinar a quin dels cinc nivells pot matricular-se un nou alumne.
El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

L’accés a una matricula oficial es farà mitjançant preinscripció en els casos següents:

a) Alumnes de procedència lliure, Trasllat d'Expedient i Trasllat de Matrícula Viva.
b) Nous alumnes que volen accedir a primer nivell
c) Nous alumnes que volen fer el test de nivell
e) Alumnes que van ser OFICIALS en cursos anteriors al curs immediatament anterior al qual es volen matricular.
f) Alumnes a distància que vulguin accedir a la modalitat presencial.
No està permès matricular-se de més d'un curs del mateix idioma a la convocatòria de matrícula oficial.

Matrícula lliure
· Dins del Nou Pla d'Estudis, s'entén per alumne lliure aquell que es matricula a l'EOI només per fer l'examen corresponent a la Certificació de Nivell Intermedi  (3r curs) o al Certificat de Nivell Avançat (5è curs).
· Els alumnes lliures que tinguin aprovat algun nivell en un idioma i vulguin matricular-se en el nivell immediatament superior com a alumnes oficials hauran de fer una preinscripció (Resolució 11.3.94).

Documents necessaris per matricular-se

Consulteu informació als taulers d'anuncis i a www.xtec.cat/eoidelvendrell en període de matrícula.

Renúncia a la matrícula oficial

Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l'alumne es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat.
La renúncia es tramitarà a Secretaria presentant el resguard de la matrícula a què es vol renunciar. Es perdrà el dret d’examen però implica conservar intacta la convocatòria a què donava dret la matrícula.
Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula seran considerats a tots els efectes (documentació i procés de matriculació) antics alumnes. Cas que es vulguin tornar a matricular pel curs escolar immediatament posterior al de la renúncia se'ls reservarà la plaça com a alumne/a oficial repetidor.
La data límit per procedir a la renúncia és l'últim dia lectiu del mes de desembre.
Nota: L'escola no tornarà l'import de la matrícula sota cap concepte.

Equivalències

Consulteu el tauler d'anuncis de l'escola.


Trasllats d'expedient

Els alumnes que sol·licitin trasllat d'expedient cap a o des d'altres escoles oficials d'idiomes podran fer-ho durant tot el curs escolar. A excepció dels trasllats de matrícula viva que només s'admetran fins l'últim dia lectiu del mes de febrer. Abans de formalitzar un trasllat de matrícula viva, cal assegurar-se que a l'escola de destinació hi ha una plaça vacant en l'idioma, curs i horari desitjats.
Si el trasllat de matrícula viva es sol·licités una vegada tancat el procés de matriculació hauran de consultar amb la secretaria del centre les condicions per a la seva admissió, la qual sempre quedarà supeditada a la disponibilitat de places.
Els alumnes amb trasllat d'expedient que vulguin formalitzar la seva matrícula a l'EOI del Vendrell hauran d'omplir el formulari de matrícula.

Canvis d'horari

Un cop formalitzada una matrícula oficial no s'admetran canvis en l'horari assignat si no és per causes degudament justificades, d'acord amb les següents condicions:

· En tots els casos només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
· Podran demanar canvi els alumnes que un cop feta la matrícula a l'EOI, s'hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se'ls hagi canviat l'horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.
· El canvi serà oficial i definitiu per la resta del curs i s'haurà de demanar dins del termini establert.
· No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l'empresa, etc.).
· Les instàncies es classificaran per idioma i horari sol·licitat en primera opció, i durant la primera setmana de novembre es procedirà a concedir o denegar els canvis d'acord amb la disponibilitat de places.
· Un cop publicada la llista de sol·licituds concedides o denegades els alumnes podran anar al grup sol·licitat si els ha estat concedit el canvi. En cas contrari hauran de romandre al grup d'origen. El canvi de grup és definitiu per a la resta del curs.

Procediment per sol·licitar el canvi d'horari
Permutes de mutu acord. Durant tot el mes d'octubre s'admetran permutes d'horari entre alumnes. Per fer efectiva la permuta els dos alumnes hauran de dirigir-se a la secretaria del centre amb els seus respectius resguards de matricula i oficialitzar el canvi omplint un formulari.
Procediment general. Cas que un alumne no trobi ningú per permutar-se l'horari podrà presentar un formulari a la secretaria del centre del 15 al 19 d'octubre de 2012 ambdós inclosos.
Els alumnes presentaran a secretaria els documents següents:

 

1. Formulari (segons model que es podrà demanar a consergeria o secretaria) en la qual se sol·liciti nou horari, donant sempre que sigui possible dues opcions.
2. Justificants acreditatius de les causes al·legades: fotocòpia de matrícula o de contracte de treball (amb data posterior a la de matrícula a l'EOI) o un certificat de l'empresa.

Convocatòria addicional

Els alumnes podran matricular-se, en règim oficial, un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell i idioma corresponent. Un cop esgotades aquestes convocatòries sense haver aprovat, es podran tornar a inscriure un cop la direcció del centre hagi resol favorablement la sol.licitud de convocatòria addicional que l'alumne presentarà a la secretaria del centre.
La sol·licitud de convocatòria addicional es podrà recollir a consergeria o secretaria i s'haurà de presentar degudament justificada juntament amb la documentació que l'alumne/a cregui oportuna.
Aquestes sol·licituds, juntament amb un informe del(s) professor(s) dels cursos que l'alumne ha estudiat, seran valorades per la direcció del centre.